ΑΠΟΦΑΣΗ_ΟΕ_2021_61

Λήψη απόφασης επί του πρακτικού αξιολόγησης δικαιολογητικών κατακύρωσης  για την ανάδειξη οριστικού αναδόχου για την εκτέλεση της προμήθειας με τίτλο «Α. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΣΑΚΟΥΛΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ B. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΣΑΚΟΥΛΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΑΣΙΝΟΥ

ΑΠΟΦΑΣΗ_ΟΕ_2021_62

«Λήψη απόφασης επί του πρακτικού αξιολόγησης δικαιολογητικών για την ανάδειξη οριστικού αναδόχου για την εκτέλεση της προμήθειας με τίτλο «Β)Προμήθεια ξηρογραφικού χαρτιού»

ΑΠΟΦΑΣΗ_ΟΕ_2021_63

«Λήψη απόφασης επί του πρακτικού διενέργειας και αξιολόγησης, δικαιολογητικών, τεχνικών και οικονομικών προσφορών για την ανάδειξη προσωρινού αναδόχου για την εκτέλεση της υπηρεσίας/εργασίας με τίτλο «Δαπάνες Λειτουργίας Δημοτικής Συγκοινωνίας»

ΑΠΟΦΑΣΗ_ΟΕ_2021_64

Λήψη απόφασης επί του πρακτικού αξιολόγησης δικαιολογητικών και τεχνικών προσφορών για την εκτέλεση της υπηρεσίας/εργασίας με τίτλο « ΕΞΩΡΑΪΣΜΟΣ ΑΚΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΓΛΥΦΑΔΑΣ»

ΑΠΟΦΑΣΗ_ΟΕ_2021_66

«Έγκριση του 1ου Α.Π.Ε. και του 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου «Κατασκευή περιπατητικών διαδρομών στην περιοχή Αιξωνή του Δήμου Γλυφάδας»

ΑΠΟΦΑΣΗ_ΟΕ_2021_67

«Λήψη απόφασης για την άσκηση ή μη ενδίκων μέσων (σχετ. η με αρ. Α5204/2020 απόφαση του Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Πειραιά)»

ΑΠΟΦΑΣΗ_ΟΕ_2021_68

«Λήψη απόφασης για την άσκηση ή μη ενδίκων μέσων (σχετ. η με αρ. Α5753/2020 απόφαση του Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Πειραιά)»

ΑΠΟΦΑΣΗ_ΟΕ_2021_69

«Λήψη απόφασης για την άσκηση ή μη ενδίκων μέσων (σχετ. η με αρ. 9881/2020 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Aθηνών)»,

ΑΠΟΦΑΣΗ_ΟΕ_2021_65

«Λήψη απόφασης για έγκριση του πρακτικού Β’ φάσης του ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού μέσω ΕΣΗΔΗΣ με α/α 94840 για την εκπόνηση της μελέτης με τίτλο: «Μελέτη αστικής βιώσιμης κινητικότητας Δήμου Γλυφάδας» με αρ. μελ.142/2020 , προεκτιμώμενης αμοιβής 139.432,64€ (με ΦΠΑ)»

ΑΠΟΦΑΣΗ_ΟΕ_2021_70

Λήψη απόφασης για την άσκηση ή μη ενδίκων μέσων (σχετ. η με αρ. Α5795/2020 απόφαση του Τριμελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Πειραιά)»

ΑΠΟΦΑΣΗ_ΟΕ_2021_50

Λήψη απόφασης για έγκριση του 1ου πρακτικού δημοπρασίας της μελέτης «Εκπόνηση μελετών πυροπροστασίας για τις σχολικές μονάδες του Δήμου Γλυφάδας» συνολικής πρ/μενης δαπάνης 138.479,04 € (συμ/νου ΦΠΑ)

ΑΠΟΦΑΣΗ_ΟΕ_2021_51

«Λήψη απόφασης για έγκριση του 2ου πρακτικού δημοπρασίας της μελέτης «Συντήρηση και αναβάθμιση αθλητικών χώρων» συνολικής πρ/μενης δαπάνης 810.000,00 € (συμ/νου ΦΠΑ)»

ΑΠΟΦΑΣΗ_ΟΕ_2021_52

«Λήψη απόφασης επί του πρακτικού διενέργειας και αξιολόγησης, δικαιολογητικών, τεχνικών και οικονομικών για την ανάδειξη προσωρινού αναδόχου για την εκτέλεση της προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια ξηρογραφικού χαρτιού»

ΑΠΟΦΑΣΗ_ΟΕ_2021_53

«Ορισμός συμπληρωματικού μέλους στην Επιτροπή Διενέργειας και Αξιολόγησης Διαγωνισμών Παροχής γενικών υπηρεσιών/εργασιών για τον Διεθνή Ανοιχτό Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό της υπηρεσίας/εργασίας με τίτλο «Εξωραϊσμός ακτών Δήμου Γλυφάδας»

ΑΠΟΦΑΣΗ_ΟΕ_2021_54

«Λήψη απόφασης για την άσκηση ή μη ενδίκων μέσων (σχετ. η με αρ. Α5249/2020 απόφαση του Διοικητικού Πρωτοδικείου Πειραιά)»

ΑΠΟΦΑΣΗ_ΟΕ_2021_55

«Λήψη απόφασης για την άσκηση ή μη ενδίκων μέσων (σχετ. η με αρ. Α5721/2020 απόφαση του Διοικητικού Πρωτοδικείου Πειραιά)»

ΑΠΟΦΑΣΗ_ΟΕ_2021_56

«Ανάθεση σύνταξης γνωμοδότησης στο δικηγόρο Αθηνών κ. Κων/νο Λακαφώση»

ΑΠΟΦΑΣΗ_ΟΕ_2021_57

«Ανάθεση σύνταξης γνωμοδότησης στο δικηγόρο Αθηνών κ. Κων/νο Λακαφώση»

ΑΠΟΦΑΣΗ_ΟΕ_2021_58

«Ανάθεση σύνταξης γνωμοδότησης στο δικηγόρο Αθηνών κ. Κων/νο Λακαφώση»

ΑΠΟΦΑΣΗ_ΟΕ_2021_59

«Ανάθεση υπόθεσης στο δικηγόρο Αθηνών κ. Κων/νο Μυριούνη»

ΑΠΟΦΑΣΗ_ΟΕ_2021_60

«Ανάθεση υπόθεσης στο δικηγόρο Αθηνών κ. Απόστολο Γεωργούλα»

ΑΠΟΦΑΣΗ_ΟΕ_2021_29

Λήψη απόφασης επί του πρακτικού διενέργειας και αξιολόγησης, δικαιολογητικών, τεχνικών και οικονομικών προσφορών για την ανάδειξη προσωρινού αναδόχου για την εκτέλεση της προμήθειας με τίτλο "Α. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΣΑΚΟΥΛΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ B. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΣΑΚΟΥΛΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΑΣΙΝΟΥ"

ΑΠΟΦΑΣΗ_ΟΕ_2021_34

Λήψη απόφασης για την άσκηση ή μη ενδίκων μέσων (σχετ. η με αρ. Α 1408/2020 απόφαση του Διοικητικού Εφετείου Πειραιώς)

ΑΠΟΦΑΣΗ_ΟΕ_2021_35

Ανάθεση υπόθεσης στη δικηγόρο Αθηνών κ. Θεοδώρα – Δήμητρα Ράλλη

ΑΠΟΦΑΣΗ_ΟΕ_2021_36

Ανάθεση υπόθεσης στο δικηγόρο Αθηνών κ. Απόστολο Γεωργούλα

ΑΠΟΦΑΣΗ_ΟΕ_2021_37

Ανάθεση υπόθεσης στον δικηγόρο Αθηνών κ. Απόστολο Γεωργούλα

ΑΠΟΦΑΣΗ_ΟΕ_2021_38

Ανάθεση υπόθεσης στον δικηγόρο Αθηνών κ. Κων/νο Λακαφώση

ΑΠΟΦΑΣΗ_ΟΕ_2021_30

Λήψη απόφασης αναφορικά με την εφαρμογή της παρ.3 του Άρθρου 65 του Ν.4688/2020 (ΦΕΚ 101Α΄) για χορήγηση αναλογικής έκπτωσης σε ποσοστό έως 50% στα τέλη χρήσης κατάληψης κοινόχρηστου χώρου για το χρονικό διάστημα από 25/5/2020 έως και 30/11/2020

ΑΠΟΦΑΣΗ_ΟΕ_2021_31

Λήψη απόφασης για έγκριση πρακτικού Α΄Φάσης του ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού (μέσω ΕΣΗΔΗΣ με Α/Α 94840) για την εκπόνηση της μελέτης με τίτλο «Μελέτη αστικής βιώσιμης κινητικότητας Δήμου Γλυφάδας» με αρ.μελ. 142/2020 εκτιμώμενης αξίας 139.432,64 € (συμ/νου ΦΠΑ)

ΑΠΟΦΑΣΗ_ΟΕ_2021_32

Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Κατασκευή και συντήρηση ραμπών ΑμεΑ σε πεζοδρόμια του Δήμου Γλυφάδας» πρ/σμού : 50.000,00 €, αρ.μελ. 3/2016, που εκτελέσθηκε από την ανάδοχο «Φωτεινή Κόλλια & Σία Ο.Ε.» με Δ.Τ. «ΜΙΝΕΑ ΤΕΧΝΙΚΗ Ο.Ε.»

