ΑΠΟΦΑΣΗ_ΔΣ_2019_72

Επικύρωση των πρακτικών της 14ης, 18ης και 20ης συνεδρίασης Δ.Σ. έτους 2018 και 1ης (έκτακτης), 2ης (ειδικής), 4ης (ειδικής) και 5ης συνεδρίασης Δ.Σ. έτους 2019

ΑΠΟΦΑΣΗ_ΔΣ_2021_1

Συγκρότηση Επιτροπής χαρακτηρισμού κινητών πραγμάτων του Δήμου ως αντικείμενα που δεν έχουν καμία αξία προς καταστροφή τους

ΑΠΟΦΑΣΗ_ΔΣ_2021_2

«Έγκριση υποβολής αιτήματος για την έκδοση απόφασης ως προς την πραγματοποιηθείσα επέμβαση, σε χαρακτηρισμένη ως δασική έκταση περιοχή, η οποία αφορά στην κλειστή αθλητική εγκατάσταση- γήπεδο μπάσκετ «ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ» και ορισμός εκπροσώπου»

ΑΠΟΦΑΣΗ_ΔΣ_2021_3

Λήψη απόφασης για την τροποποίηση της με αρ. 4/2020 Απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου για την υλοποίηση με ίδια μέσα του Υποέργου (Α/Α:1) «Κέντρο Κοινότητας Δήμου Γλυφάδας» της Πράξης «Κέντρο Κοινότητας Δήμου Γλυφάδας»  με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5002538

ΑΠΟΦΑΣΗ_ΔΣ_2021_4

«Λήψη απόφασης περί αποδοχής ή μη προτάσεων – πρακτικών των συνεδριάσεων στις 28.12.2020 της Επιτροπής Επίλυσης με συμβιβασμό φορολογικών διαφορών και γενικά Αμφισβητήσεων του Δήμου έτους 2020

ΑΠΟΦΑΣΗ_ΔΣ_2021_5

«Χορήγηση άδειας εκσκαφής στην εταιρεία ΔΕΔΔΗΕ A.E.»

ΑΠΟΦΑΣΗ_ΔΣ_2021_7

«Χορήγηση άδειας εκσκαφής στην εταιρεία FORTHNET A.E.»

ΑΠΟΦΑΣΗ_ΔΣ_2020_142

Κατάρτιση Τεχνικού Προγράμματος του Δήμου έτους 2021

ΑΠΟΦΑΣΗ_ΔΣ_2020_143

Ψήφιση Προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2021

ΑΠΟΦΑΣΗ_ΔΣ_2020_144

Ψήφιση του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (ΟΠΔ) του Δήμου & του Νομικού Προσώπου ΚΑΠΠΑ, οικ. έτους 2021

ΑΠΟΦΑΣΗ_ΔΣ_2020_145

Ψήφισμα του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Γλυφάδας για την αποπομπή εκπροσώπων της Χρυσής Αυγής από το Δημοτικό Συμβούλιο

ΑΠΟΦΑΣΗ_ΔΣ_2020_146

Έγκριση της αναγκαιότητας μίσθωσης ακινήτου προς στέγαση Κ.Ε.Π. (Κέντρου Εξυπηρέτησης Πολιτών)

ΑΠΟΦΑΣΗ_ΔΣ_2020_147

Καθορισμός του ανώτατου ορίου της δαπάνης για έξοδα κηδείας Δημάρχων και εν ενεργεία Δημοτικών Συμβούλων

ΑΠΟΦΑΣΗ_ΔΣ_2020_149

Αναμόρφωση προϋπολογισμού του Δήμου οικ.έτους 2020

ΑΠΟΦΑΣΗ_ΔΣ_2020_150

Πρόταση για τον καθορισμό των τελών καθαριότητας για τους χώρους λειτουργίας των Λαϊκών Αγορών στο Δήμο μας οικ. έτους 2021

ΑΠΟΦΑΣΗ_ΔΣ_2020_151

Ορισμός ενός Δημοτικού Συμβούλου με τον αναπληρωτή του για τη συμπλήρωση της επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Κατασκευές διακλαδώσεων αποχέτευσης ακαθάρτων στον Δήμο Γλυφάδας»

ΑΠΟΦΑΣΗ_ΔΣ_2020_152

«Λήψη απόφασης για την υπογραφή της Ευρωπαϊκής Χάρτας για την Ισότητα των Φύλων στις Τοπικές Κοινωνίες από το Δήμο Γλυφάδας

ΑΠΟΦΑΣΗ_ΔΣ_2020_153

Λήψη απόφασης για την προσωρινή στέγαση άπορων δημοτών

ΑΠΟΦΑΣΗ_ΔΣ_2020_154

«Λήψη απόφασης για την αποδοχή και υπογραφή της παράτασης του συμβατικού χρόνου της Σύμβασης σύστασης του ειδικού δεσμευμένου λογαριασμού στο πλαίσιο υλοποίησης του χρηματοδοτικού προγράμματος του ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ με τίτλο: «Λοιπές δράσεις περιβαλλοντικού ισοζυγίου 2016» στον άξονα προτεραιότητας 4 «Αστική Βιώσιμη Κινητικότητα»

ΑΠΟΦΑΣΗ_ΔΣ_2020_155

Ψήφισμα του Δημοτικού Συμβουλίου Γλυφάδας για το ζήτημα του εμβολιασμού

ΑΠΟΦΑΣΗ_ΔΣ_2020_156

Έγκριση Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικής Εκτίμησης (Σ.Μ.Π.Ε.) αναθεώρησης ΓΠΣ Δήμου Γλυφάδας και ενσωμάτωση συμπερασμάτων Σ.Μ.Π.Ε. στο Στάδιο Β2, σε συνέχεια του με αρ. πρωτ. 112119/1375/02.12.2020 εγγράφου του Υπουργείου Περιβάλλοντος

ΑΠΟΦΑΣΗ_ΔΣ_2020_159

Έγκριση της αναγκαιότητας μίσθωσης ακινήτου στη Γλυφάδα προς στέγαση ΚΑΠΗ

ΑΠΟΦΑΣΗ_ΔΣ_2020_160

Λήψη απόφασης εκ νέου έγκριση τροποποίησης του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Ν.Π.Δ.Δ. «Κ.Α.Π.ΠΑ.» Δήμου Γλυφάδας

ΑΠΟΦΑΣΗ_ΔΣ_2020_161

Συμπλήρωση – Τροποποίηση του τεχνικού Προγράμματος του Δήμου έτους 2020

ΑΠΟΦΑΣΗ_ΔΣ_2020_162

Αναμόρφωση προϋπολογισμού του Δήμου οικ.έτους 2020

ΑΠΟΦΑΣΗ_ΔΣ_2020_157

Λήψη απόφασης για την έγκριση σκοπιμότητας μίσθωσης ακινήτου στην Άνω Γλυφάδα (πάνω από τη Λ. Βουλιαγμένης) για τη στέγαση αιθουσών διδασκαλίας νηπιαγωγείου για τις ανάγκες της δίχρονης υποχρεωτικής προσχολικής εκπαίδευσης

ΑΠΟΦΑΣΗ_ΔΣ_2020_158

Λήψη απόφασης για αποδοχή, συνολικού ποσού 123.530,00 ευρώ, που αντιστοιχεί στο Δήμο μας από την Κατανομή Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων (Κ.Α.Π.) έτους 2020 (Δ΄ κατανομή 2020) για την κάλυψη λειτουργικών αναγκών των σχολείων Π/θμιας και Δ/θμιας Εκπαίδευσης του Δήμου, και κατανομή και διάθεση (ψήφιση) του ποσού, μετά τις σχετικές κρατήσεις προς απόδοσή του στις οικείες Σχολικές Επιτροπές

ΑΠΟΦΑΣΗ_ΔΣ_2020_129

Λήψη απόφασης για αναπροσαρμογή του τέλους χρήσης κοινόχρηστων χώρων από ιδιοκτήτες ή ενοικιαστές περιπτέρων εκτός του κυρίως περιπτέρου τους, προς τοποθέτηση αποκλειστικά και μόνο ψυγείων, παγωτών και αναψυκτικών και γενικά μηχανημάτων πώλησης αναψυκτικών, καθώς και εφημερίδων, περιοδικών για το έτος 2021

ΑΠΟΦΑΣΗ_ΔΣ_2020_130

«Λήψη απόφασης για αναπροσαρμογή των συντελεστών τέλους χρήσης πεζοδρομίων , πλατειών και γενικά κοινόχρηστων χώρων, για το έτος 2021»,

ΑΠΟΦΑΣΗ_ΔΣ_2020_131

«Καθορισμός συντελεστών τέλους χρήσης ανά κατηγορία αδειών άσκησης υπαίθριου στάσιμου εμπορίου έτους 2021»

ΑΠΟΦΑΣΗ_ΔΣ_2020_132

Καθορισμός του ύψους των συντελεστών του ενιαίου ανταποδοτικού τέλους καθαριότητας – φωτισμού για το έτος 2021

ΑΠΟΦΑΣΗ_ΔΣ_2020_133

Καθορισμός του συντελεστή του φόρου στους ηλεκτροδοτούμενους χώρους για το έτος 2021

ΑΠΟΦΑΣΗ_ΔΣ_2020_134

Έγκριση κανονιστικής απόφασης για την εφαρμογή και λειτουργία του χώρου ελεγχόμενης στάθμευσης στις οδούς Άλσους και Ναπ.Ζέρβα του Δήμου Γλυφάδας

ΑΠΟΦΑΣΗ_ΔΣ_2020_136

Λήψη απόφασης για ορισμό υπολόγου διαχειριστή του χρηματοδοτούμενου από την ΣΑΕ 047 για «Προσωρινές Εγκαταστάσεις Στέγασης για την Κάλυψη Επειγουσών Αναγκών της Δίχρονης Προσχολικής Εκπαίδευσης του Δήμου Γλυφάδας

ΑΠΟΦΑΣΗ_ΔΣ_2020_135

Λήψη απόφασης για την έγκριση σκοπιμότητας για την ανάθεση της διαχείρισης / εποπτείας και της προμήθειας εξοπλισμού ελέγχου πληρωμής σε ανάδοχο για τη λειτουργία του χώρου ελεγχόμενης στάθμευσης στις οδούς Άλσους και Ναπ. Ζέρβα του Δήμου Γλυφάδας

ΑΠΟΦΑΣΗ_ΔΣ_2020_137

Λήψη απόφασης για την έγκριση σκοπιμότητας διενέργειας ανοιχτού διαγωνισμού για την ανάθεση της μελέτης με τίτλο «Εκπόνηση μελετών πυροπροστασίας για τις σχολικές μονάδες του Δήμου Γλυφάδας» (χρημ/ση : Πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ)

ΑΠΟΦΑΣΗ_ΔΣ_2020_138

Λήψη απόφασης για τη μείωση των τελών χρήσης κατάληψης κοινόχρηστων χώρων για ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων σε Κ.Υ.Ε. λόγω covid-19

ΑΠΟΦΑΣΗ_ΔΣ_2020_139

Ορισμός ενός δημοτικού συμβούλου με την αναπληρωτή του για τη συμπλήρωση της Επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Κατασκευή και συντήρηση ραμπών ΑμεΑ σε πεζοδρόμια του Δήμου Γλυφάδας

ΑΠΟΦΑΣΗ_ΔΣ_2020_140

Λήψη απόφασης για συμβιβαστική επίλυση που αφορά πρόταση εξώδικου συμβιβασμού των George-William Cottrell, Natalia Cottrell και John Cottrell σε απαίτησή τους που αναφέρεται στην υπ’ αριθμ. πρωτ. 20878/03.082020 αίτησή τους

ΑΠΟΦΑΣΗ_ΔΣ_2020_128

Έκθεση εσόδων – εξόδων Γ΄ τριμήνου για τον έλεγχο υλοποίησης του πρ/σμού έτους 2020

ΑΠΟΦΑΣΗ_ΔΣ_2020_127

«Λήψη απόφασης επί του Ισολογισμού του Δήμου της 18ης Διαχειριστικής Χρήσης (1/1/2018 – 31/12/2018)»

ΑΠΟΦΑΣΗ_ΔΣ_2020_117

Συμπλήρωση – Τροποποίηση του τεχνικού Προγράμματος του Δήμου έτους 2020

ΑΠΟΦΑΣΗ_ΔΣ_2019_118

Αναμόρφωση προϋπολογισμού του Δήμου οικ.έτους 2020

ΑΠΟΦΑΣΗ_ΔΣ_2020_119

Λήψη απόφασης για την έγκριση σκοπιμότητας μίσθωσης ακινήτου στη Γλυφάδα (κάτω από τη Λ.Βουλιαγμένης) για τη στέγαση αιθουσών διδασκαλίας νηπιαγωγείου για τις ανάγκες της δίχρονης υποχρεωτικής προσχολικής εκπαίδευσης

ΑΠΟΦΑΣΗ_ΔΣ_2020_120

Λήψη απόφασης για την έγκριση σκοπιμότητας μίσθωσης ακάλυπτου χώρου στη Γλυφάδα (κάτω από τη Λ.Βουλιαγμένης) για την τοποθέτηση οικίσκων για τη στέγαση αιθουσών διδασκαλίας νηπιαγωγείου για τις ανάγκες της δίχρονης υποχρεωτικής προσχολικής εκπαίδευσης

ΑΠΟΦΑΣΗ_ΔΣ_2020_121

Λήψη απόφασης για την έγκριση σκοπιμότητας μίσθωσης ακινήτου στην Άνω Γλυφάδα (πάνω από τη Λ.Βουλιαγμένης) για τη στέγαση αιθουσών διδασκαλίας νηπιαγωγείου για τις ανάγκες της δίχρονης υποχρεωτικής προσχολικής εκπαίδευσης

ΑΠΟΦΑΣΗ_ΔΣ_2020_123

Λήψη απόφασης για την σύσταση προσωποπαγούς θέσης εξαρτημένης εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου κατ’ εφαρμογή της υπ’ αριθμ. 1102/2020 απόφασης του Εφετείου Αθηνών

ΑΠΟΦΑΣΗ_ΔΣ_2020_124

Λήψη απόφασης για τοποθέτηση (μετατόπιση) περιπτέρου από τη συμβολή των οδών Α.Μεταξά 3 και Μαραγκού στη συμβολή των οδών Σ.Καράγιωργα 5 και Λαζαράκη

ΑΠΟΦΑΣΗ_ΔΣ_2020_125

Χορήγηση άδειας εκσκαφής στην εταιρεία VODAFONE – ΠΑΝΑΦΟΝ ανώνυμη ελληνική εταιρεία τηλεπικοινωνιών

ΑΠΟΦΑΣΗ_ΔΣ_2020_122

Λήψη απόφασης για την έγκριση σκοπιμότητας μίσθωσης ακάλυπτου χώρου στην Άνω Γλυφάδα (πάνω από τη Λ.Βουλιαγμένης) για την τοποθέτηση οικίσκων για τη στέγαση αιθουσών διδασκαλίας νηπιαγωγείου για τις ανάγκες της δίχρονης υποχρεωτικής προσχολικής εκπαίδευσης

ΑΠΟΦΑΣΗ_ΔΣ_2020_126

Χορήγηση άδειας εκσκαφής στην εταιρεία VODAFONE – ΠΑΝΑΦΟΝ ανώνυμη ελληνική εταιρεία τηλεπικοινωνιών

ΑΠΟΦΑΣΗ_ΔΣ_2020_106

Έγκριση των παραδοτέων του Β2 σταδίου της μελέτης του Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου (Γ.Π.Σ.) του Δήμου Γλυφάδας

ΑΠΟΦΑΣΗ_ΔΣ_2020_107

Ψήφισμα του Δημοτικού Συμβουλίου Γλυφάδας για τη δίκη των στελεχών και μελών της Χρυσής Αυγής

ΑΠΟΦΑΣΗ_ΔΣ_2020_108

Ψήφισμα του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Γλυφάδας για τις κεραίες κινητής τηλεφωνίας