ΑΠΟΦΑΣΗ_ΟΕ_2021_33

«Λήψη απόφασης για την αποδοχή ποσού 4.057,99€ από κατανομή για το έτος 2020 χρηματοδότησης της ΣΑΕ 55 «Καθαρισμός και συντήρηση φρεατίων υδροσυλλογής του δικτύου όμβριων υδάτων που βρίσκεται στα όρια περιοχής ευθύνης της ΕΥΔΑΠ και καθορισμός της Δαπάνης που θα χρηματοδοτηθεί από το πιο πάνω ποσό»

ΑΠΟΦΑΣΗ_ΟΕ_2021_39

Ανάθεση υπόθεσης στον δικηγόρο Αθηνών κ. Κων/νο Λακαφώση

ΑΠΟΦΑΣΗ_ΟΕ_2021_40

Ανάθεση υπόθεσης στον δικηγόρο Αθηνών κ. Κων/νο Λακαφώση

ΑΠΟΦΑΣΗ_ΟΕ_2021_41

Ανάθεση υπόθεσης στον δικηγόρο Αθηνών κ. Κων/νο Λακαφώση

ΑΠΟΦΑΣΗ_ΟΕ_2021_42

Ανάθεση υπόθεσης στον δικηγόρο Αθηνών κ. Κων/νο Λακαφώση

ΑΠΟΦΑΣΗ_ΟΕ_2021_43

Ανάθεση υπόθεσης στον δικηγόρο Αθηνών κ. Κων/νο Μυριούνη

ΑΠΟΦΑΣΗ_ΟΕ_2021_44

Ανάθεση υπόθεσης στον δικηγόρο Αθηνών κ. Κων/νο Μυριούνη

ΑΠΟΦΑΣΗ_ΟΕ_2021_45

Ανάθεση υπόθεσης στον δικηγόρο Αθηνών κ. Κων/νο Μυριούνη

ΑΠΟΦΑΣΗ_ΟΕ_2021_46

Ανάθεση υπόθεσης στον δικηγόρο Αθηνών κ. Κων/νο Μυριούνη

ΑΠΟΦΑΣΗ_ΟΕ_2021_47

Ανάθεση σύνταξης γνωμοδότησης στη δικηγόρο Αθηνών κ. Θεοδώρα – Δήμητρα Ράλλη

ΑΠΟΦΑΣΗ_ΟΕ_2021_48

Ανάθεση σύνταξης γνωμοδότησης στον δικηγόρο Αθηνών κ. Απόστολο Γεωργούλα

ΑΠΟΦΑΣΗ_ΟΕ_2021_49

Ανάθεση σύνταξης γνωμοδότησης στη δικηγόρο Αθηνών κ. Χριστίνα Ζήση

ΑΠΟΦΑΣΗ_ΟΕ_2021_14

Συγκρότηση Επιτροπής διαγωνισμού της μελέτης «ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΓΛΥΦΑΔΑΣ», συνολικής, κατά τον προϋπολογισμό της υπ’ αριθμ. 136/2020 μελέτης, δαπάνης 138.479,04 € (πλέον Φ.Π.Α.)

ΑΠΟΦΑΣΗ_ΟΕ_2021_15

Λήψη απόφασης για την επιστροφή της πάγιας  προκαταβολής οικον. έτους  2020 και απαλλαγή υπολόγου

ΑΠΟΦΑΣΗ_ΟΕ_2021_16

Λήψη απόφασης για την έγκριση της χρονικής παράτασης της σύμβασης, σχετικά με την προμήθεια με τίτλο «Προμήθεια τροφίμων και λοιπών αναλώσιμων ειδών παντοπωλείου

ΑΠΟΦΑΣΗ_ΟΕ_2021_17

Αποδοχή χρηματικού ποσού 242.925,00 €, που αντιστοιχεί στο Δήμο μας, από την 7η-8η-9η-10η-11η-12η  κατανομή πιστώσεων της ΣΑΤΑ έτους 2020 για κάλυψη δαπανών εκτέλεσης έργων και επενδυτικών δραστηριοτήτων

ΑΠΟΦΑΣΗ_ΟΕ_2021_19

Ανάθεση υπόθεσης στη δικηγόρο Αθηνών κ. Θεοδώρα – Δήμητρα Ράλλη

ΑΠΟΦΑΣΗ_ΟΕ_2021_20

Ανάθεση υπόθεσης στη δικηγόρο Αθηνών κ. Θεοδώρα – Δήμητρα Ράλλη

ΑΠΟΦΑΣΗ_ΟΕ_2021_21

Ανάθεση υπόθεσης στο δικηγόρο Αθηνών κ. Κωσταντίνο Λακαφώση

ΑΠΟΦΑΣΗ_ΟΕ_2021_22

Ανάθεση υπόθεσης στο δικηγόρο Αθηνών κ. Κωσταντίνο Λακαφώση

ΑΠΟΦΑΣΗ_ΟΕ_2021_18

 Λήψη απόφασης για τροποποίηση της  με αριθμό  και 420/2020 προηγούμενης απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής που αφορά την έκτακτη επιχορήγηση  προς κάλυψη έκτακτων και επιτακτικών αναγκών που προκλήθηκαν λόγω κορωνοϊού  Covid-19

ΑΠΟΦΑΣΗ_ΟΕ_2021_23

Ανάθεση υπόθεσης στο δικηγόρο Αθηνών κ. Κωσταντίνο Λακαφώση

ΑΠΟΦΑΣΗ_ΟΕ_2021_24

Ανάθεση υπόθεσης στο δικηγόρο Αθηνών κ. Κωσταντίνο Λακαφώση

ΑΠΟΦΑΣΗ_ΟΕ_2021_25

Ανάθεση υπόθεσης στο δικηγόρο Αθηνών κ. Κωσταντίνο Λακαφώση

ΑΠΟΦΑΣΗ_ΟΕ_2021_26

Ανάθεση υπόθεσης στο δικηγόρο Αθηνών κ. Κωσταντίνο Λακαφώση

ΑΠΟΦΑΣΗ_ΟΕ_2021_27

Ανάθεση υπόθεσης στο δικηγόρο Αθηνών κ. Απόστολο Γεωργούλα

ΑΠΟΦΑΣΗ_ΟΕ_2021_28

Ανάθεση υπόθεσης στο δικηγόρο Αθηνών κ. Απόστολο Γεωργούλα

ΑΠΟΦΑΣΗ_ΟΕ_2021_1

Εκ νέου συγκρότηση επιτροπής διεξαγωγής δημοπρασίας του έργου «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΣΤΟ Ο.Τ. 477», εκτιμώμενης αξίας 1.324.242,24 € (πλέον Φ.Π.Α. 24%)

ΑΠΟΦΑΣΗ_ΟΕ_2021_2

Λήψη απόφασης επί του από 08/01/2021 Πρακτικού Διενέργειας της φανερής πλειοδοτικής και προφορικής δημοπρασίας με τίτλο: Εκμίσθωση (παραχώρηση του δικαιώματος χρήσης) των κυλικείων εντός του Δημοτικού Αθλητικού Κέντρου Γλυφάδας (Δ.Α.Κ.)

ΑΠΟΦΑΣΗ_ΟΕ_2021_3

Ανάθεση υπόθεσης στη δικηγόρο Αθηνών κ. Θεοδώρα – Δήμητρα Ράλλη

ΑΠΟΦΑΣΗ_ΟΕ_2021_4

Ανάθεση υπόθεσης στη δικηγόρο Αθηνών κ. Θεοδώρα – Δήμητρα Ράλλη

ΑΠΟΦΑΣΗ_ΟΕ_2021_5

Ανάθεση υπόθεσης στη δικηγόρο Αθηνών κ. Θεοδώρα – Δήμητρα Ράλλη

ΑΠΟΦΑΣΗ_ΟΕ_2021_6

Ανάθεση υπόθεσης στη δικηγόρο Αθηνών κ. Θεοδώρα – Δήμητρα Ράλλη

ΑΠΟΦΑΣΗ_ΟΕ_2021_7

Ανάθεση υπόθεσης στη δικηγόρο Αθηνών κ. Θεοδώρα – Δήμητρα Ράλλη

ΑΠΟΦΑΣΗ_ΟΕ_2021_8

Ανάθεση υπόθεσης στον δικηγόρο Αθηνών κ. Κωνσταντίνο Μυριούνη

ΑΠΟΦΑΣΗ_ΟΕ_2021_9

Ανάθεση υπόθεσης στον δικηγόρο Αθηνών κ. Κωνσταντίνο Μυριούνη

ΑΠΟΦΑΣΗ_ΟΕ_2021_10

Ανάθεση υπόθεσης στον δικηγόρο Αθηνών κ. Κωνσταντίνο Μυριούνη

ΑΠΟΦΑΣΗ_ΔΣ_2021_11

Ανάθεση υπόθεσης στον δικηγόρο Αθηνών κ. Κωνσταντίνο Μυριούνη

ΑΠΟΦΑΣΗ_ΟΕ_2021_12

Ανάθεση υπόθεσης στο δικηγόρο Αθηνών κ. Απόστολο Γεωργούλα

ΑΠΟΦΑΣΗ_ΟΕ_2021_13

Ανάθεση υπόθεσης στο δικηγόρο Αθηνών κ. Απόστολο Γεωργούλα

ΑΠΟΦΑΣΗ_ΟΕ_2020_541

Έγκριση των όρων και των τεχνικών προδιαγραφών της μελέτης για τη διενέργεια ανοιχτού διαγωνισμού που αφορά στην προμήθεια με τίτλο «Προμήθεια λοιπών μέσων Ατομικής Προστασίας

ΑΠΟΦΑΣΗ_ΟΕ_2020_544

Έγκριση των όρων και των τεχνικών προδιαγραφών της μελέτης για τη διενέργεια διεθνούς ανοιχτού διαγωνισμού της προμήθειας με τίτλο: «Προμήθεια εξοπλισμού και ανταλλακτικών παιδικών χαρών και χώρων άθλησης» συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης 1.200.000,00€ (μη συμ/νου ΦΠΑ 24%)

ΑΠΟΦΑΣΗ_ΟΕ_2020_545

Έγκριση των όρων και των τεχνικών προδιαγραφών της μελέτης για τη διενέργεια ανοιχτού διαγωνισμού που αφορά στην υπηρεσία με τίτλο «Δαπάνες λειτουργίας Δημοτικής Συγκοινωνίας

ΑΠΟΦΑΣΗ_ΟΕ_2020_547

Έγκριση 3ου πρακτικού διεξαγωγής συνοπτικού διαγωνισμού μελέτης με τίτλο «ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΗΣ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ_ΟΕ_2020_542

Έγκριση των όρων και των τεχνικών προδιαγραφών της μελέτης για τη διενέργεια Διεθνή ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού της προμήθειας με τίτλο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΕΝΤΡΩΝ» συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης 339.000,00€ (συμ/νου ΦΠΑ 13%)

ΑΠΟΦΑΣΗ_ΟΕ_2020_546

Λήψη απόφασης επί του από 22/12/2020 Πρακτικού Διενέργειας της φανερής πλειοδοτικής και προφορικής δημοπρασίας με τίτλο: «Εκμίσθωση (παραχώρηση του δικαιώματος χρήσης) του Δημοτικού Καταστήματος της Πλατείας Χαρίτων για λειτουργία Αναψυκτήριου-Περιπτέρου

ΑΠΟΦΑΣΗ_ΟΕ_2020_548

Ανάθεση σύνταξης γνωμοδότησης στη δικηγόρο Αθηνών κ. Θεοδώρα – Δήμητρα Ράλλη

ΑΠΟΦΑΣΗ_ΟΕ_2020_549

Ανάθεση υπόθεσης στο δικηγόρο Αθηνών κ. Κωσταντίνο Λακαφώση

ΑΠΟΦΑΣΗ_ΟΕ_2020_550

Ανάθεση υπόθεσης στο δικηγόρο Αθηνών κ. Κωσταντίνο Λακαφώση

ΑΠΟΦΑΣΗ_ΟΕ_2020_551

Ανάθεση υπόθεσης στο δικηγόρο Αθηνών κ. Κωσταντίνο Λακαφώση

ΑΠΟΦΑΣΗ_ΟΕ_2020_553

Ανάθεση υπόθεσης στο δικηγόρο Αθηνών κ. Κωσταντίνο Λακαφώση

ΑΠΟΦΑΣΗ_ΟΕ_2020_554

Ανάθεση υπόθεσης στο δικηγόρο Αθηνών κ. Απόστολο Γεωργούλα

ΑΠΟΦΑΣΗ_ΟΕ_2020_555

Ανάθεση υπόθεσης στο δικηγόρο Αθηνών κ. Απόστολο Γεωργούλα

ΑΠΟΦΑΣΗ_ΟΕ_2020_495

Λήψη απόφασης επί του πρακτικού αξιολόγησης δικαιολογητικών κατακύρωσης  για την ανάδειξη οριστικού αναδόχου για την εκτέλεση της προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια εορταστικού διάκοσμου

ΑΠΟΦΑΣΗ_ΟΕ_2020_496

Λήψη απόφασης περι α) ματαίωσης της διαγωνιστικής διαδικασίας της προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια Ξηρογραφικού Χαρτιού», β) τροποποίησης των όρων διακήρυξης και γ) επανάληψη  της διαδικασίας

ΑΠΟΦΑΣΗ_ΟΕ_2020_498

Λήψη απόφασης για κατάρτιση σχεδίου Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (ΟΠΔ) του Δήμου & του Νομικού του προσώπου «Κοινωνική Αθλητική & Πολιτιστική Παρέμβαση Δήμου Γλυφάδας – ΚΑΠΠΑ» οικον. έτους 2021

ΑΠΟΦΑΣΗ_ΟΕ_2020_499

Συμπλήρωση – Τροποποίηση του Τεχνικού Προγράμματος του Δήμου έτους 2020

ΑΠΟΦΑΣΗ_ΟΕ_2020_500

Αναμόρφωση Προϋπολογισμού του Δήμου οικ.έτους 2020

ΑΠΟΦΑΣΗ_ΟΕ_2020_497

Υποβολή προς συζήτηση και ψήφιση του σχεδίου του προϋπολογισμού οικ. έτους 2021

ΑΠΟΦΑΣΗ_ΟΕ_2020_501

Λήψη απόφασης επί του Απολογισμού του Ν.Π. «Κοινωνική , Αθλητική και Πολιτιστική Παρέμβαση Δήμου Γλυφάδας – Κ.Α.Π.ΠΑ.» οικ. έτους 2016 και ισολογισμού της 6ης Διαχειριστικής χρήσης (1-1-2016 έως 31-12-2016)

ΑΠΟΦΑΣΗ_ΟΕ_2020_502

Λήψη απόφασης επί του Απολογισμού του Ν.Π. «Κοινωνική , Αθλητική και Πολιτιστική Παρέμβαση Δήμου Γλυφάδας – Κ.Α.Π.ΠΑ.» οικ. έτους 2017 και ισολογισμού της 7ης Διαχειριστικής χρήσης (1-1-2017 έως 31-12-2017)

ΑΠΟΦΑΣΗ_ΟΕ_2020_503

Λήψη απόφασης ένταξης του Δήμου μας στο πρόγραμμα επιχορήγησης για την απασχόληση 8.500 ανέργων ηλικίας 55 – 67 ετών (Δημόσια Πρόσκληση ΟΑΕΔ Ν0 11/2017)

ΑΠΟΦΑΣΗ_ΟΕ_2020_504

Έγκριση των όρων και των τεχνικών προδιαγραφών της μελέτης για τη διενέργεια Διεθνή ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού της υπηρεσίας / εργασίας με τίτλο «Εξωραϊσμός ακτών Δήμου Γλυφάδας» συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης 487.506,00€ (συμ. ΦΠΑ) για διάρκεια 2 ετών

ΑΠΟΦΑΣΗ_ΟΕ_2020_505

Λήψη απόφασης επί του πρακτικού διενέργειας και αξιολόγησης οικονομικών προσφορών για την ανάδειξη προσωρινού αναδόχου για την εκτέλεση της υπηρεσίας/εργασίας με τίτλο «Toποθέτηση και αποξήλωση εορταστικού διάκοσμου

ΑΠΟΦΑΣΗ_ΟΕ_2020_508

Λήψη απόφασης σχετικά με την έγκριση της νέας χρονικής παράτασης των Συμβάσεων, σχετικά με την προμήθεια: α) Πετρελαίου κίνησης (DIESEL), β) Αμόλυβδης βενζίνης 95RON και γ) Πετρελαίου Θέρμανσης

ΑΠΟΦΑΣΗ_ΟΕ_2020_509

Ορισμός Επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Κατασκευές διακλαδώσεων αποχέτευσης ακαθάρτων υδάτων στο Δήμο Γλυφάδας»  αρ. μελ. 23/17

ΑΠΟΦΑΣΗ_ΟΕ_2020_510

Λήψη απόφασης για τη χορήγηση παράτασης συνολικής προθεσμίας του έργου : «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ», με αρ. μελ. 72/2018, που εκτελείται από τον ανάδοχο ΖΙΤΑΚΑΤ ΑΤΕΒΕ

ΑΠΟΦΑΣΗ_ΟΕ_2020_506

Λήψη απόφασης επί του πρακτικού διενέργειας και αξιολόγησης οικονομικών προσφορών για την ανάδειξη προσωρινού αναδόχου για την εκτέλεση της υπηρεσίας/εργασίας με τίτλο «Καταπολέμηση Πιτυοκάμπης (Thaumetopoea pityocampa), Βαμβακίασης (Marchalina hellenica) Πεύκων και φυτοπροστασία θάμνων και δένδρων

ΑΠΟΦΑΣΗ_ΟΕ_2020_507

Λήψη απόφασης επί του πρακτικού αξιολόγησης δικαιολογητικών κατακύρωσης  για την ανάδειξη οριστικού αναδόχου για την εκτέλεση της υπηρεσίας / εργασίας με τίτλο «Παροχή γενικών ιατρικών και ειδικών εξετάσεων δικαιούμενου προσωπικού

ΑΠΟΦΑΣΗ_ΟΕ_2020_511

Έγκριση του 2ου Α.Π.Ε. του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΟΔΩΝ», με αρ. μελ. 99/2017, που εκτελείται από τον ανάδοχο «ΔΑΜΩΝ ΑΤΕ

ΑΠΟΦΑΣΗ_ΟΕ_2020_512

Λήψη απόφασης για την άσκηση ή μη ενδίκων μέσων (σχετ. η με αρ. Α 1031/2020 απόφαση του Διοικητικού Εφετείου Πειραιώς)

ΑΠΟΦΑΣΗ_ΟΕ_2020_513

Καθορισμός εκ νέου όρων δημοπρασίας για την εκμίσθωση (παραχώρηση του δικαιώματος χρήσης) του δημοτικού καταστήματος της πλατείας Χαρίτων για λειτουργία αναψυκτήριου - περιπτέρου

ΑΠΟΦΑΣΗ_ΟΕ_2020_514

Έγκριση των όρων και των τεχνικών προδιαγραφών της μελέτης για τη διενέργεια ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού της υπηρεσίας/εργασίας με τίτλο: «A.ΔΑΠΑΝΕΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΣΥΜΜΕΙΚΤΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ Β.ΔΑΠΑΝΕΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΕΣΚΑΦΩΝ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΕΩΝ (ΑΕΚΚ)» συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης 235.600,00€ (συμ/νου ΦΠΑ 24%)

ΑΠΟΦΑΣΗ_ΟΕ_2020_518

Λήψη απόφασης για την έγκριση παράτασης της Σύμβασης που αφορά την προμήθεια με τίτλο «Προμήθεια μαρμάρινων στοιχείων νέου Κοιμητηρίου

ΑΠΟΦΑΣΗ_ΟΕ_2020_519

Καθορισμός όρων δημοπρασίας για τη μίσθωση ακινήτου προς στέγαση Κ.Ε.Π. (Κέντρου Εξυπηρέτησης Πολιτών)

ΑΠΟΦΑΣΗ_ΟΕ_2020_520

Συγκρότηση Επιτροπής διεξαγωγής διαγωνισμού για την ανάθεση της μελέτης με τίτλο: «ΜΕΛΕΤΗ ΑΣΤΙΚΗΣ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΓΛΥΦΑΔΑΣ», με αρ. μελ. 142/2020 και εκτιμώμενη αμοιβή 139.432,64 € (συμπ/νου ΦΠΑ)

ΑΠΟΦΑΣΗ_ΟΕ_2020_521

Έγκριση του 2ου πρακτικού διεξαγωγής συνοπτικού διαγωνισμού μελέτης με τίτλο «Μελέτη συστήματος ελεγχόμενης στάθμευσης» με αρ. μελ. 104/2020 εκτιμώμενης αξίας 73.771,12 € (συμ/νου ΦΠΑ)

ΑΠΟΦΑΣΗ_ΟΕ_2020_515

Λήψη απόφασης επί του πρακτικού διενέργειας και αξιολόγησης, δικαιολογητικών, τεχνικών και οικονομικών προσφορών για την ανάδειξη προσωρινού αναδόχου που αφορά στην υπηρεσία/εργασία με τίτλο «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ ΣΥΜΠΙΕΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ_ΟΕ_2020_516

Λήψη απόφασης επί του πρακτικού αξιολόγησης δικαιολογητικών κατακύρωσης  για την ανάδειξη οριστικού αναδόχου για την εκτέλεση της υπηρεσίας / εργασίας με τίτλο «Καταπολέμηση Πιτυοκάμπης (Thaumetopoea pityocampa), Βαμβακίασης (Marchalina hellenica) Πεύκων και φυτοπροστασία θάμνων και δένδρων»