ΑΠΟΦΑΣΗ_ΔΣ_2020_109

Λήψη απόφασης για την παροχή εξουσιοδότησης σε δικηγόρο

ΑΠΟΦΑΣΗ_ΔΣ_2020_110

Ψήφισμα του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Γλυφάδας για την κατάργηση του υποκαταστήματος ΔΕΔΔΗΕ Αργυρούπολης

ΑΠΟΦΑΣΗ_ΔΣ_2020_113

Συμπλήρωση – Τροποποίηση του τεχνικού Προγράμματος του Δήμου έτους 2020

ΑΠΟΦΑΣΗ_ΔΣ_2020_114

Αναμόρφωση προϋπολογισμού του Δήμου οικ.έτους 2020

ΑΠΟΦΑΣΗ_ΔΣ_2020_115

Τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου μας

ΑΠΟΦΑΣΗ_ΔΣ_2020_116

Έγκριση αναγκαιότητας της εκμίσθωσης (παραχώρηση του δικαιώματος χρήσης) κτίσματος εντός του νέου κοιμητηρίου για λειτουργία κυλικείου

ΑΠΟΦΑΣΗ_ΔΣ_2020_111

Λήψη απόφασης για αποδοχή, συνολικού ποσού 123.530,00 ευρώ, που αντιστοιχεί στο Δήμο μας από την Κατανομή Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων (Κ.Α.Π.) έτους 2020 (Γ΄ κατανομή 2020) για την κάλυψη λειτουργικών αναγκών των σχολείων Π/θμιας και Δ/θμιας Εκπαίδευσης του Δήμου, και κατανομή και διάθεση (ψήφιση) του ποσού, μετά τις σχετικές κρατήσεις προς απόδοσή του στις οικείες Σχολικές Επιτροπές

ΑΠΟΦΑΣΗ_ΔΣ_2020_112

Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου μας με τον αντικαταστάτη του ως μέλους της Επιτροπής του άρθρου 11 παργ. 1του με αριθ. 71/31-8-2020 προεδρικού διατάγματος (166 Α΄/31-8-2020) και του άρθρου 1 παρ. 1 τροποποίηση της έννοιας της λουτρικής εγκατάστασης

ΑΠΟΦΑΣΗ_ΔΣ_2020_104

Λήψη απόφασης για την απευθείας μίσθωση ακινήτων επί της οδού Ήβης του Δήμου μας, κατά τη διαδικασία του άρ. 24 του ν. 4674/202

ΑΠΟΦΑΣΗ_ΟΕ_2020_105

Λήψη απόφασης για την απευθείας μίσθωση ακινήτου επί της οδού Μικράς Ασίας του Δήμου μας, κατά τη διαδικασία του άρ. 24 του ν. 4674/2020

ΑΠΟΦΑΣΗ_ΔΣ_2020_93

Λήψη απόφασης για τη διατύπωση γνώμης του Δήμου μας αναφορικά με τη Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για την προστασία του Υμηττού

ΑΠΟΦΑΣΗ_ΔΣ_2020_94

Συγκρότηση Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης

ΑΠΟΦΑΣΗ_ΔΣ_2020_95

Συμπλήρωση – Τροποποίηση του τεχνικού Προγράμματος του Δήμου έτους 2020

ΑΠΟΦΑΣΗ_ΔΣ_2020_96

Αναμόρφωση προϋπολογισμού του Δήμου οικ.έτους 2020»

ΑΠΟΦΑΣΗ_ΔΣ_2020_97

Αποδοχή χρηματικού ποσού 184.400,00 € που αντιστοιχεί στο Δήμο μας , από κατανομή πιστώσεων της ΣΑΤΑ έτους 2020 για επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων και καθορισμός του έργου που θα χρηματοδοτηθεί από το πιο πάνω ποσό

ΑΠΟΦΑΣΗ_ΔΣ_2020_98

Λήψη απόφασης για την έγκριση σκοπιμότητας διενέργειας συνοπτικού διαγωνισμού για την ανάθεση της μελέτης με τίτλο «Μελέτη συστήματος ελεγχόμενης στάθμευσης» , συνολικής προεκτιμώμενης αμοιβής 73.771,12 € (συμ/νου ΦΠΑ)

ΑΠΟΦΑΣΗ_ΔΣ_2020_101

Κατηγοριοποίηση των δύο (2) αιθουσών αθλητικών δραστηριοτήτων του Κλειστού χώρου πολιτιστικών εκδηλώσεων του Διασχολικού συγκροτήματος στην περιοχή Καρβελά

ΑΠΟΦΑΣΗ_ΔΣ_2020_102

Κατηγοριοποίηση του Υπαίθριου Γηπέδου Καλαθοσφαίρισης (ΜΠΑΣΚΕΤ) – Πετοσφαίρισης (ΒΟΛΕΥ) κείμενο εντός του γεωτεμαχίου του Διασχολικού – Πολιτιστικού – Αθλητικού συγκροτήματος στην περιοχή Καρβελά

ΑΠΟΦΑΣΗ_ΔΣ_2020_99

Λήψη απόφασης για την έγκριση σκοπιμότητας διενέργειας ανοιχτού διαγωνισμού για την ανάθεση της Μελέτης με τίτλο: «Μελέτη αστικής βιώσιμης κινητικότητας Δήμου Γλυφάδας» (Χρηματοδότηση Πράσινο Ταμείο Α.Π.4 Αστική Βιώσιμη Κινητικότητα)»

ΑΠΟΦΑΣΗ_ΔΣ_2020_103

Χορήγηση άδειας εκσκαφής στην εταιρεία FORTHNET A.E.

ΑΠΟΦΑΣΗ_ΔΣ_2020_87

«Λήψη απόφασης για ίδρυση παραρτημάτων σε πέντε (5) Νηπιαγωγεία του Δήμου μας λόγω ανάγκη κάλυψης των αιτημάτων εγγραφής νηπίων – προνηπίων για το σχολικό έτος 2020 -2021

ΑΠΟΦΑΣΗ_ΔΣ_2020_88

Λήψη απόφασης για γνωμοδότηση σχετικά με την ανάληψη του κόστους λειτουργίας παραρτημάτων Νηπιαγωγείων του Δήμου μας σε ότι αφορά λειτουργικές δαπάνες και δαπάνες συντήρησης

ΑΠΟΦΑΣΗ_ΔΣ_2020_89

Έκθεση εσόδων – εξόδων Α΄εξαμήνου για τον έλεγχο υλοποίησης του πρ/σμού έτους 2020

ΑΠΟΦΑΣΗ_ΔΣ_2020_90

Αναμόρφωση προϋπολογισμού του Δήμου Οικ. Έτους 2020

ΑΠΟΦΑΣΗ_ΔΣ_2020_91

Έγκριση αναγκαιότητας της εκμίσθωσης (παραχώρηση του δικαιώματος χρήσης) αίθουσας εντός του Δημοτικού Αθλητικού Κέντρου Γλυφάδας

ΑΠΟΦΑΣΗ_ΔΣ_2020_92

Έγκριση αναγκαιότητας της εκμίσθωσης (παραχώρηση του δικαιώματος χρήσης), του Δημοτικού καταστήματος της πλατείας Χαρίτων, για λειτουργία Αναψυκτηρίου Περιπτέρου

ΑΠΟΦΑΣΗ_ΔΣ_2020_71

Λήψη απόφασης για έγκριση μίσθωσης ακινήτων για στέγαση τμημάτων Νηπιαγωγείων ενόψει της εφαρμογής της δίχρονης υποχρεωτικής εκπαίδευσης

ΑΠΟΦΑΣΗ_ΔΣ_2020_72

Λήψη απόφασης για απόδοση φόρου τιμής προς τον κεκοιμημένο Μακαριστό Μητροπολίτη Γλυφάδας, Ελληνικού, Βούλας, Βουλιαγμένης και Βάρης κυρό Παύλο τον Α΄

ΑΠΟΦΑΣΗ_ΔΣ_2020_73

Λήψη απόφασης έγκρισης της πρότασης διαμόρφωσης της οδού Λαμπράκη από την οδό Κύπρου έως την οδό Λαζαράκη

ΑΠΟΦΑΣΗ_ΔΣ_2020_74

Ψήφισμα ενάντια στην μετατροπή της Αγίας Σοφίας σε τζαμί

ΑΠΟΦΑΣΗ_ΔΣ_2020_75

Λήψη απόφασης για συμπλήρωση των με αριθμό 16 & 60/2020 προηγούμενων αποφάσεων Δημοτικού Συμβουλίου, που αφορά χαρακτηρισμό Κωδικών Αριθμών του Προϋπολογισμού εξόδων του Δήμου οικονομικού έτους 2020 ως δεκτικών έκδοσης χρηματικών ενταλμάτων προπληρωμής

ΑΠΟΦΑΣΗ_ΔΣ_2020_76

Συμπλήρωση – Τροποποίηση του τεχνικού Προγράμματος του Δήμου έτους 2020

ΑΠΟΦΑΣΗ_ΔΣ_2020_77

Αναμόρφωση προϋπολογισμού του Δήμου Οικ. Έτους 2020

ΑΠΟΦΑΣΗ_ΔΣ_2020_80

Έγκριση της συνολικής διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου της «ΓΚΟΛΦ ΓΛΥΦΑΔΑΣ Α.Ε.» και απαλλαγή των μελών του Δ.Σ και των ελεγκτών για την εταιρική χρήση 2018 (1η Ιανουαρίου έως 31η Δεκεμβρίου 2018)

ΑΠΟΦΑΣΗ_ΔΣ_2020_78

«Υποβολή προς έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της εταιρείας με την επωνυμία «ΓΚΟΛΦ ΔΗΜΟΥ ΓΛΥΦΑΔΑΣ ΜΟΝΟΜΕΤΟΧΙΚΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και τον διακριτικό τίτλο «ΓΚΟΛΦ ΓΛΥΦΑΔΑΣ Α.Ε.» εταιρικής χρήσης 2018 (1η Ιανουαρίου έως 31η Δεκεμβρίου 2018)

ΑΠΟΦΑΣΗ_ΔΣ_2020_79

Υποβολή προς έγκριση της Έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου για τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας με την επωνυμία «ΓΚΟΛΦ ΔΗΜΟΥ ΓΛΥΦΑΔΑΣ ΜΟΝΟΜΕΤΟΧΙΚΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και το διακριτικό τίτλο «ΓΚΟΛΦ ΓΛΥΦΑΔΑΣ Α.Ε.» εταιρικής χρήσης 2018 (1η Ιανουαρίου έως 31η Δεκεμβρίου 2018) καθώς και υποβολή της αντίστοιχης έκθεσης των Ελεγκτών προς ενημέρωση

ΑΠΟΦΑΣΗ_ΔΣ_2020_81

Εκλογή τακτικών ορκωτών ελεγκτών για τον έλεγχο των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της εταιρείας «ΓΚΟΛΦ ΓΛΥΦΑΔΑΣ Α.Ε.» για την εταιρική χρήση έτους 2019 και καθορισμός της αμοιβής τους

ΑΠΟΦΑΣΗ_ΔΣ_2020_82

Έγκριση της αποζημίωσης των μελών του διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας «ΓΚΟΛΦ ΓΛΥΦΑΔΑΣ Α.Ε.» για την εταιρική χρήση έτους 2018

ΑΠΟΦΑΣΗ_ΔΣ_2020_83

Έγκριση προκαταβολής α) αποζημίωσης στον πρόεδρο του Δ..Σ, στον Διευθύνοντα Σύμβουλο και στις δύο Αντιπροέδρους του Δ.Σ, για την χρονική περίοδο μέχρι την τακτική Γενική Συνέλευση 2020, β) αποζημίωσης συμμετοχής στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας «ΓΚΟΛΦ ΓΛΥΦΑΔΑΣ Α.Ε.» στα μέλη του Δ.Σ, για την χρονική περίοδο μέχρι την τακτική Γενική Συνέλευση 2020

ΑΠΟΦΑΣΗ_ΔΣ_2020_84

Αποχώρηση Δήμου Γλυφάδας από το μίσθιο ακίνητο επί των οδών Γούναρη, αρ. 199 και Ιλίου

ΑΠΟΦΑΣΗ_ΔΣ_2020_85

ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΕΚΣΚΑΦΗΣ ΣΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ WIND ΕΛΛΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ A.E.Β.Ε.

ΑΠΟΦΑΣΗ_ΔΣ_2020_86

ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΕΚΣΚΑΦΗΣ ΣΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ VODAFONE-ΠΑΝΑΦΟΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ_ΔΣ_2020_49

Ψήφισμα για τους Σταθμούς Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων (Σ.Μ.Α)-ορθή επανάληψη

ΑΠΟΦΑΣΗ_ΔΣ_2020_57

Λήψη απόφασης αναφορικά με την εφαρμογή της παρ.8 του Άρθρου τριακοστού έβδομου “Κατεπείγουσες διατάξεις λειτουργίας Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης” της από 20/03/2020 δημοσιευθείσας ΠΝΠ (ΦΕΚ 68Α΄)

ΑΠΟΦΑΣΗ_ΔΣ_2020_58

Λήψη απόφασης για αποδοχή έκτακτης κατανομής ποσού 451.181,65 € από τους Κ.Α.Π. έτους 2020 στους δήμους της χώρας, προς κάλυψη αναγκών για την αποφυγή της διάδοσης του κορονοϊού COVID-19

ΑΠΟΦΑΣΗ_ΔΣ_2020_59

Αποδοχή χρηματικού ποσού 22.000,00 € που αντιστοιχεί στο Δήμο μας από κατανομή Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων (πρώην ΣΑΤΑ) έτους 2020 για την κάλυψη δράσεων Πυροπροστασίας και καθορισμός της δράσης πολιτικής προστασίας που θα χρηματοδοτηθεί από το πιο πάνω ποσό

ΑΠΟΦΑΣΗ_ΔΣ_2020_60

Λήψη απόφασης για συμπλήρωση της με αριθμό 16/2020 προηγούμενης απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου, που αφορά χαρακτηρισμό Κωδικών Αριθμών του Προϋπολογισμού εξόδων του Δήμου οικονομικού έτους 2020 ως δεκτικών έκδοσης χρηματικών ενταλμάτων προπληρωμής

ΑΠΟΦΑΣΗ_ΔΣ_2020_61

Συμπλήρωση – Τροποποίηση του τεχνικού Προγράμματος του Δήμου έτους 2020

ΑΠΟΦΑΣΗ_ΔΣ_2020_62

Αναμόρφωση προϋπολογισμού του Δήμου Οικ. Έτους 2020

ΑΠΟΦΑΣΗ_ΔΣ_2020_63

Έγκριση της αναγκαιότητας μίσθωσης ακινήτου προς στέγαση βρεφονηπιακού σταθμού

ΑΠΟΦΑΣΗ_ΔΣ_2020_64

Συγκρότηση Επιτροπής Συμβιβαστικής Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών &Αμφισβητήσεων έτους 2020

ΑΠΟΦΑΣΗ_ΔΣ_2020_65

Λήψη απόφασης για αποδοχή, συνολικού ποσού 123.530,00 ευρώ, που αντιστοιχεί στο Δήμο μας από την Κατανομή Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων (Κ.Α.Π.) έτους 2020 ( Β΄ κατανομή 2020) για την κάλυψη λειτουργικών αναγκών των σχολείων Π/θμιας και Δ/θμιας Εκπαίδευσης του Δήμου, και κατανομή και διάθεση (ψήφιση) του ποσού, μετά τις σχετικές κρατήσεις προς απόδοσή του στις οικείες Σχολικές Επιτροπές

ΑΠΟΦΑΣΗ_ΔΣ_2020_66

Λήψη απόφασης ορισμού εκπροσώπου του Δήμου με τον αναπληρωτή του, ως μέλος στην επιτροπή για την καταλληλότητα και επιλογή χώρων για μίσθωση ακινήτων , που αφορά στη στέγαση σχολικών μονάδων Α/θμιας εκπαίδευσης