ΑΠΟΦΑΣΗ_ΟΕ_2020_517

Λήψη απόφασης επί του πρακτικού αξιολόγησης δικαιολογητικών κατακύρωσης  για την ανάδειξη οριστικού αναδόχου για την εκτέλεση της υπηρεσίας / εργασίας με τίτλο «Τοποθέτηση και αποξήλωση εορταστικού διάκοσμου

ΑΠΟΦΑΣΗ_ΟΕ_2020_524

Έγκριση απολογισμού οικ. έτους 2019 του Ν.Π.Δ.Δ. «Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας  Εκπαίδευσης Δήμου Γλυφάδας

ΑΠΟΦΑΣΗ_ΟΕ_2020_525

Λήψη απόφασης για την υποβολή αίτησης χρηματοδότησης στο πλαίσιο της υπ’ αριθμ. πρωτ. 18213/29-09-2020 πρόσκλησης ΑΤ10 του Υπουργείου Εσωτερικών του Προγράμματος “ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ”, Άξονας προτεραιότητας «Παιδεία, Πολιτισμός, Τουρισμός και Αθλητισμός» με τίτλο: «Συντήρηση δημοτικών ανοιχτών αθλητικών χώρων, σχολικών μονάδων, προσβασιμότητα ΑμΕΑ

ΑΠΟΦΑΣΗ_ΟΕ_2020_526

Έγκριση των όρων και των τεχνικών προδιαγραφών της μελέτης για τη διενέργεια  Διεθνή ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού της προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού» συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης 248.000,00€ (συμ/νου ΦΠΑ 24%)

ΑΠΟΦΑΣΗ_ΟΕ_2020_528

Επιστροφή χρημάτων που καταβλήθηκαν αχρεωστήτως

ΑΠΟΦΑΣΗ_ΟΕ_2020_529

Συμπλήρωση – Τροποποίηση του Τεχνικού Προγράμματος του Δήμου έτους 2020

ΑΠΟΦΑΣΗ_ΟΕ_2020_530

Αναμόρφωση Προϋπολογισμού του Δήμου οικ.έτους 2020

ΑΠΟΦΑΣΗ_ΟΕ_2020_537

Έγκριση δαπανών που πληρώθηκαν από την πάγια προκαταβολή και έκδοση τακτοποιητικών ενταλμάτων

ΑΠΟΦΑΣΗ_ΟΕ_2020_527

Καθορισμός όρων δημοπρασίας για τη μίσθωση ακινήτου στη Γλυφάδα (πάνω από τη Λ.Βουλιαγμένης) για τη στέγαση αιθουσών διδασκαλίας νηπιαγωγείου για τις ανάγκες της δίχρονης υποχρεωτικής προσχολικής εκπαίδευσης

ΑΠΟΦΑΣΗ_ΟΕ_2020_531

Kαθορισμός όρων δημοπρασίας για τη μίσθωση ακινήτου στη Γλυφάδα (πάνω από τη Λ.Βουλιαγμένης) για τη στέγαση αιθουσών διδασκαλίας νηπιαγωγείου για τις ανάγκες της δίχρονης υποχρεωτικής προσχολικής εκπαίδευσης

ΑΠΟΦΑΣΗ_ΟΕ_2020_532

Λήψη απόφασης επί του πρακτικού αξιολόγησης δικαιολογητικών κατακύρωσης για την ανάδειξη οριστικού αναδόχου για την εκτέλεση της υπηρεσίας/εργασίας με τίτλο «Συντήρηση μηχανήματος συμπίεσης απορριμμάτων

ΑΠΟΦΑΣΗ_ΟΕ_2020_533

Λήψη απόφασης επί του πρακτικού διενέργειας και αξιολόγησης, δικαιολογητικών, τεχνικών και οικονομικών προσφορών για την ανάδειξη προσωρινού αναδόχου για την εκτέλεση της προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια Ξηρογραφικού  Χαρτιού

ΑΠΟΦΑΣΗ_ΟΕ_2020_534

Λήψη απόφασης επί του από 18/12/2020 Πρακτικού Διενέργειας της φανερής πλειοδοτικής και προφορικής δημοπρασίας με τίτλο: «Εκμίσθωση (παραχώρηση του δικαιώματος χρήσης) του Δημοτικού Καταστήματος της Πλατείας Μεθενίτη (Όλγας-Κεφαλληνίας-Τροόδου) για λειτουργία Αναψυκτήριου-Περιπτέρου

ΑΠΟΦΑΣΗ_ΟΕ_2020_535

Έγκριση των όρων και των τεχνικών προδιαγραφών της μελέτης για τη διενέργεια συνοπτικού διαγωνισμού που αφορά στην προμήθεια με τίτλο «Α. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΣΑΚΟΥΛΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ B. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΣΑΚΟΥΛΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΑΣΙΝΟΥ», συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης 74.387,60€ (συμπ/νου ΦΠΑ 24%)

ΑΠΟΦΑΣΗ_ΟΕ_2020_538

Συγκρότηση επιτροπής διεξαγωγής δημοπρασίας του έργου «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΣΤΟ Ο.Τ. 477», εκτιμώμενης αξίας 1.324.242,24 € ( πλέον Φ.Π.Α. 24%)

ΑΠΟΦΑΣΗ_ΟΕ_2020_536

Κατάρτιση των όρων δημοπράτησης της μελέτης «Εκπόνηση μελετών πυροπροστασίας για τις σχολικές μονάδες του Δήμου Γλυφάδας» συνολικής κατά τον πρ/σμό της υπ΄αρ. 136/2020 μελέτης, δαπάνης 138.479,04 € (πλέον ΦΠΑ)

ΑΠΟΦΑΣΗ_ΟΕ_2020_539

Λήψη απόφασης για αποδοχή, συνολικού ποσού 123.530,00 ευρώ, που αντιστοιχεί στο Δήμο μας από την Κατανομή Κεντρικών Αυτοτελών  Πόρων (Κ.Α.Π.) έτους 2020 (Δ΄ κατανομή 2020) για την κάλυψη λειτουργικών αναγκών των σχολείων Π/θμιας και Δ/θμιας Εκπαίδευσης του Δήμου, και κατανομή και διάθεση (ψήφιση) του ποσού, μετά τις σχετικές κρατήσεις προς απόδοσή του στις οικείες Σχολικές Επιτροπές

ΑΠΟΦΑΣΗ_ΟΕ_2020_540

Λήψη απόφασης σχετικά με την ενεργοποίηση του δικαιώματος προαίρεσης των υπ. αριθμ. πρωτ. 51042/29-12-2017 και 51043/29-12-2017 συμβάσεων- συμφωνίας πλαισίου, σχετικά με την υπηρεσία με τίτλο «Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων – ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΠΛΑΙΣΙΟ

ΑΠΟΦΑΣΗ_ΟΕ_2020_460

«Λήψη απόφασης επί του πρακτικού αξιολόγησης δικαιολογητικών κατακύρωσης για την ανάδειξη οριστικού αναδόχου για την εκτέλεση της υπηρεσίας/εργασίας με τίτλο «ΚΛΑΔΕΜΑ ΨΗΛΩΝ ΔΕΝΤΡΩΝ»

ΑΠΟΦΑΣΗ_ΟΕ_2020_454

Έγκριση του Πρακτικού οριστικού αναδόχου για την προμήθεια επαναχρησιμοποιούμενων μασκών προστασίας στο πλαίσιο αντιμετώπισης μιας ενδεχόμενης εξάπλωσης του Κορωνοϊού COVID-19 με τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, σύμφωνα με την υπ’αριθμ. 278/2020 Απόφ. Ο.Ε. και τις διατάξεις των Π.Ν.Π 11& 14/3/2020

ΑΠΟΦΑΣΗ_ΟΕ_2020_455

«Λήψη απόφασης για πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (ΙΔΟΧ) για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών, εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών και συγκεκριμένα στα πλαίσια της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού Covid-19

ΑΠΟΦΑΣΗ_ΟΕ_2020_456

Έγκριση των όρων και των τεχνικών προδιαγραφών της μελέτης για τη διενέργεια συνοπτικού διαγωνισμού που αφορά στην προμήθεια με τίτλο «Προμήθεια Ξηρογραφικού Χαρτιού», προϋπολογισθείσας δαπάνης 19.883,40 (συμπ/νου ΦΠΑ 24%)

ΑΠΟΦΑΣΗ_ΟΕ_2020_457

Λήψη απόφασης επί του πρακτικού διενέργειας και αξιολόγησης δικαιολογητικών και βαθμολόγησης τεχνικών προσφορών για την εκτέλεση της υπηρεσίας/εργασίας με τίτλο «Καταπολέμηση Πιτυοκάμπης (Thaumetopoea pityocampa), Βαμβακίασης (Marchalina hellenica) Πεύκων και φυτοπροστασία θάμνων και δένδρων»

ΑΠΟΦΑΣΗ_ΟΕ_2020_458

Λήψη απόφασης επί του πρακτικού διενέργειας και αξιολόγησης, δικαιολογητικών, τεχνικών και οικονομικών προσφορών για την ανάδειξη προσωρινού αναδόχου για την εκτέλεση της προμήθειας με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΟΡΤΑΣΤΙΚΟΥ ΔΙΑΚΟΣΜΟΥ»

ΑΠΟΦΑΣΗ_ΟΕ_2020_459

Λήψη απόφασης επί του πρακτικού αξιολόγησης δικαιολογητικών κατακύρωσης για την ανάδειξη οριστικού αναδόχου που αφορά στην προμήθεια με τίτλο «Προμήθεια γραφικής ύλης, μικροαντικειμένων γραφείου & λοιπών ειδών αρχειοθέτησης εγγράφων»

ΑΠΟΦΑΣΗ_ΟΕ_2020_461

Λήψη απόφασης επί του Πρακτικού Διενέργειας της επαναληπτικής φανερής και προφορικής μειοδοτικής δημοπρασίας με τίτλο: «Μίσθωση ακινήτου προς στέγαση Υπηρεσιών του Δήμου και Πολιτιστικών Δραστηριοτήτων»

ΑΠΟΦΑΣΗ_ΟΕ_2020_462

Κατάρτιση των όρων δημοπράτησης της μελέτης με τίτλο: «ΜΕΛΕΤΗ ΑΣΤΙΚΗΣ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΓΛΥΦΑΔΑΣ (Χρημ. Πράσινο Ταμείο Α.Π. 4 «Αστική Βιώσιμη Κινητικότητα»), συνολικής, κατά τον προϋπολογισμό της υπ’ αριθμ. 142/2020 μελέτης, δαπάνης 139.432,64 € (συμπ/νου ΦΠΑ)

ΑΠΟΦΑΣΗ_ΟΕ_2020_463

Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Συντηρήσεις οδών» , με αρ. μελ.67/2016, που εκτελέσθηκε από τον ανάδοχο «ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΟΣ ΑΤΕ»

ΑΠΟΦΑΣΗ_ΟΕ_2020_464

Ανακοίνωση Ορισμού της Επιτροπής χαρακτηρισμού εδαφών του έργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ», με αρ. μελ.125/2019, που εκτελείται από τον ανάδοχο ΖΙΤΑΚΑΤ ΑΤΕΒΕ»

ΑΠΟΦΑΣΗ_ΟΕ_2020_465

Ανάθεση υπόθεσης στον δικηγόρο Αθηνών κ. Κωσταντίνο Λακαφώση

ΑΠΟΦΑΣΗ_ΟΕ_2020_466

Ανάθεση υπόθεσης στο δικηγόρο Αθηνών κ. Κωσταντίνο Λακαφώση

ΑΠΟΦΑΣΗ_ΟΕ_2020_467

Ανάθεση υπόθεσης στο δικηγόρο Αθηνών κ. Κωσταντίνο Λακαφώση

ΑΠΟΦΑΣΗ_ΔΣ_2020_468

Ανάθεση υπόθεσης στον δικηγόρο Αθηνών κ. Κωσταντίνο Λακαφώση

ΑΠΟΦΑΣΗ_ΟΕ_2020_469

Ανάθεση υπόθεσης στον δικηγόρο Αθηνών κ. Κωσταντίνο Λακαφώση

ΑΠΟΦΑΣΗ_ΟΕ_2020_470

Ανάθεση υπόθεσης στη δικηγόρο Αθηνών κ. Μαρία – Αναστασία Δίβαρη

ΑΠΟΦΑΣΗ_ΟΕ_2020_471

Ανάθεση σύνταξης γνωμοδότησης στη δικηγόρο Αθηνών κ. Θεοδώρα – Δήμητρα Ράλλη

ΑΠΟΦΑΣΗ_ΟΕ_2020_472

Ψήφιση σχεδίου προϋπολογισμού του Ν.Π.Δ.Δ. «Κ.Α.Π.ΠΑ.» Δήμου Γλυφάδας οικ. έτους 2021

ΑΠΟΦΑΣΗ_ΟΕ_2020_473

Λήψη απόφασης για αναπροσαρμογή του τέλους χρήσης κοινόχρηστων χώρων από ιδιοκτήτες ή ενοικιαστές περιπτέρων εκτός του κυρίως περιπτέρου τους, προς τοποθέτηση αποκλειστικά και μόνο ψυγείων, παγωτών και αναψυκτικών και γενικά μηχανημάτων πώλησης αναψυκτικών, καθώς και εφημερίδων, περιοδικών για το έτος 2021

ΑΠΟΦΑΣΗ_ΟΕ_2020_474

«Λήψη απόφασης για αναπροσαρμογή των συντελεστών τέλους χρήσης πεζοδρομίων, πλατειών και γενικά κοινόχρηστων χώρων, για το έτος 2021

ΑΠΟΦΑΣΗ_ΟΕ_2020_475

Καθορισμός συντελεστών τέλους χρήσης ανά κατηγορία αδειών άσκησης υπαίθριου στάσιμου εμπορίου έτους 2021

ΑΠΟΦΑΣΗ_ΟΕ_2020_476

Καθορισμός του ύψους των συντελεστών του ενιαίου ανταποδοτικού τέλους καθαριότητας – φωτισμού για το έτος 2021

ΑΠΟΦΑΣΗ_ΟΕ_2020_477

Καθορισμός του συντελεστή του φόρου στους ηλεκτροδοτούμενους χώρους για το έτος 2021

ΑΠΟΦΑΣΗ_ΟΕ_2020_478

Σύνταξη κανονιστικής απόφασης για την εφαρμογή και λειτουργία τoυ χώρου ελεγχόμενης στάθμευσης στις οδούς Άλσους και Ναπ. Ζέρβα του Δήμου Γλυφάδας

ΑΠΟΦΑΣΗ_ΟΕ_2020_479

Λήψη απόφασης για την αναμόρφωση του προϋπολογισμού του ΝΠΔΔ με την ονομασία «Κοινωνική, Αθλητική και Πολιτιστική Παρέμβαση Δήμου Γλυφάδας (με το διακριτικό τίτλο Κ.Α.Π.ΠΑ.) οικ. έτους 2020

ΑΠΟΦΑΣΗ_ΟΕ_2020_480

Λήψη απόφασης επί του πρακτικού αξιολόγησης δικαιολογητικών κατακύρωσης για την ανάδειξη οριστικού αναδόχου για την εκτέλεση της προμήθειας με τίτλο «Δαπάνες οργάνωσης παθητικής αεράμυνας (αρ. 16 παρ. 2 του Ν. 2372/1940)»,

ΑΠΟΦΑΣΗ_ΟΕ_2020_481

Λήψη απόφασης για την υποβολή πρότασης για χρηματοδότηση πράξης στο πλαίσιο της υπ’ αρ. πρωτ.: 14576/24.07.2020 Πρόσκλησης ΑΤ06 με τίτλο: «ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΖΩΟΓΟΝΗΣΗ», της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης και Εφαρμογής του Υπουργείου Εσωτερικών (ΕΥΔΕ ΥΠΕΣ), στο πρόγραμμα «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» στον άξονα προτεραιότητας «Ποιότητα ζωής και εύρυθμη λειτουργία των πόλεων, της υπαίθρου και των οικισμών»

ΑΠΟΦΑΣΗ_ΟΕ_2020_482

Λήψη απόφασης για την κάλυψη από ιδίους πόρους του Δήμου επιπλέον ποσού στο πλαίσιο της υπ’ αρ. πρωτ 14576/24.07.2020 Πρόσκλησης ΑΤ06 με τίτλο: «ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΖΩΟΓΟΝΗΣΗ», της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης και Εφαρμογής του Υπουργείου Εσωτερικών (ΕΥΔΕ ΥΠΕΣ), στο πρόγραμμα «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» στον άξονα προτεραιότητας «Ποιότητα ζωής και εύρυθμη λειτουργία των πόλεων, της υπαίθρου και των οικισμών»

ΑΠΟΦΑΣΗ_ΟΕ_2020_483

Λήψη απόφασης για την Υποβολή πρότασης προς το ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ, στον Άξονα προτεραιότητας 4 (Α.Π.4) «Σχέδια φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων (Σ.Φ.Η.Ο.)» του χρηματοδοτικού προγράμματος «Δράσεις Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου» 2020»

ΑΠΟΦΑΣΗ_ΟΕ_2020_484

Λήψη απόφασης για την αποδοχή χρηματοδότησης για «Προσωρινές Εγκαταστάσεις Στέγασης για την Κάλυψη Επειγουσών Αναγκών της Δίχρονης Προσχολικής Εκπαίδευσης του Δήμου Γλυφάδας»

ΑΠΟΦΑΣΗ_ΟΕ_2020_485

Έγκριση του 1ου ΑΠΕ και του 1ου ΠΚΤΜΝΕ του έργου «Προμήθεια τεσσάρων (4) προκατασκευασμένων αιθουσών προσχολικής εκπαίδευσης βάσει του άρ. 220 του Ν. 4610/2019 (ΦΕΚ 70 Α΄)»

ΑΠΟΦΑΣΗ_ΟΕ_2020_486

Καθορισμός όρων δημοπρασίας για την εκμίσθωση (παραχώρηση του δικαιώματος χρήσης) του Δημοτικού καταστήματος της πλατείας Μεθενίτη (΄Ολγας – Κεφαλληνίας - Τροόδου) για λειτουργία αναψυκτήριου – περιπτέρου)

ΑΠΟΦΑΣΗ_ΟΕ_2020_487

Καθορισμός όρων δημοπρασίας για την εκμίσθωση (παραχώρηση του δικαιώματος χρήσης) των κυλικείων εντός του Δημοτικού Αθλητικού Κέντρου Γλυφάδας(Δ.Α.Κ.)

ΑΠΟΦΑΣΗ_ΟΕ_2020_488

Καθορισμός όρων δημοπρασίας για τη μίσθωση ακινήτου στη Γλυφάδα (κάτω από τη Λ. Βουλιαγμένης) για τη στέγαση αιθουσών διδασκαλίας νηπιαγωγείου για τις ανάγκες της δίχρονης υποχρεωτικής προσχολικής εκπαίδευσης

ΑΠΟΦΑΣΗ_ΟΕ_2020_489

Λήψη απόφασης για την έγκριση της απόδοσης λογαριασμού της διαχείρισης των ληφθέντων χρημάτων προς εξόφληση των δαπανών για την κάλυψη οδοιπορικών εξόδων (έκδοση ετήσιας κάρτας απεριορίστων διαδρομών και απαλλαγή υπολόγου)

ΑΠΟΦΑΣΗ_ΟΕ_2020_490

Ανάθεση υπόθεσης στον δικηγόρο Αθηνών κ. Κωσταντίνο Μυριούνη

ΑΠΟΦΑΣΗ_ΟΕ_2020_491

Ανάθεση υπόθεσης στον δικηγόρο Αθηνών κ. Κωσταντίνο Μυριούνη

ΑΠΟΦΑΣΗ_ΟΕ_2020_492

Ανάθεση υπόθεσης στον δικηγόρο Αθηνών κ. Κωσταντίνο Μυριούνη

ΑΠΟΦΑΣΗ_ΟΕ_2020_493

Ανάθεση υπόθεσης στον δικηγόρο Αθηνών κ. Κωσταντίνο Μυριούνη

ΑΠΟΦΑΣΗ_ΟΕ_2020_494

Ανάθεση υπόθεσης στον δικηγόρο Αθηνών κ. Κωσταντίνο Μυριούνη

ΑΠΟΦΑΣΗ_ΟΕ_2020_466

Ανάθεση υπόθεσης στο δικηγόρο Αθηνών κ. Κωσταντίνο Λακαφώση

ΑΠΟΦΑΣΗ_ΟΕ_2020_436

Λήψη απόφασης για συμπλήρωση της με αρ. 311/2020 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής που αφορά «Λήψη απόφασης για αποστολή αιτημάτων πρόσληψης τακτικού προσωπικού στο δήμο μας, στα πλαίσια του ετήσιου προγραμματισμού προσλήψεων έτους 2021