ΑΠΟΦΑΣΗ_ΔΣ_2020_67

Λήψη απόφασης για απόδοση φόρου τιμής προς τον κεκοιμημένο Μακαριστό Μητροπολίτη Γλυφάδας, Ελληνικού, Βούλας, Βουλιαγμένης και Βάρης κυρού Παύλου του Α΄

ΑΠΟΦΑΣΗ_ΔΣ_2020_68

Λειτουργία υπηρεσίας Καθαριότητας του Δήμου Γλυφάδας με διακεκομμένο ωράριο και λειτουργία υπηρεσίας κατά περίπτωση Τρίτη –Σάββατο

ΑΠΟΦΑΣΗ_ΔΣ_2020_69

Λήψη απόφασης για συμβιβαστική επίλυση που αφορά πρόταση εξώδικου συμβιβασμού της «ΑΦΟΙ ΚΟΝΤΑΞΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ » και με το δ.τ. «ΑΦΟΙ ΚΟΝΤΑΞΗ ΑΚΙΝΗΤΑ Α.Ε» σε απαίτησή της που αναφέρεται στην υπ’ αριθμ. πρωτ. 12210/13-5-2020 αίτησή της

ΑΠΟΦΑΣΗ_ΔΣ_2020_70

Λήψη απόφασης για την παροχή πληρεξουσιότητας σε Δικηγόρο για την ενδοδικαστική επίλυση της διαφοράς που περιέχεται στην με αριθμό καταχώρισης ΑΓ426/2019 αγωγή κατά του Δήμου Γλυφάδας ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Πειραιά

ΑΠΟΦΑΣΗ_ΔΣ_2020_54

Αποδοχή χρηματικού ποσού 7.500,00 € που αντιστοιχεί στο Δήμο μας από Έκτακτη επιχορήγηση από τους Κεντρικούς Αυτοτελούς Πόρους έτους 2020 για την κάλυψη αναγκών αναφορικά με την προστασία των αδέσποτων μικρών ζώων

ΑΠΟΦΑΣΗ_ΔΣ_2020_50

Λήψη απόφασης σχετικά με την ίδρυση και λειτουργία χώρου ελεγχόμενης στάθμευσης στις οδούς Άλσους και Ναπ. Ζέρβα του δήμου Γλυφάδας

ΑΠΟΦΑΣΗ_ΔΣ_2020_51

Έκθεση εσόδων – εξόδων Α΄τριμήνου για τον έλεγχο υλοποίησης του πρ/σμού έτους 2020

ΑΠΟΦΑΣΗ_ΔΣ_2020_53

Αποδοχή χρηματικού ποσού 121.477,50 €, που αντιστοιχεί στο Δήμο μας, από την 1η-2η-3η κατανομή πιστώσεων της ΣΑΤΑ έτους 2020 για κάλυψη δαπανών εκτέλεσης έργων και επενδυτικών δραστηριοτήτων

ΑΠΟΦΑΣΗ_ΔΣ_2020_55

Λήψη απόφασης για την έγκριση μελέτης «Ανάδειξη πεζοπορικών διαδρομών στον Υμηττό» του Συλλόγου διατήρησης και αναβάθμισης του φυσικού περιβάλλοντος και του οικιστικού χαρακτήρα των 3Β «Ο Αρχέδημος»

ΑΠΟΦΑΣΗ_ΔΣ_2020_56

Χορήγηση άδειας εκσκαφής στην εταιρεία VODAFONE-ΠΑΝΑΦΟΝ Ανώνυμη Ελληνική Εταιρεία Τηλεπικοινωνιών

ΑΠΟΦΑΣΗ_ΔΣ_2020_13

Ψήφισμα για την έξωση του Μητροπολιτικού Κοινωνικού Ιατρείου Ελληνικού

ΑΠΟΦΑΣΗ_ΔΣ_2020_14

Ορισμός εκ νέου των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία: «Γκολφ Δήμου Γλυφάδας Μονομετοχική Ανώνυμη Εταιρεία», μετά τη με αρ.πρωτ. 116496/29895/23.12.2019 απόφαση του Συντονιστή της Αποκ/μενης Διοίκησης Αττικής

ΑΠΟΦΑΣΗ_ΔΣ_2020_15

Ορισμός ενός Δημοτικού Συμβούλου με τον αναπληρωτή του ως μέλος της επιτροπής για θέματα ανέλκυσης, απομάκρυνσης ή εξουδετέρωσης ναυαγίων πλοίων για το έτος 2020»

ΑΠΟΦΑΣΗ_ΔΣ_2020_16

Λήψη απόφασης για χαρακτηρισμό Κωδικών Αριθμών του Προϋπολογισμού εξόδων του Δήμου, οικονομικού έτους 2020, ως δεκτικών έκδοσης χρηματικών ενταλμάτων προπληρωμής

ΑΠΟΦΑΣΗ_ΔΣ_2020_17

Αποδοχή χρηματοδότησης και κατανομής ποσού 453.400,00€ σύμφωνα με την με αρ. πρωτ. 30292/19.04.2019 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών «Επιχορήγηση των Δήμων της χώρας από το πρόγραμμα Φιλόδημος ΙΙ

ΑΠΟΦΑΣΗ_ΔΣ_2020_19

Έγκριση σύμβασης συνεργασίας Ε.Δ.Σ.Ν.Α. – Δήμου Γλυφάδας

ΑΠΟΦΑΣΗ_ΔΣ_2020_20

Λήψη απόφασης για την σύσταση προσωποπαγούς θέσης εξαρτημένης εργασίας ιδιωτικού
δικαίου αορίστου χρόνου κατ’ εφαρμογή της υπ’ αριθμ. 479/2014 απόφασης του Μονομελούς
Πρωτοδικείου Αθηνών

ΑΠΟΦΑΣΗ_ΔΣ_2020_21

Λήψη απόφασης για την σύσταση έξι προσωποπαγών θέσεων εξαρτημένης εργασίας ιδιωτικού
δικαίου αορίστου χρόνου κατ’ εφαρμογή της υπ’ αριθμ. 201/2016 απόφασης του Μονομελούς
Πρωτοδικείου Αθηνών

ΑΠΟΦΑΣΗ_ΔΣ_2020_18

Λήψη απόφασης για αποδοχή, συνολικού ποσού 123.530,00 ευρώ, που αντιστοιχεί στο Δήμο μας από την Κατανομή Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων (Κ.Α.Π.) έτους 2020 ( A΄ κατανομή 2020) για την κάλυψη λειτουργικών αναγκών των σχολείων Π/θμιας και Δ/θμιας Εκπαίδευσης του Δήμου, και κατανομή και διάθεση (ψήφιση) του ποσού, μετά τις σχετικές κρατήσεις προς απόδοσή του στις οικείες Σχολικές Επιτροπέ

ΑΠΟΦΑΣΗ_ΔΣ_2020_22

Λήψη απόφασης επί της με αρ.πρωτ. 4412/7.2.2020 αίτησης της Φωτεινής Χρυσού, για πραγματοποίηση πρακτικής άσκησης στο Δήμο μας

ΑΠΟΦΑΣΗ_ΔΣ_2020_23

Λήψη απόφασης για την υπογραφή νέας Σύμβασης του Δήμου Γλυφάδας και της ΔΕΔΔΗΕ για το φωτισμό οδών, πλατειών και λοιπών υπαίθριων κοινόχρηστων χώρων, με χρήση του Εναερίου Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας

ΑΠΟΦΑΣΗ_ΔΣ_2020_24

Συμπλήρωση της επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Αποκαταστάσεις και κατασκευές πεζοδρομίων» με αρ. μελ. 12/2017 με ένα Δημοτικό Σύμβουλο και τον αναπληρωτή του»

ΑΠΟΦΑΣΗ_ΔΣ_2020_25

Λήψη απόφασης περί της με Α.Π. 6255/20.2.2020 αίτησης για την τοποθέτηση των οστών «τιμής ένεκεν» της αποβιωσάσης Ρίτας Λαζαρίδη στον τάφο του αποβιώσαντος συζύγου της Δημάρχου Γλυφάδας , Σάββα Λαζαρίδη

ΑΠΟΦΑΣΗ_ΔΣ_2020_26

Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου μας με τον αναπληρωτή του , ως μέλους της γνωμοδοτικής επιτροπής ανέλκυσης, απομάκρυνσης ή εξουδετέρωσης ναυαγίων ή πλοίων για το έτος 2020

ΑΠΟΦΑΣΗ_ΔΣ_2020_27

Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου μας με τον αντικαταστάτη του, ως μέλους της Επιτροπής του άρθρου 35 παρ. 2 του με αρ. 20 Γενικού Κανονισμού Λιμένα (444 Β΄/26.4.1999) , όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, καθώς και του άρθρου 11 του Π.Δ. 31/2018 (61 Α΄) , περί ρύθμισης θεμάτων χαρακτηρισμού χώρων αιγιαλού και παραλίας ως πολυσύχναστων και θαλάσσιων μέσων αναψυχής για το έτος 202

ΑΠΟΦΑΣΗ_ΔΣ_2020_28

Λήψη απόφασης για την έγκριση της διαδικασίας (λόγω κατεπείγοντος) για εκτέλεση της προμήθειας Αντιπαγετικού Αλατιού για την αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών λόγω ειδικών καιρικών συνθηκών

ΑΠΟΦΑΣΗ_ΔΣ_2020_29

Λήψη απόφασης περί αποδοχής ή μη προτάσεων – πρακτικών των συνεδριάσεων στις 27.12.2019 της Επιτροπής Επίλυσης με συμβιβασμό φορολογικών διαφορών και γενικά Αμφισβητήσεων του Δήμου έτους 2019

ΑΠΟΦΑΣΗ_ΔΣ_2020_30

Τροποποίηση της υπ΄αρ. 281/2018 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου περί καθορισμού τελών και δικαιωμάτων των κοιμητηρίων του Δήμου Γλυφάδας, μετά την τροποποίηση της υπ΄αρ. 751/2018 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής

ΑΠΟΦΑΣΗ_ΔΣ_2020_31

Συμπλήρωση – Τροποποίηση του Τεχνικού Προγράμματος του Δήμου έτους 2020

ΑΠΟΦΑΣΗ_ΔΣ_2020_32

Αναμόρφωση προϋπολογισμού του Δήμου Οικ. Έτους 2020

ΑΠΟΦΑΣΗ_ΔΣ_2020_33

Λήψη απόφασης για την παροχή πληρεξουσιότητας σε δικηγόρο για την ενδοδικαστική επίλυση της διαφοράς που περιέχεται στη με αρ. καταχ. ΑΓ 216/12.6.2019 αγωγή κατά του Δήμου Γλυφάδας ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Πειραιά

ΑΠΟΦΑΣΗ_ΔΣ_2020_36

Λήψη απόφασης για έγκριση διενέργειας δημοπρασίας για την περισυλλογή ελαιολιπαντικών αποβλήτων πλοίων , σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή οδηγία

ΑΠΟΦΑΣΗ_ΔΣ_2020_37

Επί αιτήματος του ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ «Το Χαμόγελο του παιδιού», για παραχώρηση χώρου, για τη φιλοξενία πασχαλινού bazaar, στην πλατεία Εσπερίδων από 10/04/2020 έως 15/04/2020»

ΑΠΟΦΑΣΗ_ΔΣ_2020_38

Λήψη απόφασης για αποδοχή έκτακτης κατανομής ποσού 60.000,00 € από τους Κ.Α.Π. έτους 2020 στους δήμους της χώρας, προς κάλυψη αναγκών για την αποφυγή της διάδοσης του κορονοϊού COVID-19

ΑΠΟΦΑΣΗ_ΔΣ_2020_39

Λήψη απόφασης για την αποδοχή ποσού 26.118,32 € από μέρισμα της εταιρείας Παροχής Φυσικού Αερίου – Κατανομή έτους 2017 – 2018 και καθορισμός της δαπάνης που θα χρηματοδοτηθεί από το πιο πάνω ποσό»

ΑΠΟΦΑΣΗ_ΔΣ_2020_40

Έκθεση εσόδων – εξόδων Δ΄τριμήνου για τον έλεγχο υλοποίησης του πρ/σμού έτους 2019

ΑΠΟΦΑΣΗ_ΔΣ_2020_42

Ορισμός δύο (2) Δημοτικών Συμβούλων με τους αναπληρωτές τους, ως μελών της Επιτροπής Καθορισμού Τιμήματος των ακινήτων και κινητών πραγμάτων του Δήμου, σε συνδυασμό με τα άρθρα 186, 190, 192, 194 & 199 του Ν. 3463/2006 (Δ.Κ.Κ.

ΑΠΟΦΑΣΗ_ΔΣ_2020_43

Λήψη απόφασης για παράταση λειτουργίας της Δομής Παροχής Βασικών Αγαθών: Κοινωνικό Παντοπωλείο και Παροχή Συσσιτίου Δήμου Γλυφάδας

ΑΠΟΦΑΣΗ_ΔΣ_2020_44

Λήψη απόφασης επί του πρακτικού της Επιτροπής Χαρακτηρισμού Κινητών Πραγμάτων του Δήμου, ως αντικείμενα που δεν έχουν καμία αξία προς καταστροφή τους»

ΑΠΟΦΑΣΗ_ΔΣ_2020_41

Ανάκληση της με αρ. 14/2020 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου, σχετικά με τον εκ νέου ορισμό των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία “Γκολφ Δήμου Γλυφάδας Μονομετοχική Ανώνυμη Εταιρεία”, μετά την κοινοποίηση της με αρ. πρωτ. 15/10.03.2020 απόφασης κατ’ άρθρο 153 του Ν.3463/2006

ΑΠΟΦΑΣΗ_ΔΣ_2020_45

Λήψη απόφασης για τη δωρεά πενήντα (50) αντιασφυξιογόνων μασκών στις ελληνικές δυνάμεις που δρουν στα σύνορα του Έβρου

ΑΠΟΦΑΣΗ_ΔΣ_2020_46

«Χορήγηση άδειας εκσκαφής στην εταιρεία FORTHNET A.E.

ΑΠΟΦΑΣΗ_ΔΣ_2020_47

«Χορήγηση άδειας εκσκαφής στην εταιρεία FORTHNET A.E.

ΑΠΟΦΑΣΗ_ΔΣ_2020_48

Χορήγηση άδειας εκσκαφής στην εταιρεία ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε.

ΑΠΟΦΑΣΗ_ΔΣ_2020_1

Αποδοχή χρηματικού ποσού 242.955,00 €, που αντιστοιχεί στο Δήμο μας, από την 7η-8η-9η -10η- 11η -12η κατανομή πιστώσεων της ΣΑΤΑ έτους 2019 για κάλυψη δαπανών εκτέλεσης έργων και επενδυτικών δραστηριοτήτων

ΑΠΟΦΑΣΗ_ΔΣ_2020_2

Λήψη απόφασης για την αποδοχή ποσού 4.057,99€ από κατανομή για το έτος 2019 χρηματοδότησης της ΣΑΕ 55 «Καθαρισμός και συντήρηση φρεατίων υδροσυλλογής του δικτύου όμβριων υδάτων που βρίσκεται στα όρια περιοχής ευθύνης της ΕΥΔΑΠ και καθορισμός της Δαπάνης που θα χρηματοδοτηθεί από το πιο πάνω ποσό

ΑΠΟΦΑΣΗ_ΔΣ_2020_2

Λήψη απόφασης εκ νέου για τo Μηχανισμό Πιστοποίησης Εκτέλεσης της Πράξης “Κέντρο Κοινότητας Δήμου Γλυφάδας” με κωδικό MIS 5002538»

ΑΠΟΦΑΣΗ_ΔΣ_2020_4

Λήψη απόφασης για την τροποποίηση της με αρ. 35/2019 Απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου για την υλοποίηση με ίδια μέσα του Υποέργου (Α/Α:1) «Κέντρο Κοινότητας Δήμου Γλυφάδας» της Πράξης «Κέντρο Κοινότητας Δήμου Γλυφάδας» με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5002538

ΑΠΟΦΑΣΗ_ΔΣ_2020_5

Ορισμός εκ νέου των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία: «Γκολφ Δήμου Γλυφάδας Μονομετοχική Ανώνυμη Εταιρεία», μετά τη με αρ.πρωτ. 116496/29895/23.12.2019 απόφαση του Συντονιστή της Αποκ/μενης Διοίκησης Αττικής

ΑΠΟΦΑΣΗ_ΔΣ_2020_8

Λήψη απόφασης για αποδοχή παραίτησης και αντικατάσταση μέλους του Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ. «Κοινωνική, Αθλητική και Πολιτιστική Παρέμβαση Δήμου Γλυφάδας

ΑΠΟΦΑΣΗ_ΔΣ_2020_9

Λήψη απόφασης για έκδοση νέας εγγυητικής επιστολής έτους 2020, με βάση την από 05.12.2018 Σύμβαση πώλησης φυσικού αερίου

ΑΠΟΦΑΣΗ_ΔΣ_2020_10

Λήψη απόφασης για την τροποποίηση της τρέχουσας σύμβασης για την υπηρεσία «Δαπάνες Λειτουργίας Δημοτικής Συγκοινωνίας

ΑΠΟΦΑΣΗ_ΔΣ_2020_11

Λήψη απόφασης για την έγκριση της ανάθεσης της υπηρεσίας με τίτλο «Δαπάνες Λειτουργίας Δημοτικής Συγκοινωνίας

ΑΠΟΦΑΣΗ_ΔΣ_2020_6

Έγκριση και εφαρμογή του Συστήματος Διαχειριστικής Επάρκειας και του Εγχειριδίου Διαδικασιών, σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ 1429 για την υλοποίηση δημόσιων τεχνικών έργων υποδομής και δημόσιων συμβάσεων προμηθειών και υπηρεσιών

ΑΠΟΦΑΣΗ_ΔΣ_2020_7

Λήψη απόφασης για την υποβολή αίτησης χρηματοδότησης, στο πλαίσιο της υπ΄αρ. πρωτ. 3670/09.12.2019 πρόσκλησης του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος «Αττική», Άξονας προτεραιότητας 12 «Τεχνική Υποστήριξη της εφαρμογής (ΕΤΠΑ)» με τίτλο «Τεχνική Βοήθεια Υποστήριξης ΟΤΑ Α΄Βαθμού για την επικαιροποίηση τοπικών σχεδίων διαχείρισης στερεών αποβλήτων

ΑΠΟΦΑΣΗ_ΔΣ_2020_12

ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΕΚΣΚΑΦΗΣ ΣΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΕΔΔΗΕ ΑΕ

ΑΠΟΦΑΣΗ_ΔΣ_2019_70

ΑΠΟΦΑΣΗ_ΔΣ_2019_69

ΑΠΟΦΑΣΗ_ΔΣ_2019_68

ΑΠΟΦΑΣΗ_ΔΣ_2019_67 - Λήψη απόφασης επί τουπρακτικού της Επιτροπής Χαρακτηρισμού Κινητών Πραγμάτων του Δήμου, ως αντικείμενα που δεν έχουν καμία αξία προς καταστροφή τους

ΑΠΟΦΑΣΗ_ΔΣ_2019_66

ΑΠΟΦΑΣΗ_ΔΣ_2019_65

ΑΠΟΦΑΣΗ_ΔΣ_2019_64

ΑΠΟΦΑΣΗ_ΔΣ_2019_63

ΑΠΟΦΑΣΗ_ΔΣ_2019_62

ΑΠΟΦΑΣΗ_ΔΣ_2019_61

ΑΠΟΦΑΣΗ_ΔΣ_2019_60

ΑΠΟΦΑΣΗ_ΔΣ_2019_59

ΑΠΟΦΑΣΗ_ΔΣ_2019_58

ΑΠΟΦΑΣΗ_ΔΣ_2019_57

ΑΠΟΦΑΣΗ_ΔΣ_2019_56

ΑΠΟΦΑΣΗ_ΔΣ_2019_55

ΑΠΟΦΑΣΗ_ΔΣ_2019_54

ΑΠΟΦΑΣΗ_ΔΣ_2019_53

ΑΠΟΦΑΣΗ_ΔΣ_2019_52

ΑΠΟΦΑΣΗ_ΔΣ_2019_51

ΑΠΟΦΑΣΗ_ΔΣ_2019_50

ΑΠΟΦΑΣΗ_ΔΣ_2019_49

ΑΠΟΦΑΣΗ_ΔΣ_2019_48

ΑΠΟΦΑΣΗ_ΔΣ_2019_47

ΑΠΟΦΑΣΗ_ΔΣ_2019_46

ΑΠΟΦΑΣΗ_ΔΣ_2019_45

ΑΠΟΦΑΣΗ_ΔΣ_2019_44

ΑΠΟΦΑΣΗ_ΔΣ_2019_43

ΑΠΟΦΑΣΗ_ΔΣ_2019_42

ΑΠΟΦΑΣΗ_ΔΣ_2019_41

ΑΠΟΦΑΣΗ_ΔΣ_2019_40

ΑΠΟΦΑΣΗ_ΔΣ_2019_39

ΑΠΟΦΑΣΗ_ΔΣ_2019_38

ΑΠΟΦΑΣΗ_ΔΣ_2019_37

ΑΠΟΦΑΣΗ_ΔΣ_2019_36

ΑΠΟΦΑΣΗ_ΔΣ_2019_35

ΑΠΟΦΑΣΗ_ΔΣ_2019_34

ΑΠΟΦΑΣΗ_ΔΣ_2019_33

ΑΠΟΦΑΣΗ_ΔΣ_2019_32

ΑΠΟΦΑΣΗ_ΔΣ_2019_31

ΑΠΟΦΑΣΗ_ΔΣ_2019_30

ΑΠΟΦΑΣΗ_ΔΣ_2019_29

ΑΠΟΦΑΣΗ_ΔΣ_2019_28

ΑΠΟΦΑΣΗ_ΔΣ_2019_27

ΑΠΟΦΑΣΗ_ΔΣ_2019_26

ΑΠΟΦΑΣΗ_ΔΣ_2019_25

ΑΠΟΦΑΣΗ_ΔΣ_2019_24

ΑΠΟΦΑΣΗ_ΔΣ_2019_23

ΑΠΟΦΑΣΗ_ΔΣ_2019_22

ΑΠΟΦΑΣΗ_ΔΣ_2019_21

ΑΠΟΦΑΣΗ_ΔΣ_2019_20

ΑΠΟΦΑΣΗ_ΔΣ_2019_19

ΑΠΟΦΑΣΗ_ΔΣ_2019_18

ΑΠΟΦΑΣΗ_ΔΣ_2019_17

ΑΠΟΦΑΣΗ_ΔΣ_2019_16

ΑΠΟΦΑΣΗ_ΔΣ_2019_15

ΑΠΟΦΑΣΗ_ΔΣ_2019_14

ΑΠΟΦΑΣΗ_ΔΣ_2019_13

ΑΠΟΦΑΣΗ_ΔΣ_2019_12

ΑΠΟΦΑΣΗ_ΔΣ_2019_11

ΑΠΟΦΑΣΗ_ΔΣ_2019_10

ΑΠΟΦΑΣΗ_ΔΣ_2019_9

ΑΠΟΦΑΣΗ_ΔΣ_2019_8

ΑΠΟΦΑΣΗ_ΔΣ_2019_6

ΑΠΟΦΑΣΗ_ΔΣ_2019_5

ΑΠΟΦΑΣΗ_ΔΣ_2019_4

ΑΠΟΦΑΣΗ_ΔΣ_2019_3

ΑΠΟΦΑΣΗ_ΔΣ_2019_2

ΑΠΟΦΑΣΗ_ΔΣ_2019_1

ΑΠΟΦΑΣΗ_ΔΣ_2019_207

«Λήψη απόφασης σχετικά με τον ορισμό Υπαλλήλων Δημοτικής Αστυνομίας που θα φέρουν τη στολή των Δικυκλιστών

ΑΠΟΦΑΣΗ_ΔΣ_2019_213

Λήψη απόφασης επί του Απολογισμού του Δήμου οικ. έτους 2017 και του Ισολογισμού του Δήμου της 17ης Διαχειριστικής Χρήσης (1/1/2017 – 31/12/2017)

ΑΠΟΦΑΣΗ_ΔΣ_2019_214

Λήψη απόφασης για την υποβολή πρότασης για χρηματοδότηση πράξης στο πλαίσιο της υπ’ αρ. πρωτ. 7035/02.12.2019 πρόσκλησης του Πράσινου Ταμείου στον Άξονα Προτεραιότητας 1 (Α.Π. 1) «Αστική Αναζωογόνηση 2019» του Χρηματοδοτικού Προγράμματος: «Δράσεις Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου» 2019-2010»

ΑΠΟΦΑΣΗ_ΔΣ_2019_215

Λήψη απόφασης για την παραλαβή της με αρ. 151/2019 μελέτης έργου με τίτλο: «Προμήθεια και τοποθέτηση υπόγειων κάδων» στο πλαίσιο της υποβολής πρότασης για χρηματοδότηση πράξης σύμφωνα με τα οριζόμενα στην υπ’ αρ. πρωτ 7035/02.12.2019 πρόσκληση του Πράσινου Ταμείου στον Άξονα Προτεραιότητας 1 (Α.Π.1) “Αστική Αναζωογόνηση 2019” του Χρηματοδοτικού Προγράμματος: “Δράσεις Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου” 2019-2020»

ΑΠΟΦΑΣΗ_ΔΣ_2019_216

Λήψη απόφασης για την υποβολή πρότασης για χρηματοδότηση πράξης στο πλαίσιο της υπ’ αρ.πρωτ. 6335/28.06.2019 και κωδικό 14.6i.26.2-4.1 πρόσκλησης της ΕΙΔΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» με τίτλο «Δράσεις Διαχείρισης Βιοαποβλήτων» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ», Άξονας Προτεραιότητας 14: ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΡΟΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΑΠΟΔΟΤΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΟΡΩΝ (ΤΣ)»

ΑΠΟΦΑΣΗ_ΔΣ_2019_219

Aναμόρφωση προϋπολογισμού του Δήμου οικ. έτους 2019

ΑΠΟΦΑΣΗ_ΔΣ_2019_217

«Λήψη απόφασης για έγκριση και αποδοχή ποσού χρηματοδότησης, ύψους 20.490,00 ευρώ, στο πλαίσιο της συμμετοχής του Δήμου Γλυφάδας στο έργο «Αστική Βιώσιμη Κινητικότητα στο επίκεντρο: εκπαίδευση των σπουδαστών, συμμετοχή της κοινότητας και συμμετοχικός σχεδιασμός»

ΑΠΟΦΑΣΗ_ΔΣ_2019_218

Λήψη απόφασης για αποδοχή, συνολικού ποσού 185.295,00 ευρώ, που αντιστοιχεί στο Δήμο μας από την Κατανομή Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων (Κ.Α.Π.) έτους 2019 ( Δ΄ κατανομή 2019 και συμπληρωματική κατανομή για κάλυψη δαπανών θέρμανσης) για την κάλυψη λειτουργικών αναγκών των σχολείων Π/θμιας και Δ/θμιας Εκπαίδευσης του Δήμου, και κατανομή και διάθεση (ψήφιση) του ποσού, μετά τις σχετικές κρατήσεις προς απόδοσή του στις οικείες Σχολικές Επιτροπές

ΑΠΟΦΑΣΗ_ΔΣ_2019_198

Λήψη απόφασης για άνοιγμα λογαριασμού της ταμειακής διαχείρισης του Δήμου στην Τράπεζα Ελλάδος (Τ.τ.Ε.) και ορισμός εξουσιοδοτημένων οργάνων για την κίνηση του λογαριασμού

ΑΠΟΦΑΣΗ_ΔΣ_2019_195

Ψήφιση Προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2020

ΑΠΟΦΑΣΗ_ΔΣ_2019_197

Λήψη απόφασης επί του Απολογισμού του Δήμου οικ. έτους 2016 και του Ισολογισμού του Δήμου της 16ης Διαχειριστικής Χρήσης (1/1/2016 – 31/12/2016)

ΑΠΟΦΑΣΗ_ΔΣ_2019_199

Τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου μας

ΑΠΟΦΑΣΗ_ΔΣ_2019_200

«Λήψη απόφασης για την έγκριση τροποποίησης του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Ν.Π.Δ.Δ. «Κ.Α.Π.ΠΑ.» Δήμου Γλυφάδας

ΑΠΟΦΑΣΗ_ΔΣ_2019_201

Συγκρότηση Συντονιστικού Τοπικού Οργάνου Πολιτικής Προστασίας

ΑΠΟΦΑΣΗ_ΔΣ_2019_202

Συμπλήρωση – Τροποποίηση του Τεχνικού Προγράμματος του Δήμου έτους 2019

ΑΠΟΦΑΣΗ_ΔΣ_2019_203

Aναμόρφωση προϋπολογισμού του Δήμου οικ. έτους 2019

ΑΠΟΦΑΣΗ_ΔΣ_2019_204

Λήψη απόφασης για έγκριση καταβολής εξόδων παράστασης στον Πρόεδρο και Αντιπρόεδρο του Ν.Π.Δ.Δ. «Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης» του Δήμου μας και καθορισμός του ύψους αυτών

ΑΠΟΦΑΣΗ_ΔΣ_2019_205

Λήψη απόφασης για έγκριση καταβολής εξόδων παράστασης στον Πρόεδρο και Αντιπρόεδρο του Ν.Π.Δ.Δ. «Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης» του Δήμου μας και καθορισμός του ύψους αυτών»

ΑΠΟΦΑΣΗ_ΔΣ_2019_206

Λήψη απόφασης σχετικά με τον ορισμό Υπαλλήλων Δημοτικής Αστυνομίας που θα φέρουν τη στολή των Δικυκλιστών

ΑΠΟΦΑΣΗ_ΔΣ_2019_208

Καθορισμός θέσης στάθμευσης λεωφορείου έμπροσθεν παιδικού σταθμού «Μπόμπιρες εν δράση για επιβίβαση και αποβίβαση μαθητών

ΑΠΟΦΑΣΗ_ΔΣ_2019_209

Καθορισμός θέσης στάθμευσης λεωφορείου έμπροσθεν παιδικού σταθμού «My Playland» για επιβίβαση και αποβίβαση μαθητών

ΑΠΟΦΑΣΗ_ΔΣ_2019_210

Καθορισμός θέσης στάθμευσης λεωφορείου έμπροσθεν παιδικού σταθμού «Το τρένο με τις φράουλες» για επιβίβαση και αποβίβαση μαθητών

ΑΠΟΦΑΣΗ_ΔΣ_2019_211

Λήψη απόφασης για καθορισμό θέσης φορτοεκφόρτωσης επί της οδού Ζησιμοπούλου αρ. 1

ΑΠΟΦΑΣΗ_ΔΣ_2019_212

Λήψη απόφασης για καθορισμό θέσης φορτοεκφόρτωσης επί της οδού Boρ.Ηπείρου αρ. 4

ΑΠΟΦΑΣΗ_ΔΣ_2019_175

Λήψη απόφασης για την έγκριση σύναψης προγραμματικής σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Αττικής και του Δήμου Γλυφάδας για το έργο με τίτλο: «Συντήρηση και αναβάθμιση αθλητικών χώρων»

ΑΠΟΦΑΣΗ_ΔΣ_2019_176

Λήψη απόφασης για αναπροσαρμογή του τέλους χρήσης κοινόχρηστων χώρων από ιδιοκτήτες ή ενοικιαστές περιπτέρων εκτός του κυρίως περιπτέρου τους, προς τοποθέτηση αποκλειστικά και μόνο ψυγείων, παγωτών και αναψυκτικών και γενικά μηχανημάτων πώλησης αναψυκτικών, καθώς και εφημερίδων, περιοδικών για το έτος 2020

ΑΠΟΦΑΣΗ_ΔΣ_2019_177

Λήψη απόφασης για αναπροσαρμογή των συντελεστών τέλους χρήσης πεζοδρομίων, πλατειών & γενικά κοινόχρηστων χώρων, για το έτος 2020

ΑΠΟΦΑΣΗ_ΔΣ_2019_178

Καθορισμός συντελεστών τέλους χρήσης ανά κατηγορία αδειών άσκησης υπαίθριου στάσιμου εμπορίου έτους 2020

ΑΠΟΦΑΣΗ_ΔΣ_2019_179

Καθορισμός του ύψους των συντελεστών του ενιαίου ανταποδοτικού τέλους καθαριότητας – φωτισμού για το έτος 2020

ΑΠΟΦΑΣΗ_ΔΣ_2019_180

Καθορισμός του συντελεστή του φόρου στους ηλεκτροδοτούμενους χώρους για το έτος 2020

ΑΠΟΦΑΣΗ_ΔΣ_2019_181

Υποβολή προς έγκριση των οικονομικών καταστάσεων της εταιρείας με την επωνυμία «ΓΚΟΛΦ ΔΗΜΟΥ ΓΛΥΦΑΔΑΣ ΜΟΝΟΜΕΤΟΧΙΚΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και το διακριτικό τίτλο «ΓΚΟΛΦ ΓΛΥΦΑΔΑΣ Α.Ε.» εταιρικής χρήσης 2017 (1-1-2017 έως 31-1-2017)

ΑΠΟΦΑΣΗ_ΔΣ_2019_184

Λήψη απόφασης για τον ορισμό ορκωτών ελεγκτών για έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων της «ΓΚΟΛΦ ΔΗΜΟΥ ΓΛΥΦΑΔΑΣ ΜΟΝΟΜΕΤΟΧΙΚΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ Α.Ε.», χρήσεως 2018 (1-1-2018 έως 31/12/2018) και αμοιβής αυτών

ΑΠΟΦΑΣΗ_ΔΣ_2019_185

«Έγκριση αποζημίωσης των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της «ΓΚΟΛΦ ΔΗΜΟΥ ΓΛΥΦΑΔΑΣ ΜΟΝΟΜΕΤΟΧΙΚΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ Α.Ε.»