ΑΠΟΦΑΣΗ_ΟΕ_2020_437

Έγκριση των όρων και των τεχνικών προδιαγραφών της μελέτης για τη διενέργεια συνοπτικού διαγωνισμού που αφορά στην υπηρεσία/εργασία με τίτλο «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ ΣΥΜΠΙΕΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ», συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης 59.892,00€ (συμπ/νου ΦΠΑ 24%)

ΑΠΟΦΑΣΗ_ΟΕ_2020_441

Kατάρτιση εκ νέου  των όρων δημοπράτησης του έργου «Δημιουργία βιοκλιματικού πάρκου κυκλοφοριακής αγωγής στο Ο.Τ. 477» συνολικής , κατά τον πρ/σμό της υπ΄αρ. 85/2020 μελέτης, δαπάνης 1.324.242,24 € πλέον ΦΠΑ (χρηματοδότηση από το Πράσινο Ταμείο)

ΑΠΟΦΑΣΗ_ΟΕ_2020_442

Λήψη απόφασης για τη μείωση των τελών χρήσης κατάληψης κοινόχρηστων χώρων για ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων σε Κ.Υ.Ε., λόγω COVID-19

ΑΠΟΦΑΣΗ_ΟΕ_2020_443

Λήψη απόφασης για την άσκηση ή μη ενδίκων μέσων (σχετ. η με αρ. 4730/2019 απόφαση του Διοικητικού Πρωτοδικείου Πειραιώς)

ΑΠΟΦΑΣΗ_ΟΕ_2020_444

Ανάθεση υπόθεσης στον δικηγόρο Αθηνών Κωνσταντίνο Μυριούνη

ΑΠΟΦΑΣΗ_ΟΕ_2020_438

Λήψη απόφασης επί του πρακτικού διενέργειας και αξιολόγησης, δικαιολογητικών, τεχνικών και οικονομικών προσφορών για την ανάδειξη προσωρινού αναδόχου για την εκτέλεση της υπηρεσίας/εργασίας με τίτλο «ΠΑΡΟΧΗ ΓΕΝΙΚΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΔΙΚΑΙΟΥΜΕΝΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

ΑΠΟΦΑΣΗ_ΟΕ_2020_439

Έγκριση του Πρακτικού οριστικού αναδόχου για την προμήθεια αντισηπτικού τζελ χεριών στο πλαίσιο  αντιμετώπισης μιας ενδεχόμενης εξάπλωσης του Κορωνοϊού COVID-19 με τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, σύμφωνα με την υπ’αριθμ. 278/2020 Απόφ. Ο.Ε. και τις διατάξεις των Π.Ν.Π 11& 14/3/2020

ΑΠΟΦΑΣΗ_ΟΕ_2020_440

Λήψη απόφασης για την έγκριση του 1ου πρακτικού διεξαγωγής συνοπτικού διαγωνισμού μελέτης με τίτλο «Μελέτη συστήματος ελεγχόμενης στάθμευσης» με αρ. μελ. 104/2020 , εκτιμώμενης αξίας 73.771,12 € (συμ/νου ΦΠΑ)

ΑΠΟΦΑΣΗ_ΟΕ_2020_445

Ανάθεση υπόθεσης στον δικηγόρο Αθηνών Κωνσταντίνο Μυριούνη

ΑΠΟΦΑΣΗ_ΟΕ_2020_446

Ανάθεση υπόθεσης στον δικηγόρο Αθηνών Κωνσταντίνο Μυριούνη

ΑΠΟΦΑΣΗ_ΟΕ_2020_448

Ανάθεση υπόθεσης στον δικηγόρο Αθηνών Κωνσταντίνο Μυριούνη

ΑΠΟΦΑΣΗ_ΟΕ_2020_449

Ανάθεση υπόθεσης στη δικηγόρο Αθηνών Θεοδώρα-Δήμητρα Ράλλη

ΑΠΟΦΑΣΗ_ΟΕ_2020_450

Ανάθεση υπόθεσης στη δικηγόρο Αθηνών Θεοδώρα-Δήμητρα Ράλλη

ΑΠΟΦΑΣΗ_ΟΕ_2020_451

Ανάθεση υπόθεσης στη δικηγόρο Αθηνών Θεοδώρα-Δήμητρα Ράλλη

ΑΠΟΦΑΣΗ_ΟΕ_2020_452

Ανάθεση υπόθεσης στη δικηγόρο Αθηνών Θεοδώρα-Δήμητρα Ράλλη

ΑΠΟΦΑΣΗ_ΟΕ_2020_453

Ανάθεση υπόθεσης στη δικηγόρο Αθηνών Θεοδώρα-Δήμητρα Ράλλη

ΑΠΟΦΑΣΗ_ΟΕ_2020_382 (ο-ε)

«Υποβολή    Λογαριασμού    Διαχείρισης   Δήμου   οικον. έτους 2018  προς  σύνταξη σχετικής Έκθεσης για την  έγκριση  του Απολογισμού του Δήμου οικον. έτους 2018»

ΑΠΟΦΑΣΗ_ΟΕ_2020_416

«Αποδοχή του καταβλητέου στο Δήμο μας ανταποδοτικού τέλους  λαϊκών Αγορών, για το Β΄ εξάμηνο του έτους  2019  και Α΄ εξαμήνου 2020»,

ΑΠΟΦΑΣΗ_ΟΕ_2020_417

Αποδοχή χρηματικού ποσού 121.477,50 €, που αντιστοιχεί στο Δήμο μας, από την 4η-5η-6η κατανομή πιστώσεων της ΣΑΤΑ έτους 2020 για  κάλυψη δαπανών εκτέλεσης έργων και επενδυτικών δραστηριοτήτων

ΑΠΟΦΑΣΗ_ΟΕ_2020_418

Εισηγητική έκθεση Γ΄τριμήνου του έτους 2020 προς την Οικονομική Επιτροπή για την εκτέλεση του Προϋπολογισμού

ΑΠΟΦΑΣΗ_ΟΕ_2020_419

Λήψη απόφασης κατανομής χρηματικού ποσού για την κάλυψη μισθοδοσίας προσωπικού καθαριότητας, με σχέση εργασίας ΙΔΟΧ, στις σχολικές μονάδες της χώρας

ΑΠΟΦΑΣΗ_ΟΕ_2020_420

Λήψη απόφασης για την έκτακτη επιχορήγηση προς κάλυψη έκτακτων και επιτακτικών αναγκών που προκλήθηκαν λόγω του Κορωνοϊού Covid-19

ΑΠΟΦΑΣΗ_ΟΕ_2020_421

Λήψη απόφασης για την έγκριση σχεδίου προγραμματικής σύμβασης συνεργασίας μεταξύ ΕΔΣΝΑ και Δήμου Γλυφάδας για τη διαχείριση «Διαχείριση των Βιοαποβλήτων του Δήμου Γλυφάδας»

ΑΠΟΦΑΣΗ_ΟΕ_2020_422

«Λήψη απόφασης για την αίτηση παράτασης του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΡΙΠΑΤΗΤΙΚΩΝ ΔΙΑΔΡΟΜΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΙΞΩΝΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΓΛΥΦΑΔΑΣ» με αρ.Μελέτης 164/17»

ΑΠΟΦΑΣΗ_ΟΕ_2020_424

Ανάθεση υπόθεσης στη δικηγόρο Αθηνών Θεοδώρα-Δήμητρα Ράλλη

ΑΠΟΦΑΣΗ_ΟΕ_2020_425

Ανάθεση υπόθεσης στη δικηγόρο Αθηνών Θεοδώρα-Δήμητρα Ράλλη

ΑΠΟΦΑΣΗ_ΟΕ_2020_426

Ανάθεση υπόθεσης στη δικηγόρο Αθηνών Θεοδώρα-Δήμητρα Ράλλη

ΑΠΟΦΑΣΗ_ΟΕ_2020_427

Ανάθεση υπόθεσης στη δικηγόρο Αθηνών Θεοδώρα-Δήμητρα Ράλλη

ΑΠΟΦΑΣΗ_ΟΕ_2020_428

Ανάθεση υπόθεσης στο δικηγόρο Αθηνών Απόστολο Γεωργούλα

ΑΠΟΦΑΣΗ_ΟΕ_2020_429

«Λήψη απόφασης για ενσωμάτωση πρόσθετων προσόντων στην προκήρυξη του ΑΣΕΠ για τις εγκεκριμένες από την Επιτροπή ΠΥΣ 33/2006 θέσεις τακτικού προσωπικού του Δήμου μας

ΑΠΟΦΑΣΗ_ΟΕ_2020_432

Λήψη απόφασης για συμβιβαστική επίλυση που αφορά πρόταση εξώδικου συμβιβασμού των George-William Cottrell, Natalia Cottrell και John Cottrell σε απαίτησή τους που αναφέρεται στην υπ’ αριθμ. πρωτ. 20878/03.082020 αίτησή τους

ΑΠΟΦΑΣΗ_ΟΕ_2020_430

Λήψη απόφασης επί του πρακτικού διενέργειας και αξιολόγησης, δικαιολογητικών, τεχνικών και οικονομικών προσφορών για την ανάδειξη προσωρινού αναδόχου για την εκτέλεση της προμήθειας με τίτλο «ΔΑΠΑΝΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΠΑΘΗΤΙΚΗΣ ΑΕΡΑΜΥΝΑΣ» (άρθρο 16 παρ. 2 Ν 2372/1940)

ΑΠΟΦΑΣΗ_ΟΕ_2020_431

Λήψη απόφασης περί : α) Ματαίωσης της διαγωνιστικής διαδικασίας της υπηρεσίας με τίτλο «Τοποθέτηση και αποξήλωση εορταστικού διάκοσμου»  β) τροποποίησης των όρων διακήρυξης και γ) επανάληψης της διαδικασίας

ΑΠΟΦΑΣΗ_ΟΕ_2020_433

Λήψη απόφασης για την άσκηση ή μη ενδίκων μέσων

ΑΠΟΦΑΣΗ_ΟΕ_2020_434

Ανάθεση υπόθεσης στον δικηγόρο Αθηνών Κωνσταντίνο Λακαφώση

ΑΠΟΦΑΣΗ_ΟΕ_2020_435

Ανάθεση υπόθεσης στον δικηγόρο Αθηνών Απόστολο Γεωργούλα

ΑΠΟΦΑΣΗ_ΟΕ_2020_400

Λήψη απόφασης για την έγκριση της εξειδίκευσης της εγγεγραμμένης στον Κ.Α. 00.6443.0001 πίστωσης του προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2020 με τίτλο «Δαπάνες πραγματοποίησης εκδήλωσης εορτασμού της 28ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 1940, έτους 2020

ΑΠΟΦΑΣΗ_ΟΕ_2020_403

Kατάρτιση όρων διακήρυξης περισυλλογής ελαιολιπαντικών αποβλήτων πλοίων σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή οδηγία 2000/59

ΑΠΟΦΑΣΗ_ΟΕ_2020_404

Λήψη απόφασης για τη μείωση των τελών χρήσης κατάληψης κοινόχρηστων χώρων για ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων σε Κ.Υ.Ε., λόγω COVID-19

ΑΠΟΦΑΣΗ_ΟΕ_2020_406

Ανάθεση υπόθεσης στο δικηγόρο Αθηνών Κων/νο Μυριούνη

ΑΠΟΦΑΣΗ_ΟΕ_2020_407

Ανάθεση υπόθεσης στο δικηγόρο Αθηνών Κων/νο Μυριούνη

ΑΠΟΦΑΣΗ_ΟΕ_2020_408

Ανάθεση υπόθεσης στο δικηγόρο Αθηνών Κων/νο Μυριούνη

ΑΠΟΦΑΣΗ_ΟΕ_2020_401

Λήψη απόφασης επί του πρακτικού διενέργειας και αξιολόγησης, δικαιολογητικών, τεχνικών και οικονομικών προσφορών για την ανάδειξη προσωρινού αναδόχου για την εκτέλεση της προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια Γραφικής Ύλης, Μικροαντικειμένων Γραφείου & Λοιπών Ειδών Αρχειοθέτησης Εγγράφων & Ξηρογραφικού Χαρτιού

ΑΠΟΦΑΣΗ_ΟΕ_2020_409

Ανάθεση υπόθεσης στο δικηγόρο Αθηνών Κων/νο Μυριούνη

ΑΠΟΦΑΣΗ_ΟΕ_2020_410

Ανάθεση υπόθεσης στη δικηγόρο Αθηνών Χριστίνα Ζήση

ΑΠΟΦΑΣΗ_ΟΕ_2020_411

Ανάθεση υπόθεσης στη δικηγόρο Αθηνών Χριστίνα Ζήση

ΑΠΟΦΑΣΗ_ΟΕ_2020_412

Ανάθεση υπόθεσης στη δικηγόρο Αθηνών Χριστίνα Ζήση

ΑΠΟΦΑΣΗ_ΟΕ_2020_413

Ανάθεση υπόθεσης στη δικηγόρο Αθηνών Χριστίνα Ζήση

ΑΠΟΦΑΣΗ_ΟΕ_2020_414

Ανάθεση υπόθεσης στη δικηγόρο Αθηνών Χριστίνα Ζήση

ΑΠΟΦΑΣΗ_ΟΕ_2020_415

Ανάθεση υπόθεσης στον δικηγόρο Αθηνών Κωνσταντίνο Λακαφώση

ΑΠΟΦΑΣΗ_ΟΕ_2020_383

Αναμόρφωση Προϋπολογισμού του Δήμου οικ. έτους 2020

ΑΠΟΦΑΣΗ_ΟΕ_2020_384

Συμπλήρωση – Τροποποίηση του Τεχνικού Προγράμματος του Δήμου έτους 2020

ΑΠΟΦΑΣΗ_ΔΣ_2020_385

Κατάρτιση των όρων δημοπράτησης του έργου «Δημιουργία βιοκλιματικού πάρκου κυκλοφοριακής αγωγής στο Ο.Τ. 477», συνολικής, κατά τον προϋπολογισμό της υπ’ αριθμ. 85/2020 μελέτης, δαπάνης 1.324.242,24 € (πλέον Φ.Π.Α.)

ΑΠΟΦΑΣΗ_ΟΕ_2020_386

Ορισμός Επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Κατασκευή και συντήρηση ραμπών ΑμεΑ σε πεζοδρόμια του Δήμου Γλυφάδας»

ΑΠΟΦΑΣΗ_ΟΕ_2020_387

Λήψη απόφασης για την έγκριση του 1ου Α.Π.Ε. του έργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ», με αρ. μελ. 125/2019, που εκτελείται από τον ανάδοχο ΖΙΤΑΚΑΤ ΑΤΕΒΕ

ΑΠΟΦΑΣΗ_ΟΕ_2020_389

Ανάθεση σε συμβολαιογράφο της κατάρτισης συμβολαιογραφικής πράξης δωρεάς φορτηγού-οχήματος από ιδιώτη

ΑΠΟΦΑΣΗ_ΟΕ_2020_390

Ανάθεση σύνταξης γνωμοδότησης στο δικηγόρο Αθηνών Απόστολο Γεωργούλα

ΑΠΟΦΑΣΗ_ΟΕ_2020_391

Ανάθεση σύνταξης γνωμοδότησης στο δικηγόρο Αθηνών Απόστολο Γεωργούλα

ΑΠΟΦΑΣΗ_ΟΕ_2020_392

Ανάθεση υπόθεσης στη δικηγόρο Αθηνών Χριστίνα Ζήση

ΑΠΟΦΑΣΗ_ΟΕ_2020_393

Ανάθεση υπόθεσης στη δικηγόρο Αθηνών Χριστίνα Ζήση

ΑΠΟΦΑΣΗ_ΟΕ_2020_388

Λήψη απόφασης επί του πρακτικού διενέργειας και αξιολόγησης, δικαιολογητικών, τεχνικών και οικονομικών προσφορών για την ανάδειξη προσωρινού αναδόχου για την εκτέλεση της υπηρεσίας/εργασίας με τίτλο «ΚΛΑΔΕΜΑ ΨΗΛΩΝ ΔΕΝΤΡΩΝ»

ΑΠΟΦΑΣΗ_ΟΕ_2020_394

Ανάθεση υπόθεσης στη δικηγόρο Αθηνών Χριστίνα Ζήση

ΑΠΟΦΑΣΗ_ΟΕ_2020_395

Ανάθεση υπόθεσης στη δικηγόρο Αθηνών Χριστίνα Ζήση

ΑΠΟΦΑΣΗ_ΟΕ_2020_396

Ανάθεση υπόθεσης στη δικηγόρο Αθηνών Θεοδώρα – Δήμητρα Ράλλη

ΑΠΟΦΑΣΗ_ΟΕ_2020_397

Ανάθεση υπόθεσης στο δικηγόρο Αθηνών Απόστολο Γεωργούλα

ΑΠΟΦΑΣΗ_ΟΕ_2020_398

Ανάθεση υπόθεσης στο δικηγόρο Αθηνών Απόστολο Γεωργούλα

ΑΠΟΦΑΣΗ_ΟΕ_2020_399

Ανάθεση υπόθεσης στο δικηγόρο Αθηνών Αριστείδη Καραμπασιάδη

ΑΠΟΦΑΣΗ_ΟΕ_2020_364

Συμπλήρωση – Τροποποίηση του Τεχνικού Προγράμματος του Δήμου έτους 2020»

ΑΠΟΦΑΣΗ_ΟΕ_2020_365

Αναμόρφωση Προϋπολογισμού του Δήμου οικ. έτους 2020

ΑΠΟΦΑΣΗ_ΟΕ_2020_366

Λήψη απόφασης επί του πρακτικού αξιολόγησης δικαιολογητικών κατακύρωσης για την ανάδειξη οριστικού αναδόχου για την εκτέλεση της υπηρεσίας/εργασίας με τίτλο «Εξωραϊσμός ακτών Δήμου Γλυφάδας»

ΑΠΟΦΑΣΗ_ΟΕ_2020_367

Λήψη απόφασης για την έγκριση παράτασης της Σύμβασης που αφορά την υπηρεσία με τίτλο « ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΦΥΓΗ ΔΙΑΔΟΣΗΣ ΤΟΥ ΚΟΡΟΝΟΙΟΥ COVID-19 (ΜΙΣΘΩΣΗ CONTAINER ΓΙΑ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΟΙΚΙΑΚΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ)

ΑΠΟΦΑΣΗ_ΟΕ_2020_368

Λήψη απόφασης επί του Πρακτικού Διενέργειας της φανερής πλειοδοτικής δημοπρασίας με τίτλο: «Εκμίσθωση (παραχώρηση του δικαιώματος χρήσης) αίθουσας εντός του Δημοτικού Αθλητικού Κέντρου

ΑΠΟΦΑΣΗ_ΟΕ_2020_370

Έγκριση των όρων και των τεχνικών προδιαγραφών της μελέτης για τη διενέργεια ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού της προμήθειας με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΟΡΤΑΣΤΙΚΟΥ ΔΙΑΚΟΣΜΟΥ» συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης 110.911,80€ (συμ/νου ΦΠΑ 24%)

ΑΠΟΦΑΣΗ_ΟΕ_2020_371

Έγκριση των όρων και των τεχνικών προδιαγραφών της μελέτης για τη διενέργεια ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού της υπηρεσίας/εργασίας με τίτλο «ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΞΗΛΩΣΗ ΕΟΡΤΑΣΤΙΚΟΥ ΔΙΑΚΟΣΜΟΥ» συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης 99.200,00€ (συμ/νου ΦΠΑ 24%)

ΑΠΟΦΑΣΗ_ΟΕ_2020_372

Λήψη απόφασης για την άσκηση ή μη ενδίκων μέσων (σχετ. η με αρ. 16021/2019 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών)

ΑΠΟΦΑΣΗ_ΟΕ_2020_373

Λήψη απόφασης για την άσκηση ή μη ενδίκων μέσων (σχετ. η με αρ. Α5087/2019 απόφαση του Διοικητικού Πρωτοδικείου Πειραιώς)