ΑΠΟΦΑΣΗ_ΔΣ_2019_188

Σύσταση Συνδέσμου Δήμων Γλυφάδας και Αλίμου για την ισόρροπη ανάπτυξη στην ευρύτερη περιοχή του Μητροπολιτικού Πόλου Ελληνικού – Αγ.Κοσμά

ΑΠΟΦΑΣΗ_ΔΣ_2019_182

«Υποβολή προς έγκριση της έκθεσης διαχειρίσεως του Δ.Σ. για τις οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας με την επωνυμία «ΓΚΟΛΦ ΔΗΜΟΥ ΓΛΥΦΑΔΑΣ ΜΟΝΟΜΕΤΟΧΙΚΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και το διακριτικό τίτλο «ΓΚΟΛΦ ΓΛΥΦΑΔΑΣ Α.Ε.» εταιρικής χρήσης 2017 (1-1-2017 έως 31-1-2017)

ΑΠΟΦΑΣΗ_ΔΣ_2019_183

Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών της «ΓΚΟΛΦ ΔΗΜΟΥ ΓΛΥΦΑΔΑΣ ΜΟΝΟΜΕΤΟΧΙΚΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ Α.Ε.» από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και τη διαχείριση της εταιρικής χρήσης 2017 (1-01-2017 έως 31-12-2017)

ΑΠΟΦΑΣΗ_ΔΣ_2019_186

«Προέγκριση αποζημίωσης των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της «ΓΚΟΛΦ ΔΗΜΟΥ ΓΛΥΦΑΔΑΣ ΜΟΝΟΜΕΤΟΧΙΚΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ Α.Ε.» μέχρι την επόμενη τακτική Γενική Συνέλευση έτους 2019, σύμφωνα με την υπ΄αρ. 65/2018 απόφαση – εισήγηση του Δ.Σ. της εταιρείας

ΑΠΟΦΑΣΗ_ΔΣ_2019_189

Καθορισμός του ανώτατου ορίου της δαπάνης για έξοδα κηδείας Δημάρχων και εν ενεργεία Δημοτικών Συμβούλων

ΑΠΟΦΑΣΗ_ΔΣ_2019_190

Λήψη απόφασης για την υποβολή αίτησης χρηματοδότησης στο πλαίσιο της υπ’ αρ. πρωτ 2941/10.10.2019 πρόσκλησης του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος «Αττική», Άξονας Προτεραιότητας 04. «Προώθηση της ενεργειακής απόδοσης της χρήσης ΑΠΕ και της Συμπαραγωγής και προώθηση Χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα στις Αστικές Περιοχές» με τίτλο "Παρεμβάσεις βελτίωσης της ενεργειακής αποδοτικότητας σε Δημοτικά Κτίρια"

ΑΠΟΦΑΣΗ_ΔΣ_2019_191

Λήψη απόφασης αναφορικά με τη συμμετοχή ή μη του Δήμου Γλυφάδας στον Σύνδεσμο με την επωνυμία «Σύνδεσμος Προστασίας και Ανάπτυξης του Υμηττού (ΣΠΑΥ)»

ΑΠΟΦΑΣΗ_ΔΣ_2019_192

Λήψη απόφασης για αποδοχή, συνολικού ποσού 123.530,00 ευρώ, που αντιστοιχεί στο Δήμο μας από την Κατανομή Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων (Κ.Α.Π.) έτους 2019 ( Γ΄ κατανομή 2019) για την κάλυψη λειτουργικών αναγκών των σχολείων Π/θμιας και Δ/θμιας Εκπαίδευσης του Δήμου, και κατανομή και διάθεση (ψήφιση) του ποσού, μετά τις σχετικές κρατήσεις προς απόδοσή του στις οικείες Σχολικές Επιτροπές

ΑΠΟΦΑΣΗ_ΔΣ_2019_193

Έγκριση της αναγκαιότητας μίσθωσης ακινήτου προς στέγαση ΚΑΠΗ Αγ. Τριάδας

ΑΠΟΦΑΣΗ_ΔΣ_2019_194

Κατάρτιση Τεχνικού Προγράμματος του Δήμου έτους 2020

ΑΠΟΦΑΣΗ_ΔΣ_2019_196

Ψήφιση του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (Ο.Π.Δ.) του ΔΗΜΟΥ και του Ν.Π.Δ.Δ. «Κοινωνική, Αθλητική και Πολιτιστική Παρέμβαση Δήμου Γλυφάδας» (Κ.Α.Π.ΠΑ.) έτους 2020»

ΑΠΟΦΑΣΗ_ΔΣ_2019_159

Καταβολή χρηματικού βοηθήματος σε κατοίκους του Δήμου μας

ΑΠΟΦΑΣΗ_ΔΣ_2019_154

Λήψη απόφασης για την έγκριση μελέτης Ωρίμανσης Σχεδίου Γενικής Διάταξης Παραλίας του Δήμου Γλυφάδας

ΑΠΟΦΑΣΗ_ΔΣ_2019_155

Λήψη απόφασης για τον ορισμό μελών Διοικητικού Συμβουλίου του ΝΠΔΔ με την επωνυμία «Κοινωνική, Αθλητική και Πολιτιστική Παρέμβαση» Δήμου Γλυφάδας και διακριτικό τίτλο «Κ.Α.Π.ΠΑ.» , εκλογή Προέδρου και Αντιπροέδρου και καθορισμός θητείας Δ.Σ.

ΑΠΟΦΑΣΗ_ΔΣ_2019_156

Λήψη απόφασης για εκλογή τριών (3) αντιπροσώπων του Δήμου για το Διοικητικό Συμβούλιο του Συνδέσμου Προστασίας και Ανάπτυξης Υμηττού (Σ.Π.Α.Υ.)

ΑΠΟΦΑΣΗ_ΔΣ_2019_157

Συγκρότηση Διαπαραταξιακής Επιτροπής για τον έλεγχο των αιτήσεων για κοπές δέντρων

ΑΠΟΦΑΣΗ_ΔΣ_2019_158

Λήψη απόφασης για την υποβολή αιτήματος παράτασης του χρόνου λειτουργίας που αφορά την πράξη με τίτλο «Κέντρο Κοινότητας Δήμου Γλυφάδας» (κωδικό ΟΠΣ (ΜΙS) 5002538)

ΑΠΟΦΑΣΗ_ΔΣ_2019_160

Επιλογή του Συμπαραστάτη του δημότη και της επιχείρησης

ΑΠΟΦΑΣΗ_ΔΣ_2019_161

Λήψη απόφασης για αναμόρφωση του προϋπολογισμού του Ν.Π.Δ.Δ. με την ονομασία Κοινωνική Αθλητική & Πολιτιστική Παρέμβαση Δήμου Γλυφάδας (με το διακριτικό τίτλο Κ.Α.Π.ΠΑ.) οικονομικού έτους 2019

ΑΠΟΦΑΣΗ_ΔΣ_2019_162

Λήψη απόφασης επί του πρακτικού της Επιτροπής με αντικείμενο τη γνωμάτευση περί της παραχώρησης ή μη χώρων στάθμευσης οχημάτων σε άτομα με αναπηρία

ΑΠΟΦΑΣΗ_ΔΣ_2019_163

Αποδοχή του καταβλητέου στο Δήμο μας ανταποδοτικού τέλους λαϊκών αγορών , για το Β΄εξάμηνο του έτους 2018 και Α΄ εξαμήνου 2019

ΑΠΟΦΑΣΗ_ΔΣ_2019_164

Έγκριση του 4ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου: «ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΙΝΗΜΑΤΟΘΕΑΤΡΟΥ ΜΕΛΙΝΑ ΜΕΡΚΟΥΡΗ» σύμφωνα με το άρθρο 57 του Ν.3669/2008) και το άρθρο 156 του Ν.4412/16

ΑΠΟΦΑΣΗ_ΔΣ_2019_165

Λήψη απόφασης για την αποστολή προς το Περιφερειακό Συμβούλιο Αττικής αιτήματος παράτασης ωραρίου λειτουργίας εμπορικών καταστημάτων στο πλαίσιο εορταστικής εκδήλωσης

ΑΠΟΦΑΣΗ_ΔΣ_2019_166

Εκθεση εσόδων – εξόδων Γ΄ τριμήνου για τον έλεγχο υλοποίησης του πρ/σμού έτους 2019

ΑΠΟΦΑΣΗ_ΔΣ_2019_167

Έγκριση αναγκαιότητας της εκμίσθωσης (παραχώρηση του δικαιώματος χρήσης) του Δημοτικού καταστήματος της πλατείας Μεθενίτη (΄Ολγας-Κεφαλληνίας-Τροόδου) για λειτουργία αναψυκτηρίου - περιπτέρου

ΑΠΟΦΑΣΗ_ΔΣ_2019_168

Έγκριση αναγκαιότητας της εκμίσθωσης (παραχώρηση του δικαιώματος χρήσης) των κυλικείων εντός του Δημοτικού Αθλητικού Κέντρου (ΔΑΚ)

ΑΠΟΦΑΣΗ_ΔΣ_2019_169

Έγκριση αναγκαιότητας της εκμίσθωσης κοινόχρηστων χώρων για την διενέργεια Χριστουγεννιάτικων εκδηλώσεων για το έτος 2019

ΑΠΟΦΑΣΗ_ΔΣ_2019_170

Κατηγοριοποίηση της αθλητικής εγκατάστασης του κλειστού αθλητικού σταδίου του Διασχολικού συγκροτήματος στην περιοχή Καρβελά

ΑΠΟΦΑΣΗ_ΔΣ_2019_171

Λήψη απόφασης για την άσκηση ή μη έγκλησης, σύμφωνα με το άρθρο 390 , παρ. 1α και 405 Π.Κ.

ΑΠΟΦΑΣΗ_ΔΣ_2019_172

Τροποποίηση ρυμοτομικού σχεδίου κατά μήκος της οδού Παναγούλη

ΑΠΟΦΑΣΗ_ΔΣ_2019_173

Ετήσια συντήρηση Λογισμικού του ΚΕΠ Υγείας στο Δήμο μας

ΑΠΟΦΑΣΗ_ΔΣ_2019_174

Διοικητική Αποβολή μισθώτριας κενωθέντος περιπτέρου, που βρίσκεται στη συμβολή των οδών Μεταξά 10 και Δούσμανη του Δήμου Γλυφάδας

ΑΠΟΦΑΣΗ_ΔΣ_2019_140

Ορισμός μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «Γκολφ Δήμου Γλυφάδας Μονομετοχική Ανώνυμη Εταιρεία»

ΑΠΟΦΑΣΗ_ΔΣ_2019_141

Λήψη απόφασης για έγκριση διενέργειας δημοπρασίας εκποίησης κινητών βάσει του Π.Δ. 270/1981 «Περισυλλογή εγκαταλελειμμένων οχημάτων και μεταφορά τους σε εγκεκριμένο σύστημα συλλογής οχημάτων τέλους κύκλου Ζωής (ΟΤΚΖ)»

ΑΠΟΦΑΣΗ_ΔΣ_2019_142

Συμπλήρωση – Τροποποίηση του Τεχνικού Προγράμματος του Δήμου έτους 2019

ΑΠΟΦΑΣΗ_ΔΣ_2019_143

Aναμόρφωση προϋπολογισμού του Δήμου οικ. έτους 2019

ΑΠΟΦΑΣΗ_ΔΣ_2019_144

Λήψη απόφασης για αναμόρφωση του προϋπολογισμού του Ν.Π.Δ.Δ. με την ονομασία Κοινωνική Αθλητική & Πολιτιστική Παρέμβαση Δήμου Γλυφάδας (με το διακριτικό τίτλο Κ.Α.Π.ΠΑ.) οικονομικού έτους 2019

ΑΠΟΦΑΣΗ_ΔΣ_2019_145

Έγκριση παράτασης του έργου «Εγκατάσταση Συνθετικού Τάπητα Στίβου και Σχετικών Έργων αποστράγγισης»

ΑΠΟΦΑΣΗ_ΔΣ_2019_146

Επιστροφή χρημάτων, που καταβλήθηκαν αχρεώστητα

ΑΠΟΦΑΣΗ_ΔΣ_2019_147

Κάλυψη από ΟΤΑ δαπανών ταφής θανόντων και ανακομιδής οστών οικονομικά αδύναμων προσώπων

ΑΠΟΦΑΣΗ_ΔΣ_2019_150

Έγκριση του 1ου ΑΠΕ και του 1ου ΠΚΤΜΝΕ του έργου «Συντήρηση σχολείων» (αρ.μελ. 67/2018) που εκτελείται από τον ανάδοχο «LATERN CONSTRUCTION COMPANY SA»

ΑΠΟΦΑΣΗ_ΔΣ_2019_148

Λήψη απόφασης για έγκριση αναγκαιότητας της εκμίσθωσης (παραχώρηση του δικαιώματος χρήσης) του δημοτικού καταστήματος της πλατείας Θέμιδος στη συμβολή των οδών Λ. Ποσειδώνος και Ελ. Βενιζέλου, για λειτουργία αναψυκτήριου περιπτέρου

ΑΠΟΦΑΣΗ_ΔΣ_2019_151

Συμπλήρωση της Επιτροπής Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου «Συντηρήσεις οδών»

ΑΠΟΦΑΣΗ_ΔΣ_2019_152

Χορήγηση άδειας εκσκαφής στην εταιρεία WIND EΛΛΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε.Β.Ε.

ΑΠΟΦΑΣΗ_ΔΣ_2019_153

Λήψη απόφασης επί του πρακτικού της Επιτροπής Χαρακτηρισμού Κινητών Πραγμάτων του Δήμου, ως αντικείμενα που δεν έχουν καμία αξία προς καταστροφή τους

ΑΠΟΦΑΣΗ_ΔΣ_2019_132

 Λήψη απόφασης για την έγκριση της εξειδίκευσης της εγγεγραμμένης στον Κ.Α. 00.6443.0001 πίστωσης του προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2019 με τίτλο «Δαπάνες πραγματοποίησης εκδήλωσης εορτασμού της 28ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 1940, έτους 2019»

ΑΠΟΦΑΣΗ_ΔΣ_2019_133

«Λήψη απόφασης για τον ορισμό ενός δημοτικού συμβούλου ως Προέδρου και ενός ή δύο εκπροσώπων των παραγωγικών τάξεων ως μελών της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας

ΑΠΟΦΑΣΗ_ΔΣ_2019_134

«Λήψη απόφασης για τον ορισμό του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. του Δήμου μας με την επωνυμία «Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης»

ΑΠΟΦΑΣΗ_ΔΣ_2019_135

Λήψη απόφασης για τον ορισμό του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. του Δήμου μας με την επωνυμία «Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης»,

ΑΠΟΦΑΣΗ_ΔΣ_2019_137

Συγκρότηση Επιτροπής γνωμάτευσης περί παραχώρησης ή μη χώρων στάθμευσης οχημάτων σε άτομα με αναπηρία

ΑΠΟΦΑΣΗ_ΔΣ_2019_138

Ορισμός δύο (2) δημοτικών συμβούλων από τη μειοψηφία, για τη συμμετοχή τους στην Εκτελεστική Επιτροπή ως πειθαρχικό όργανο

ΑΠΟΦΑΣΗ_ΔΣ_2019_136

Ορισμός Επιτροπής Διενέργειας Δημοπρασιών δια την εκποίησιν ή εκμίσθωσιν πραγμάτων του Δήμου, με βάση τις διατάξεις του Π.Δ. 270/81 (ΦΕΚ 77 Α΄) ‘’Περί καθορισμού των οργάνων, της διαδικασίας και των όρων διενέργειας δημοπρασιών δι΄εκποίησιν ή εκμίσθωσιν πραγμάτων των δήμων και κοινοτήτων’’

ΑΠΟΦΑΣΗ_ΔΣ_2019_139

Λήψη απόφασης για τον ορισμό δύο (2) εκπροσώπων του Δήμου μας με τους αναπληρωτές τους στο Διοικητικό Συμβούλιο της αστικής εταιρείας με την επωνυμία «ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΤΩΝ ΕΞΑΡΤΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΑΓΩΓΗΣ ΤΗΣ ΨΥΧΟΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΑΛΙΜΟΥ, ΓΛΥΦΑΔΑΣ, ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ – ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ»

ΑΠΟΦΑΣΗ_ΔΣ_2019_131

Αποδοχή χρηματικού ποσού 22.000,00 € που αντιστοιχεί στο Δήμο μας από κατανομή Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων (πρώην ΣΑΤΑ) έτους 2019 για την κάλυψη δράσεων Πυροπροστασίας και καθορισμός της δράσης πολιτικής προστασίας που θα χρηματοδοτηθεί από το πιο πάνω ποσό

ΑΠΟΦΑΣΗ_ΔΣ_2019_81

Επιστροφή χρημάτων , που καταβλήθηκαν αχρεώστητα

ΑΠΟΦΑΣΗ_ΔΣ_2019_82

Λήψη απόφασης για αποδοχή, συνολικού ποσού 122.030,00 ευρώ, που αντιστοιχεί στο Δήμο μας από την Κατανομή Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων (Κ.Α.Π.) έτους 2018 (Α΄ κατανομή 2019) για την κάλυψη λειτουργικών αναγκών των σχολείων Π/θμιας και Δ/θμιας Εκπαίδευσης του Δήμου, και κατανομή και διάθεση του ποσού των 121.846,95 ευρώ, μετά τις σχετικές κρατήσεις προς απόδοσή του στις oικείες Σχολικές Επιτροπές

ΑΠΟΦΑΣΗ_ΔΣ_2019_83

Ίδρυση τμημάτων ένταξης σε σχολικές μονάδες Δήμου Γλυφάδας

ΑΠΟΦΑΣΗ_ΔΣ_2019_84

Ορισμός ενός Δημοτικού Συμβούλου με τον αναπληρωτή του ως Πρόεδρο του Πρωτοβάθμιου Συμβούλιου Επιθεώρησης χώρων Ψυχαγωγικών Δραστηριοτήτων για το έτος 2019

ΑΠΟΦΑΣΗ_ΔΣ_2019_85

Έγκριση παράτασης ολοκλήρωσης του έργου «Κατασκευή και συντήρηση ραμπών ΑμεΑ σε πεζοδρόμια του Δήμου Γλυφάδας» (αρ.μελ. 3/16)

ΑΠΟΦΑΣΗ_ΔΣ_2019_86

Κατασκευή και συντήρηση ραμπών ΑμεΑ σε πεζοδρόμια του Δήμου Γλυφάδας» (αρ.μελ. 3/16) που εκτελείται από την ανάδοχο ΦΩΤΕΙΝΗ ΚΟΛΛΙΑ & ΣΙΑ Ο.Ε. με δ.τ. «ΜΙΝΕΑ ΤΕΧΝΙΚΗ Ο.Ε.

ΑΠΟΦΑΣΗ_ΔΣ_2019_87

Έγκριση του 1ου ΑΠΕ του έργου "Κατασκευές διακλαδώσεων ακαθάρτων στο Δήμο Γλυφάδας» (αρ.μελ. 23/2017) που εκτελείται από τον ανάδοχο Γ.ΓΡΑΙΚΟΥΣΗΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ_ΔΣ_2019_88

Έγκριση του 1ου ΑΠΕ και του 1ου ΠΚΤΜΝΕ του έργου «Αποκαταστάσεις και κατασκευές πεζοδρομίων» (αρ.μελ. 72/2018) που εκτελείται από τον ανάδοχο ΖΙΤΑΚΑΤ ΑΤΕΒΕ

ΑΠΟΦΑΣΗ_ΔΣ_2019_89

Λήψη απόφασης για την έγκριση της αναγκαιότητας διεξαγωγής δημοπρασίας για το έργο «Κατασκευές διακλαδώσεων αποχέτευσης ακαθάρτων

ΑΠΟΦΑΣΗ_ΔΣ_2019_91

Λήψη απόφασης για την έγκριση παράτασης της Σύμβασης που αφορά την προμήθεια με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ_ΔΣ_2019_92

Διαγραφή οφειλών σε χρηματικό κατάλογο από Πρόστιμα Οδικής Κυκλοφορίας (ΚΟΚ) , ποσού 860,00 €

ΑΠΟΦΑΣΗ_ΔΣ_2019_93

Λήψη απόφασης επί του πρακτικού της Επιτροπής με αντικείμενο τη γνωμάτευση περί της παραχώρησης ή μη χώρων στάθμευσης οχημάτων σε άτομα με αναπηρία

ΑΠΟΦΑΣΗ_ΔΣ_2019_94

Τοποθέτηση απαγορευτικών πινακίδων στάθμευσης

ΑΠΟΦΑΣΗ_ΔΣ_2019_95

Χορήγηση άδειας εκσκαφής στην εταιρεία FORTHNET A.E.

ΑΠΟΦΑΣΗ_ΔΣ_2019_96

Διάθεση δημοτικών χώρων στους συνδυασμούς υποψηφίων, στα πολιτικά κόμματα και σε συνασπισμούς συνεργαζομένων κομμάτων για την προεκλογική προβολή τους ενόψει των Δημοτικών, Περιφερειακών και Ευρωεκλογών της 26ης Μαΐου και 2ας Ιουνίου 2

ΑΠΟΦΑΣΗ_ΔΣ_2019_97

Διάθεση δημοτικών χώρων στα πολιτικά κόμματα για την προεκλογική προβολή τους ενόψει των βουλευτικών εκλογών της 7ης Ιουλίου 2019

ΑΠΟΦΑΣΗ_ΔΣ_2019_98

Επικύρωση των πρακτικών της 3ης και 6ης συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου έτους 2019

ΑΠΟΦΑΣΗ_ΔΣ_2019_99

Αποδοχή χρηματικού ποσού 177.300,00 €, που αντιστοιχεί στο Δήμο μας, από κατανομή πιστώσεων της ΣΑΤΑ έτους 2019 για επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων και καθορισμός του έργου που θα χρηματοδοτηθεί από το πιο πάνω ποσό

ΑΠΟΦΑΣΗ_ΔΣ_2019_100

Αποδοχή χρηματικού ποσού 121.477,50,00 €, που αντιστοιχεί στο Δήμο μας, από την 4η-5η-6η κατανομή πιστώσεων της ΣΑΤΑ έτους 2019 για κάλυψη δαπανών εκτέλεσης έργων και επενδυτικών δραστηριοτήτων

ΑΠΟΦΑΣΗ_ΔΣ_2019_105

Λήψη απόφασης επί της από 25.4.2019 δήλωσης παραίτησης του Προέδρου, του Ν.Π.Δ.Δ. «Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Γλυφάδας

ΑΠΟΦΑΣΗ_ΔΣ_2019_106

Συμπλήρωση – Τροποποίηση του Τεχνικού Προγράμματος του Δήμου έτους 2019

ΑΠΟΦΑΣΗ_ΔΣ_2019_107

Aναμόρφωση προϋπολογισμού του Δήμου οικ. έτους 2019

ΑΠΟΦΑΣΗ_ΔΣ_2019_101

 Λήψη απόφασης για αποδοχή, συνολικού ποσού 122.010,00 ευρώ, που αντιστοιχεί στο Δήμο μας από την Κατανομή Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων (Κ.Α.Π.) έτους 2019 ( B΄ κατανομή 2019) για την κάλυψη λειτουργικών αναγκών των σχολείων Π/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης του Δήμου, και κατανομή και διάθεση (ψήφιση) του ποσού των 121.826,98 ευρώ, μετά τις σχετικές κρατήσεις προς απόδοσή του στις οικείες Σχολικές Επιτροπές

ΑΠΟΦΑΣΗ_ΔΣ_2019_102

Λήψη απόφασης για χρηματοδότηση έργων του Τεχνικού Προγράμματος του Δήμου έτους 2019 από τις εναπομείνασες προς απορρόφηση, με μεταφορά τους στον Προϋπολογισμό του τρέχοντος έτους 2019, κατανομές των ΚΑΠ, για κάλυψη έργων και επενδυτικών δραστηριοτήτων (ΣΑΤΑ), συνολικού ποσού 325.000,00

ΑΠΟΦΑΣΗ_ΔΣ_2019_103

Λήψη απόφασης για την υποβολή αίτησης χρηματοδότησης στο πλαίσιο της υπ’ αριθμ. πρωτ.29816/18-04-2019 πρόσκλησης VIII του Υπουργείου Εσωτερικών του Προγράμματος ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ, Άξονας προτεραιότητας «Κοινωνικές και πολιτιστικές υποδομές και δραστηριότητες των δήμων» με τίτλο: «Εκπόνηση μελετών και υλοποίηση μέτρων και μέσων πυροπροστασίας στις σχολικές μονάδες της χώρας

ΑΠΟΦΑΣΗ_ΔΣ_2019_104

Λήψη απόφασης για την υποβολή αίτησης χρηματοδότησης στο πλαίσιο της υπ’ αριθμ. πρωτ. 29878/18-04-2019 πρόσκλησης IΧ του Υπουργείου Εσωτερικών του Προγράμματος ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ, Άξονας προτεραιότητας «Κοινωνικές και πολιτιστικές υποδομές και δραστηριότητες των δήμων» με τίτλο: «Κατασκευή ραμπών και χώρων υγιεινής για την πρόσβαση και την εξυπηρέτηση ΑΜΕΑ σε σχολικές μονάδες

ΑΠΟΦΑΣΗ_ΔΣ_2019_107

Αναμόρφωση προϋπολογισμού του Δήμου οικ. έτους 2019

ΑΠΟΦΑΣΗ_ΔΣ_2019_108

Επιστροφή χρημάτων, που καταβλήθηκαν αχρεώστητα

ΑΠΟΦΑΣΗ_ΔΣ_2019_109

Επιστροφή χρημάτων, που καταβλήθηκαν αχρεώστητα

ΑΠΟΦΑΣΗ_ΔΣ_2019_110

Διαγραφή οφειλής σε Χρηματικό Κατάλογο από Δαπάνη Κατασκευής Αποχέτευσης και Διακλάδωσης των κ.κ. Κυπρίου Φρειδερίκης, Κυπρίου Χρήστου (κληρονόμοι), Μαγριπλή Μαγδαληνής

ΑΠΟΦΑΣΗ_ΔΣ_2019_111

Ορισμός ενός Δημοτικού Συμβούλου με τον αναπληρωτή του ως Πρόεδρο του Δευτεροβάθμιου Συμβούλιου Επιθεώρησης χώρων Ψυχαγωγικών Δραστηριοτήτων για το έτος 2019

ΑΠΟΦΑΣΗ_ΔΣ_2019_112

Λήψη απόφασης για την έγκριση παράτασης της Σύμβασης που αφορά την προμήθεια με τίτλο Α. «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΚΑΔΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ_ΔΣ_2019_113

Λήψη απόφασης για την έγκριση παράτασης των Συμβάσεων που αφορούν την εργασία/υπηρεσία με τίτλο «ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ_ΔΣ_2019_114

Λήψη απόφασης για παράταση της παραχώρησης με χρησιδάνειο διάρκειας σαράντα (40) μηνών ενός ιδιόκτητου μηχανοκίνητου οδοστρωτήρα του Δήμου Γλυφάδας προς το Μουσείο Μεταφορών και Βιομηχανικής Κληρονομιάς της Κωνσταντινούπολης

ΑΠΟΦΑΣΗ_ΔΣ_2019_115

Συγκρότηση Συντονιστικού Τοπικού Οργάνου Πολιτικής Προστασίας

ΑΠΟΦΑΣΗ_ΔΣ_2019_116

ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΕΚΣΚΑΦΗΣ ΣΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΕΔΔΗΕ ΑΕ

ΑΠΟΦΑΣΗ_ΔΣ_2019_117

Επικύρωση των πρακτικών της 7ης Συνεδρίασης Δ.Σ. έτους 2019

ΑΠΟΦΑΣΗ_ΔΣ_2019_118

Έκθεση εσόδων – εξόδων 1ου εξαμήνου για τον έλεγχο υλοποίησης του πρ/σμού έτους 2019

ΑΠΟΦΑΣΗ_ΔΣ_2019_119

«Συμπλήρωση – Τροποποίηση του Τεχνικού Προγράμματος του Δήμου έτους 2019

ΑΠΟΦΑΣΗ_ΔΣ_2019_120

Aναμόρφωση προϋπολογισμού του Δήμου οικ. έτους 2019

ΑΠΟΦΑΣΗ_ΔΣ_2019_121

Λήψη απόφασης για αναμόρφωση του προϋπολογισμού του Ν.Π.Δ.Δ. με την ονομασία Κοινωνική Αθλητική & Πολιτιστική Παρέμβαση Δήμου Γλυφάδας (με το διακριτικό τίτλο Κ.Α.Π.ΠΑ.) οικονομικού έτους 2019

ΑΠΟΦΑΣΗ_ΔΣ_2019_122

Λήψη απόφασης για καθορισμό των ειδικοτήτων του προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου στα πλαίσια του προγραμματισμού προσλήψεων έκτακτου προσωπικού έτους 2019

ΑΠΟΦΑΣΗ_ΔΣ_2019_125

Λήψη απόφασης για την έγκριση παράτασης της Σύμβασης που αφορά την εργασία με τίτλο: «ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ_ΔΣ_2019_127

Διαγραφή οφειλής σε Χρηματικό Κατάλογο από Δαπάνη Κατασκευής Πεζοδρομίου του κ. Τσικνάκη Εμμανουήλ του Στυλιανού

ΑΠΟΦΑΣΗ_ΔΣ_2019_124

Λήψη απόφασης για την έγκριση παράτασης της Σύμβασης που αφορά την εργασία με τίτλο: «Παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών ενεργειακής αναβάθμισης οδοφωτισμού και κτιριακών υποδομών στο πλαίσιο του προγράμματος PRODESA - H2020 PDA EE22

ΑΠΟΦΑΣΗ_ΔΣ_2019_128

Επιστροφή χρημάτων που καταβλήθηκαν αχρεώστητα

ΑΠΟΦΑΣΗ_ΔΣ_2019_129

Επιστροφή χρημάτων, που καταβλήθηκαν αχρεώστητα

ΑΠΟΦΑΣΗ_ΔΣ_2019_130

Χορήγηση αδειών εκσκαφής στην εταιρεία ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε.

ΑΠΟΦΑΣΗ_ΔΣ_2019_75

Αναμόρφωση προϋπολογισμού του Δήμου οικ. έτους 2019

ΑΠΟΦΑΣΗ_ΔΣ_2019_74

Συμπλήρωση – Τροποποίηση του Τεχνικού Προγράμματος του Δήμου έτους 2019

ΑΠΟΦΑΣΗ_ΔΣ_2019_73

Έκθεση εσόδων – εξόδων 1ου τριμήνου για τον έλεγχο υλοποίησης του πρ/σμού έτους 2019

ΑΠΟΦΑΣΗ_ΔΣ_2019_77

Aνάληψη απόφασης για την επιλογή τραπεζικού ιδρύματος για τη συνεργασία αποδοχής καρτών POS

ΑΠΟΦΑΣΗ_ΔΣ_2019_78

Λήψη απόφασης για την πρόσληψη προσωπικού τριάντα (30) ατόμων με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου ορισμένου χρόνου για την πυροπροστασία και πυρασφάλεια διάρκειας τεσσάρων (4) μηνών

ΑΠΟΦΑΣΗ_ΔΣ_2019_79

Αποδοχή χρηματικού ποσού 121.477,50 €, που αντιστοιχεί στο Δήμο μας, από την 1η - 2η -3η κατανομή πιστώσεων της ΣΑΤΑ έτους 2019 για κάλυψη δαπανών εκτέλεσης έργων και επενδυτικών δραστηριοτήτων

ΑΠΟΦΑΣΗ_ΔΣ_2019_80

Λήψη απόφασης για αναμόρφωση του προϋπολογισμού του Ν.Π.Δ.Δ. με την ονομασία Κοινωνική Αθλητική & Πολιτιστική Παρέμβαση Δήμου Γλυφάδας (με το διακριτικό τίτλο Κ.Α.Π.ΠΑ.) οικονομικού έτους 2019

ΑΠΟΦΑΣΗ_ΔΣ_2018_298

ΑΠΟΦΑΣΗ_ΔΣ_2018_297

ΑΠΟΦΑΣΗ_ΔΣ_2018_296

ΑΠΟΦΑΣΗ_ΔΣ_2018_295

ΑΠΟΦΑΣΗ_ΔΣ_2018_294

ΑΠΟΦΑΣΗ_ΔΣ_2018_293

ΑΠΟΦΑΣΗ_ΔΣ_2018_292

ΑΠΟΦΑΣΗ_ΔΣ_2018_291

ΑΠΟΦΑΣΗ_ΔΣ_2018_290

ΑΠΟΦΑΣΗ_ΔΣ_2018_289

ΑΠΟΦΑΣΗ_ΔΣ_2018_288

ΑΠΟΦΑΣΗ_ΔΣ_2018_287

ΑΠΟΦΑΣΗ_ΔΣ_2018_286

ΑΠΟΦΑΣΗ_ΔΣ_2018_285

ΑΠΟΦΑΣΗ_ΔΣ_2018_284

ΑΠΟΦΑΣΗ_ΔΣ_2018_283

ΑΠΟΦΑΣΗ_ΔΣ_2018_282

ΑΠΟΦΑΣΗ_ΔΣ_2018_281

ΑΠΟΦΑΣΗ_ΔΣ_2018_280

ΑΠΟΦΑΣΗ_ΔΣ_2018_279

ΑΠΟΦΑΣΗ_ΔΣ_2018_278

ΑΠΟΦΑΣΗ_ΔΣ_2018_277

ΑΠΟΦΑΣΗ_ΔΣ_2018_276

ΑΠΟΦΑΣΗ_ΔΣ_2018_275

ΑΠΟΦΑΣΗ_ΔΣ_2018_274

ΑΠΟΦΑΣΗ_ΔΣ_2018_273

ΑΠΟΦΑΣΗ_ΔΣ_2018_272

ΑΠΟΦΑΣΗ_ΔΣ_2018_271

ΑΠΟΦΑΣΗ_ΔΣ_2018_270

ΑΠΟΦΑΣΗ_ΔΣ_2018_269

ΑΠΟΦΑΣΗ_ΔΣ_2018_268

ΑΠΟΦΑΣΗ_ΔΣ_2018_267

ΑΠΟΦΑΣΗ_ΔΣ_2018_266

ΑΠΟΦΑΣΗ_ΔΣ_2018_265

ΑΠΟΦΑΣΗ_ΔΣ_2018_264

ΑΠΟΦΑΣΗ_ΔΣ_2018_263

ΑΠΟΦΑΣΗ_ΔΣ_2018_262

ΑΠΟΦΑΣΗ_ΔΣ_2018_261

ΑΠΟΦΑΣΗ_ΔΣ_2018_260

ΑΠΟΦΑΣΗ_ΔΣ_2018_259

ΑΠΟΦΑΣΗ_ΔΣ_2018_258

ΑΠΟΦΑΣΗ_ΔΣ_2018_257

ΑΠΟΦΑΣΗ_ΔΣ_2018_256

ΑΠΟΦΑΣΗ_ΔΣ_2018_255

ΑΠΟΦΑΣΗ_ΔΣ_2018_254

ΑΠΟΦΑΣΗ_ΔΣ_2018_253

ΑΠΟΦΑΣΗ_ΔΣ_2018_252

ΑΠΟΦΑΣΗ_ΔΣ_2018_251

ΑΠΟΦΑΣΗ_ΔΣ_2018_250

ΑΠΟΦΑΣΗ_ΔΣ_2018_249

ΑΠΟΦΑΣΗ_ΔΣ_2018_248

ΑΠΟΦΑΣΗ_ΔΣ_2018_247

ΑΠΟΦΑΣΗ_ΔΣ_2018_246

ΑΠΟΦΑΣΗ_ΔΣ_2018_245

ΑΠΟΦΑΣΗ_ΔΣ_2018_244

ΑΠΟΦΑΣΗ_ΔΣ_2018_243

ΑΠΟΦΑΣΗ_ΔΣ_2018_242

ΑΠΟΦΑΣΗ_ΔΣ_2018_241

ΑΠΟΦΑΣΗ_ΔΣ_2018_240

ΑΠΟΦΑΣΗ_ΔΣ_2018_239

ΑΠΟΦΑΣΗ_ΔΣ_2018_238

ΑΠΟΦΑΣΗ_ΔΣ_2018_237

ΑΠΟΦΑΣΗ_ΔΣ_2018_236

ΑΠΟΦΑΣΗ_ΔΣ_2018_235

ΑΠΟΦΑΣΗ_ΔΣ_2018_234

ΑΠΟΦΑΣΗ_ΔΣ_2018_233

ΑΠΟΦΑΣΗ_ΔΣ_2018_232

ΑΠΟΦΑΣΗ_ΔΣ_2018_231

ΑΠΟΦΑΣΗ_ΔΣ_2018_230

ΑΠΟΦΑΣΗ_ΔΣ_2018_229

ΑΠΟΦΑΣΗ_ΔΣ_2018_228

ΑΠΟΦΑΣΗ_ΔΣ_2018_227

ΑΠΟΦΑΣΗ_ΔΣ_2018_226

ΑΠΟΦΑΣΗ_ΔΣ_2018_225

ΑΠΟΦΑΣΗ_ΔΣ_2018_224

ΑΠΟΦΑΣΗ_ΔΣ_2018_223

ΑΠΟΦΑΣΗ_ΔΣ_2018_222

ΑΠΟΦΑΣΗ_ΔΣ_2018_221

ΑΠΟΦΑΣΗ_ΔΣ_2018_220

ΑΠΟΦΑΣΗ_ΔΣ_2018_219

ΑΠΟΦΑΣΗ_ΔΣ_2018_218

ΑΠΟΦΑΣΗ_ΔΣ_2018_217

ΑΠΟΦΑΣΗ_ΔΣ_2018_216

ΑΠΟΦΑΣΗ_ΔΣ_2018_215

ΑΠΟΦΑΣΗ_ΔΣ_2018_214

ΑΠΟΦΑΣΗ_ΔΣ_2018_213

ΑΠΟΦΑΣΗ_ΔΣ_2018_212

ΑΠΟΦΑΣΗ_ΔΣ_2018_211

ΑΠΟΦΑΣΗ_ΔΣ_2018_210

ΑΠΟΦΑΣΗ_ΔΣ_2018_209

ΑΠΟΦΑΣΗ_ΔΣ_2018_208

ΑΠΟΦΑΣΗ_ΔΣ_2018_207

ΑΠΟΦΑΣΗ_ΔΣ_2018_206

ΑΠΟΦΑΣΗ_ΔΣ_2018_205

ΑΠΟΦΑΣΗ_ΔΣ_2018_204

ΑΠΟΦΑΣΗ_ΔΣ_2018_203

ΑΠΟΦΑΣΗ_ΔΣ_2018_202

ΑΠΟΦΑΣΗ_ΔΣ_2018_201

ΑΠΟΦΑΣΗ_ΔΣ_2018_200

ΑΠΟΦΑΣΗ_ΔΣ_2018_199

ΑΠΟΦΑΣΗ_ΔΣ_2018_198

ΑΠΟΦΑΣΗ_ΔΣ_2018_197

ΑΠΟΦΑΣΗ_ΔΣ_2018_196

ΑΠΟΦΑΣΗ_ΔΣ_2018_195

ΑΠΟΦΑΣΗ_ΔΣ_2018_194

ΑΠΟΦΑΣΗ_ΔΣ_2018_193

ΑΠΟΦΑΣΗ_ΔΣ_2018_192

ΑΠΟΦΑΣΗ_ΔΣ_2018_191

ΑΠΟΦΑΣΗ_ΔΣ_2018_190

ΑΠΟΦΑΣΗ_ΔΣ_2018_189

ΑΠΟΦΑΣΗ_ΔΣ_2018_188

ΑΠΟΦΑΣΗ_ΔΣ_2018_187

ΑΠΟΦΑΣΗ_ΔΣ_2018_186

ΑΠΟΦΑΣΗ_ΔΣ_2018_185

ΑΠΟΦΑΣΗ_ΔΣ_2018_184

ΑΠΟΦΑΣΗ_ΔΣ_2018_183

ΑΠΟΦΑΣΗ_ΔΣ_2018_182

ΑΠΟΦΑΣΗ_ΔΣ_2018_181

ΑΠΟΦΑΣΗ_ΔΣ_2018_180

ΑΠΟΦΑΣΗ_ΔΣ_2018_179

ΑΠΟΦΑΣΗ_ΔΣ_2018_178

ΑΠΟΦΑΣΗ_ΔΣ_2018_177

ΑΠΟΦΑΣΗ_ΔΣ_2018_176

ΑΠΟΦΑΣΗ_ΔΣ_2018_175

ΑΠΟΦΑΣΗ_ΔΣ_2018_174

ΑΠΟΦΑΣΗ_ΔΣ_2018_173

ΑΠΟΦΑΣΗ_ΔΣ_2018_172

ΑΠΟΦΑΣΗ_ΔΣ_2018_171

ΑΠΟΦΑΣΗ_ΔΣ_2018_170

ΑΠΟΦΑΣΗ_ΔΣ_2018_169

ΑΠΟΦΑΣΗ_ΔΣ_2018_168

ΑΠΟΦΑΣΗ_ΔΣ_2018_167

ΑΠΟΦΑΣΗ_ΔΣ_2018_166

ΑΠΟΦΑΣΗ_ΔΣ_2018_165

ΑΠΟΦΑΣΗ_ΔΣ_2018_164

ΑΠΟΦΑΣΗ_ΔΣ_2018_163

ΑΠΟΦΑΣΗ_ΔΣ_2018_162

ΑΠΟΦΑΣΗ_ΔΣ_2018_161

ΑΠΟΦΑΣΗ_ΔΣ_2018_160

ΑΠΟΦΑΣΗ_ΔΣ_2018_159

ΑΠΟΦΑΣΗ_ΔΣ_2018_158

ΑΠΟΦΑΣΗ_ΔΣ_2018_157

ΑΠΟΦΑΣΗ_ΔΣ_2018_156

ΑΠΟΦΑΣΗ_ΔΣ_2018_155

ΑΠΟΦΑΣΗ_ΔΣ_2018_154

ΑΠΟΦΑΣΗ_ΔΣ_2018_153

ΑΠΟΦΑΣΗ_ΔΣ_2018_152

ΑΠΟΦΑΣΗ_ΔΣ_2018_151

ΑΠΟΦΑΣΗ_ΔΣ_2018_150

ΑΠΟΦΑΣΗ_ΔΣ_2018_149

ΑΠΟΦΑΣΗ_ΔΣ_2018_148

ΑΠΟΦΑΣΗ_ΔΣ_2018_147

ΑΠΟΦΑΣΗ_ΔΣ_2018_146

ΑΠΟΦΑΣΗ_ΔΣ_2018_145

ΑΠΟΦΑΣΗ_ΔΣ_2018_144

ΑΠΟΦΑΣΗ_ΔΣ_2018_143

ΑΠΟΦΑΣΗ_ΔΣ_2018_142

ΑΠΟΦΑΣΗ_ΔΣ_2018_141

ΑΠΟΦΑΣΗ_ΔΣ_2018_140

ΑΠΟΦΑΣΗ_ΔΣ_2018_139

ΑΠΟΦΑΣΗ_ΔΣ_2018_138

ΑΠΟΦΑΣΗ_ΔΣ_2018_137

ΑΠΟΦΑΣΗ_ΔΣ_2018_136

ΑΠΟΦΑΣΗ_ΔΣ_2018_135

ΑΠΟΦΑΣΗ_ΔΣ_2018_134

ΑΠΟΦΑΣΗ_ΔΣ_2018_133

ΑΠΟΦΑΣΗ_ΔΣ_2018_132

ΑΠΟΦΑΣΗ_ΔΣ_2018_131

ΑΠΟΦΑΣΗ_ΔΣ_2018_130

ΑΠΟΦΑΣΗ_ΔΣ_2018_129

ΑΠΟΦΑΣΗ_ΔΣ_2018_128

ΑΠΟΦΑΣΗ_ΔΣ_2018_127

ΑΠΟΦΑΣΗ_ΔΣ_2018_126

ΑΠΟΦΑΣΗ_ΔΣ_2018_125

ΑΠΟΦΑΣΗ_ΔΣ_2018_124

ΑΠΟΦΑΣΗ_ΔΣ_2018_123

ΑΠΟΦΑΣΗ_ΔΣ_2018_122

ΑΠΟΦΑΣΗ_ΔΣ_2018_121

ΑΠΟΦΑΣΗ_ΔΣ_2018_120

ΑΠΟΦΑΣΗ_ΔΣ_2018_119

ΑΠΟΦΑΣΗ_ΔΣ_2018_118

ΑΠΟΦΑΣΗ_ΔΣ_2018_117

ΑΠΟΦΑΣΗ_ΔΣ_2018_116

ΑΠΟΦΑΣΗ_ΔΣ_2018_115

ΑΠΟΦΑΣΗ_ΔΣ_2018_114

ΑΠΟΦΑΣΗ_ΔΣ_2018_113

ΑΠΟΦΑΣΗ_ΔΣ_2018_112

ΑΠΟΦΑΣΗ_ΔΣ_2018_111

ΑΠΟΦΑΣΗ_ΔΣ_2018_110

ΑΠΟΦΑΣΗ_ΔΣ_2018_109

ΑΠΟΦΑΣΗ_ΔΣ_2018_108

ΑΠΟΦΑΣΗ_ΔΣ_2018_107

ΑΠΟΦΑΣΗ_ΔΣ_2018_106

ΑΠΟΦΑΣΗ_ΔΣ_2018_105

ΑΠΟΦΑΣΗ_ΔΣ_2018_104

ΑΠΟΦΑΣΗ_ΔΣ_2018_103

ΑΠΟΦΑΣΗ_ΔΣ_2018_102

ΑΠΟΦΑΣΗ_ΔΣ_2018_101

ΑΠΟΦΑΣΗ_ΔΣ_2018_100

ΑΠΟΦΑΣΗ_ΔΣ_2018_99

ΑΠΟΦΑΣΗ_ΔΣ_2018_98

ΑΠΟΦΑΣΗ_ΔΣ_2018_97

ΑΠΟΦΑΣΗ_ΔΣ_2018_96

ΑΠΟΦΑΣΗ_ΔΣ_2018_95

ΑΠΟΦΑΣΗ_ΔΣ_2018_94

ΑΠΟΦΑΣΗ_ΔΣ_2018_93

ΑΠΟΦΑΣΗ_ΔΣ_2018_92

ΑΠΟΦΑΣΗ_ΔΣ_2018_91

ΑΠΟΦΑΣΗ_ΔΣ_2018_90

ΑΠΟΦΑΣΗ_ΔΣ_2018_89

ΑΠΟΦΑΣΗ_ΔΣ_2018_88

ΑΠΟΦΑΣΗ_ΔΣ_2018_87

ΑΠΟΦΑΣΗ_ΔΣ_2018_86

ΑΠΟΦΑΣΗ_ΔΣ_2018_85

ΑΠΟΦΑΣΗ_ΔΣ_2018_84

ΑΠΟΦΑΣΗ_ΔΣ_2018_83

ΑΠΟΦΑΣΗ_ΔΣ_2018_82

ΑΠΟΦΑΣΗ_ΔΣ_2018_81

ΑΠΟΦΑΣΗ_ΔΣ_2018_80

ΑΠΟΦΑΣΗ_ΔΣ_2018_79

ΑΠΟΦΑΣΗ_ΔΣ_2018_78

ΑΠΟΦΑΣΗ_ΔΣ_2018_77

ΑΠΟΦΑΣΗ_ΔΣ_2018_76

ΑΠΟΦΑΣΗ_ΔΣ_2018_75

ΑΠΟΦΑΣΗ_ΔΣ_2018_74

ΑΠΟΦΑΣΗ_ΔΣ_2018_73

ΑΠΟΦΑΣΗ_ΔΣ_2018_72

ΑΠΟΦΑΣΗ_ΔΣ_2018_71

ΑΠΟΦΑΣΗ_ΔΣ_2018_70

ΑΠΟΦΑΣΗ_ΔΣ_2018_69

ΑΠΟΦΑΣΗ_ΔΣ_2018_68

ΑΠΟΦΑΣΗ_ΔΣ_2018_67

ΑΠΟΦΑΣΗ_ΔΣ_2018_66

ΑΠΟΦΑΣΗ_ΔΣ_2018_65

ΑΠΟΦΑΣΗ_ΔΣ_2018_64

ΑΠΟΦΑΣΗ_ΔΣ_2018_63

ΑΠΟΦΑΣΗ_ΔΣ_2018_62

ΑΠΟΦΑΣΗ_ΔΣ_2018_61

ΑΠΟΦΑΣΗ_ΔΣ_2018_60

ΑΠΟΦΑΣΗ_ΔΣ_2018_59

ΑΠΟΦΑΣΗ_ΔΣ_2018_58

ΑΠΟΦΑΣΗ_ΔΣ_2018_57

ΑΠΟΦΑΣΗ_ΔΣ_2018_56

ΑΠΟΦΑΣΗ_ΔΣ_2018_55

ΑΠΟΦΑΣΗ_ΔΣ_2018_54

ΑΠΟΦΑΣΗ_ΔΣ_2018_53

ΑΠΟΦΑΣΗ_ΔΣ_2018_52

ΑΠΟΦΑΣΗ_ΔΣ_2018_51

ΑΠΟΦΑΣΗ_ΔΣ_2018_50

ΑΠΟΦΑΣΗ_ΔΣ_2018_49

ΑΠΟΦΑΣΗ_ΔΣ_2018_48

ΑΠΟΦΑΣΗ_ΔΣ_2018_47

ΑΠΟΦΑΣΗ_ΔΣ_2018_46

ΑΠΟΦΑΣΗ_ΔΣ_2018_45

ΑΠΟΦΑΣΗ_ΔΣ_2018_44

ΑΠΟΦΑΣΗ_ΔΣ_2018_43

ΑΠΟΦΑΣΗ_ΔΣ_2018_42

ΑΠΟΦΑΣΗ_ΔΣ_2018_41

ΑΠΟΦΑΣΗ_ΔΣ_2018_40

ΑΠΟΦΑΣΗ_ΔΣ_2018_39

ΑΠΟΦΑΣΗ_ΔΣ_2018_38

ΑΠΟΦΑΣΗ_ΔΣ_2018_37

ΑΠΟΦΑΣΗ_ΔΣ_2018_36

ΑΠΟΦΑΣΗ_ΔΣ_2018_35

ΑΠΟΦΑΣΗ_ΔΣ_2018_34

ΑΠΟΦΑΣΗ_ΔΣ_2018_33

ΑΠΟΦΑΣΗ_ΔΣ_2018_32

ΑΠΟΦΑΣΗ_ΔΣ_2018_31

ΑΠΟΦΑΣΗ_ΔΣ_2018_30

ΑΠΟΦΑΣΗ_ΔΣ_2018_29

ΑΠΟΦΑΣΗ_ΔΣ_2018_28

ΑΠΟΦΑΣΗ_ΔΣ_2018_27

ΑΠΟΦΑΣΗ_ΔΣ_2018_26

ΑΠΟΦΑΣΗ_ΔΣ_2018_25

ΑΠΟΦΑΣΗ_ΔΣ_2018_24

ΑΠΟΦΑΣΗ_ΔΣ_2018_23

ΑΠΟΦΑΣΗ_ΔΣ_2018_22

ΑΠΟΦΑΣΗ_ΔΣ_2018_21

ΑΠΟΦΑΣΗ_ΔΣ_2018_20

ΑΠΟΦΑΣΗ_ΔΣ_2018_19

ΑΠΟΦΑΣΗ_ΔΣ_2018_18

ΑΠΟΦΑΣΗ_ΔΣ_2018_17

ΑΠΟΦΑΣΗ_ΔΣ_2018_16

ΑΠΟΦΑΣΗ_ΔΣ_2018_15

ΑΠΟΦΑΣΗ_ΔΣ_2018_14

ΑΠΟΦΑΣΗ_ΔΣ_2018_13

ΑΠΟΦΑΣΗ_ΔΣ_2018_12

ΑΠΟΦΑΣΗ_ΔΣ_2018_11

ΑΠΟΦΑΣΗ_ΔΣ_2018_9

ΑΠΟΦΑΣΗ_ΔΣ_2018_8

ΑΠΟΦΑΣΗ_ΔΣ_2018_7

ΑΠΟΦΑΣΗ_ΔΣ_2018_6

ΑΠΟΦΑΣΗ_ΔΣ_2018_5

ΑΠΟΦΑΣΗ_ΔΣ_2018_4

ΑΠΟΦΑΣΗ_ΔΣ_2018_3

ΑΠΟΦΑΣΗ_ΔΣ_2018_2

ΑΠΟΦΑΣΗ_ΔΣ_2018_1

ΑΠΟΦΑΣΗ_ΔΣ_2017_380

ΑΠΟΦΑΣΗ_ΔΣ_2017_379

ΑΠΟΦΑΣΗ_ΔΣ_2017_378

ΑΠΟΦΑΣΗ_ΔΣ_2017_377

ΑΠΟΦΑΣΗ_ΔΣ_2017_376

ΑΠΟΦΑΣΗ_ΔΣ_2017_375

ΑΠΟΦΑΣΗ_ΔΣ_2017_374

ΑΠΟΦΑΣΗ_ΔΣ_2017_373

ΑΠΟΦΑΣΗ_ΔΣ_2017_372

ΑΠΟΦΑΣΗ_ΔΣ_2017_371

ΑΠΟΦΑΣΗ_ΔΣ_2017_370

ΑΠΟΦΑΣΗ_ΔΣ_2017_369

ΑΠΟΦΑΣΗ_ΔΣ_2017_368

ΑΠΟΦΑΣΗ_ΔΣ_2017_367

ΑΠΟΦΑΣΗ_ΔΣ_2017_366

ΑΠΟΦΑΣΗ_ΔΣ_2017_365

ΑΠΟΦΑΣΗ_ΔΣ_2017_364

ΑΠΟΦΑΣΗ_ΔΣ_2017_363

ΑΠΟΦΑΣΗ_ΔΣ_2017_362

ΑΠΟΦΑΣΗ_ΔΣ_2017_361

ΑΠΟΦΑΣΗ_ΔΣ_2017_360

ΑΠΟΦΑΣΗ_ΔΣ_2017_359

ΑΠΟΦΑΣΗ_ΔΣ_2017_358

ΑΠΟΦΑΣΗ_ΔΣ_2017_357

ΑΠΟΦΑΣΗ_ΔΣ_2017_356

ΑΠΟΦΑΣΗ_ΔΣ_2017_355

ΑΠΟΦΑΣΗ_ΔΣ_2017_354

ΑΠΟΦΑΣΗ_ΔΣ_2017_353

ΑΠΟΦΑΣΗ_ΔΣ_2017_352

ΑΠΟΦΑΣΗ_ΔΣ_2017_351

ΑΠΟΦΑΣΗ_ΔΣ_2017_350

ΑΠΟΦΑΣΗ_ΔΣ_2017_349_B

ΑΠΟΦΑΣΗ_ΔΣ_2017_349_A

ΑΠΟΦΑΣΗ_ΔΣ_2017_348

ΑΠΟΦΑΣΗ_ΔΣ_2017_347

ΑΠΟΦΑΣΗ_ΔΣ_2017_346

ΑΠΟΦΑΣΗ_ΔΣ_2017_345

ΑΠΟΦΑΣΗ_ΔΣ_2017_344

ΑΠΟΦΑΣΗ_ΔΣ_2017_343

ΑΠΟΦΑΣΗ_ΔΣ_2017_342

ΑΠΟΦΑΣΗ_ΔΣ_2017_341

ΑΠΟΦΑΣΗ_ΔΣ_2017_340

ΑΠΟΦΑΣΗ_ΔΣ_2017_339

ΑΠΟΦΑΣΗ_ΔΣ_2017_338

ΑΠΟΦΑΣΗ_ΔΣ_2017_337

ΑΠΟΦΑΣΗ_ΔΣ_2017_336

ΑΠΟΦΑΣΗ_ΔΣ_2017_335_B

ΑΠΟΦΑΣΗ_ΔΣ_2017_335_A

ΑΠΟΦΑΣΗ_ΔΣ_2017_334

ΑΠΟΦΑΣΗ_ΔΣ_2017_333

ΑΠΟΦΑΣΗ_ΔΣ_2017_332

ΑΠΟΦΑΣΗ_ΔΣ_2017_331

ΑΠΟΦΑΣΗ_ΔΣ_2017_330

ΑΠΟΦΑΣΗ_ΔΣ_2017_329

ΑΠΟΦΑΣΗ_ΔΣ_2017_328

ΑΠΟΦΑΣΗ_ΔΣ_2017_327

ΑΠΟΦΑΣΗ_ΔΣ_2017_326

ΑΠΟΦΑΣΗ_ΔΣ_2017_325

ΑΠΟΦΑΣΗ_ΔΣ_2017_324

ΑΠΟΦΑΣΗ_ΔΣ_2017_323

ΑΠΟΦΑΣΗ_ΔΣ_2017_322

ΑΠΟΦΑΣΗ_ΔΣ_2017_321

ΑΠΟΦΑΣΗ_ΔΣ_2017_320

ΑΠΟΦΑΣΗ_ΔΣ_2017_319

ΑΠΟΦΑΣΗ_ΔΣ_2017_318

ΑΠΟΦΑΣΗ_ΔΣ_2017_317

ΑΠΟΦΑΣΗ_ΔΣ_2017_316

ΑΠΟΦΑΣΗ_ΔΣ_2017_315

ΑΠΟΦΑΣΗ_ΔΣ_2017_314

ΑΠΟΦΑΣΗ_ΔΣ_2017_313

ΑΠΟΦΑΣΗ_ΔΣ_2017_312

ΑΠΟΦΑΣΗ_ΔΣ_2017_311

ΑΠΟΦΑΣΗ_ΔΣ_2017_310

ΑΠΟΦΑΣΗ_ΔΣ_2017_309

ΑΠΟΦΑΣΗ_ΔΣ_2017_308

ΑΠΟΦΑΣΗ_ΔΣ_2017_307

ΑΠΟΦΑΣΗ_ΔΣ_2017_306

ΑΠΟΦΑΣΗ_ΔΣ_2017_305_Α

ΑΠΟΦΑΣΗ_ΔΣ_2017_305_B

ΑΠΟΦΑΣΗ_ΔΣ_2017_304

ΑΠΟΦΑΣΗ_ΔΣ_2017_303

ΑΠΟΦΑΣΗ_ΔΣ_2017_302

ΑΠΟΦΑΣΗ_ΔΣ_2017_301

ΑΠΟΦΑΣΗ_ΔΣ_2017_300

ΑΠΟΦΑΣΗ_ΔΣ_2017_299

ΑΠΟΦΑΣΗ_ΔΣ_2017_298

ΑΠΟΦΑΣΗ_ΔΣ_2017_297

ΑΠΟΦΑΣΗ_ΔΣ_2017_296

ΑΠΟΦΑΣΗ_ΔΣ_2017_295

ΑΠΟΦΑΣΗ_ΔΣ_2017_294

ΑΠΟΦΑΣΗ_ΔΣ_2017_293

ΑΠΟΦΑΣΗ_ΔΣ_2017_292

ΑΠΟΦΑΣΗ_ΔΣ_2017_291

ΑΠΟΦΑΣΗ_ΔΣ_2017_290

ΑΠΟΦΑΣΗ_ΔΣ_2017_289

ΑΠΟΦΑΣΗ_ΔΣ_2017_288

ΑΠΟΦΑΣΗ_ΔΣ_2017_287

ΑΠΟΦΑΣΗ_ΔΣ_2017_286

ΑΠΟΦΑΣΗ_ΔΣ_2017_285

ΑΠΟΦΑΣΗ_ΔΣ_2017_284

ΑΠΟΦΑΣΗ_ΔΣ_2017_283

ΑΠΟΦΑΣΗ_ΔΣ_2017_282

ΑΠΟΦΑΣΗ_ΔΣ_2017_281

ΑΠΟΦΑΣΗ_ΔΣ_2017_280

ΑΠΟΦΑΣΗ_ΔΣ_2017_279

ΑΠΟΦΑΣΗ_ΔΣ_2017_278_B

ΑΠΟΦΑΣΗ_ΔΣ_2017_278_A

ΑΠΟΦΑΣΗ_ΔΣ_2017_277

ΑΠΟΦΑΣΗ_ΔΣ_2017_276

ΑΠΟΦΑΣΗ_ΔΣ_2017_275

ΑΠΟΦΑΣΗ_ΔΣ_2017_274

ΑΠΟΦΑΣΗ_ΔΣ_2017_273

ΑΠΟΦΑΣΗ_ΔΣ_2017_272

ΑΠΟΦΑΣΗ_ΔΣ_2017_271

ΑΠΟΦΑΣΗ_ΔΣ_2017_270

ΑΠΟΦΑΣΗ_ΔΣ_2017_269

copyrights © 2018 Evolution Projects