ΑΠΟΦΑΣΗ_ΟΕ_2020_374

Ανάθεση σύνταξης γνωμοδότησης στη δικηγόρο Αθηνών Μαρία – Αναστασία Δίβαρη

ΑΠΟΦΑΣΗ_ΟΕ_2020_375

Ανάθεση υπόθεσης στη δικηγόρο Αθηνών Χριστίνα Ζήση

ΑΠΟΦΑΣΗ_ΟΕ_2020_376

Ανάθεση υπόθεσης στη δικηγόρο Αθηνών Χριστίνα Ζήση

ΑΠΟΦΑΣΗ_ΟΕ_2020_377

Ανάθεση υπόθεσης στη δικηγόρο Αθηνών Χριστίνα Ζήση

ΑΠΟΦΑΣΗ_ΟΕ_2020_378

Ανάθεση υπόθεσης στη δικηγόρο Αθηνών Χριστίνα Ζήση

ΑΠΟΦΑΣΗ_ΟΕ_2020_379

Ανάθεση υπόθεσης στον δικηγόρο Αθηνών Κωνσταντίνο Λακαφώση

ΑΠΟΦΑΣΗ_ΟΕ_2020_380

Ανάθεση υπόθεσης στον δικηγόρο Αθηνών Απόστολο Γεωργούλα

ΑΠΟΦΑΣΗ_ΟΕ_2020_381

Ανάθεση υπόθεσης στον δικηγόρο Αθηνών Απόστολο Γεωργούλα

ΑΠΟΦΑΣΗ_ΟΕ_2020_335

Λήψη απόφασης επί του πρακτικού αξιολόγησης, δικαιολογητικών-τεχνικών και οικονομικών προσφορών για την ανάδειξη οριστικού αναδόχου για την εκτέλεση της υπηρεσίας/εργασίας με τίτλο «Επείγουσες και απαιτούμενες εργασίες διαμόρφωσης χώρων 13ου Νηπιαγωγείου στο πλαίσιο κάλυψης κατεπειγουσών αναγκών της δίχρονης προσχολικής εκπαίδευσης βάσει της παρ. 13 του αρ. 220 του Ν.4610/2019 (ΦΕΚ 70Α’)»

ΑΠΟΦΑΣΗ_ΟΕ_2020_336

«Ανάθεση υπόθεσης στη Δικηγόρο Αθηνών Θεοδώρα-Δήμητρα Ράλλη»

ΑΠΟΦΑΣΗ_ΟΕ_2020_337

Συγκρότηση σε Σώμα και εκλογή Αντιπροέδρου της Οικονομικής Επιτροπής

ΑΠΟΦΑΣΗ_ΟΕ_2020_338

Σύνταξη σχεδίου Προϋπολογισμού του Δήμου οικ. έτους 2021

ΑΠΟΦΑΣΗ_ΟΕ_2020_339

Λήψη απόφασης για την αναμόρφωση του προϋπολογισμού του ΝΠΔΔ με την ονομασία «Κοινωνική, Αθλητική και Πολιτιστική Παρέμβαση Δήμου Γλυφάδας (με το διακριτικό τίτλο Κ.Α.Π.ΠΑ.) οικ. έτους 2020

ΑΠΟΦΑΣΗ_ΟΕ_2020_340

Συγκρότηση Επιτροπής Διεξαγωγής Διαγωνισμού της Μελέτης: «ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΗΣ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ», με αρ. μελ. 104/2020, προεκτιμώμενης αμοιβής 73.771,12€ (συμπ/νου ΦΠΑ)

ΑΠΟΦΑΣΗ_ΟΕ_2020_342

Έγκριση του Πρακτικού οριστικού αναδόχου για την προμήθεια μασκών προστασίας στο πλαίσιο αντιμετώπισης μιας ενδεχόμενης εξάπλωσης του Κορωνοϊού COVID-19 με τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, σύμφωνα με την υπ’αριθμ. 278/2020 Απόφ. Ο.Ε. και τις διατάξεις των Π.Ν.Π 11& 14/3/2020

ΑΠΟΦΑΣΗ_ΟΕ_2020_344

Έγκριση των όρων και των τεχνικών προδιαγραφών της μελέτης για τη διενέργεια συνοπτικού διαγωνισμού που αφορά στη δαπάνη με τίτλο «ΔΑΠΑΝΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΠΑΘΗΤΙΚΗΣ ΑΕΡΑΜΥΝΑΣ (άρθρο 16 παρ. 2 Ν 2372/1940)», συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης 70.990,00€ (συμπ/νου ΦΠΑ 24%

ΑΠΟΦΑΣΗ_ΟΕ_2020_346

Λήψη απόφασης για την έγκριση παράτασης της Σύμβασης που αφορά την υπηρεσία με τίτλο « ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΦΥΓΗ ΔΙΑΔΟΣΗΣ ΤΟΥ ΚΟΡΟΝΟΙΟΥ COVID-19 (Διενέργεια διαγνωστικών TEST COVID-19)»

ΑΠΟΦΑΣΗ_ΟΕ_2020_347

Λήψη απόφασης για την έγκριση παράτασης της Σύμβασης που αφορά την προμήθεια με τίτλο: «ΛΟΙΠΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΣΕ ΕΙΔΟΣ (ΓΑΛΑ)

ΑΠΟΦΑΣΗ_ΟΕ_2020_348

Παράταση χρονοδιαγράμματος του έργου «Προμήθεια τεσσάρων (4) προκατασκευασμένων αιθουσών προσχολικής εκπαίδευσης βάσει του αρ.220 του Ν.4610/2019 (ΦΕΚ 70Α)», αρ. μελ. 92/2020

ΑΠΟΦΑΣΗ_ΟΕ_2020_349

Λήψη απόφασης για την έγκριση αποδοχής χρηματοδότησης από το Πράσινο Ταμείου της πράξης «Δημιουργία βιοκλιματικού πάρκου κυκλοφοριακής αγωγής στο Ο.Τ. 477» στον Άξονα Προτεραιότητας 1 «Αστική Αναζωογόνηση 2019» του Χρηματοδοτικού Προγράμματος «ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ

ΑΠΟΦΑΣΗ_ΟΕ_2020_350

Λήψη Απόφασης για έγκριση 1ου Πρακτικού Δημοπρασίας του Έργου «Συντήρηση και αναβάθμιση αθλητικών χώρων», συνολικής προϋπολογιζόμενης δαπάνης 810.000,00 € (συμπερ. ΦΠΑ)

ΑΠΟΦΑΣΗ_ΟΕ_2020_351

Λήψη απόφασης για την έγκριση της απόδοσης λογαριασμού της διαχείρισης των ληφθέντων χρημάτων προς εξόφληση των δαπανών για την κάλυψη ταχυδρομικών τελών

ΑΠΟΦΑΣΗ_ΟΕ_2020_352

Λήψη απόφασης για την αποδοχή δωρεάς ενός φορτηγού-οχήματος του Δημήτριου Γαλαίου

ΑΠΟΦΑΣΗ_ΟΕ_2020_353

Λήψη απόφασης για την αποδοχή δωρεάς από το Ίδρυμα «ΣΤΑΥΡΟΣ ΝΙΑΡΧΟΣ» ,

ΑΠΟΦΑΣΗ_ΟΕ_2020_354

Λήψη απόφασης για την άσκηση ή μη ενδίκων μέσων (σχετ. η με αρ. 4510/2020 απόφαση του Μονομελούς Εφετείου Αθηνών

ΑΠΟΦΑΣΗ_ΟΕ_2020_355

Ανάθεση υπόθεσης στον Δικηγόρο Αθηνών Απόστολο Γεωργούλα

ΑΠΟΦΑΣΗ_ΟΕ_2020_341

Κατάρτιση των όρων δημοπράτησης της μελέτης με τίτλο: «ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΗΣ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ» συνολικής, κατά τον προϋπολογισμό της υπ’ αριθμ. 104/2020 μελέτης, δαπάνης 73.771,12

ΑΠΟΦΑΣΗ_ΟΕ_2020_357

Ανάθεση υπόθεσης στη Δικηγόρο Αθηνών Θεοδώρα-Δήμητρα Ράλλη

ΑΠΟΦΑΣΗ_ΟΕ_2020_358

Ανάθεση υπόθεσης στον Δικηγόρο Αθηνών Φώτιο Τζάνο

ΑΠΟΦΑΣΗ_ΟΕ_2020_359

Ανάθεση υπόθεσης στον Δικηγόρο Αθηνών Κωνσταντίνο Λακαφώση

ΑΠΟΦΑΣΗ_ΟΕ_2020_360

Ανάθεση υπόθεσης στον Δικηγόρο Αθηνών Κωνσταντίνο Λακαφώση

ΑΠΟΦΑΣΗ_ΟΕ_2020_361

Ανάθεση υπόθεσης στον Δικηγόρο Αθηνών Δημήτριο Αναστασόπουλο

ΑΠΟΦΑΣΗ_ΟΕ_2020_362

Ανάθεση σύνταξης γνωμοδότησης στον Δικηγόρο Αθηνών Κωνσταντίνο Λακαφώση

ΑΠΟΦΑΣΗ_ΟΕ_2020_363

Έγκριση της υπ' αριθμ. 1877/2020 απόφασης του Δημάρχου Γλυφάδας που αφορά σε ανάθεση υπόθεσης στον δικηγόρο Αθηνών Απόστολο Γεωργούλα

ΑΠΟΦΑΣΗ_ΟΕ_2020_356

Ανάθεση υπόθεσης στον Δικηγόρο Αθηνών Απόστολο Γεωργούλα

ΑΠΟΦΑΣΗ_ΟΕ_2020_329

Λήψη απόφασης για εκμίσθωση (παραχώρηση του δικαιώματος χρήσης) αίθουσας εντός του Δημοτικού Αθλητικού Κέντρου Γλυφάδας (Δ.Α.Κ.) και καθορισμός των όρων διακήρυξης της δημοπρασίας»,

ΑΠΟΦΑΣΗ_ΟΕ_2020_323

Λήψη απόφασης συμπλήρωσης των με αρ. 42, 118, 139, 235 και 291/2020 Αποφάσεων της Οικονομικής Επιτροπής, για τη σύσταση και συμπλήρωση πάγιας προκαταβολής

ΑΠΟΦΑΣΗ_ΟΕ_2020_324

Έγκριση του 2ου πρακτικού του διαγωνισμού του έργου «Κατασκευές διακλαδώσεων αποχέτευσης ακαθάρτων

ΑΠΟΦΑΣΗ_ΟΕ_2020_325

Έγκριση α) για προσφυγή στη διαδικασία με διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση (όπως ορίζεται στο μέρος Β παρ.1 του αρ. 24 του Ν.4690/2020 και τις διατάξεις της παρ. γ’ της παρ. 2 του αρ. 32 του Ν. 4412/2016), β) των όρων των τεχνικών προδιαγραφών της μελέτης και των σχετικών όρων της διακήρυξης που αφορά «Επείγουσες και απαιτούμενες εργασίες διαμόρφωσης χώρων 13ου Νηπιαγωγείου στο πλαίσιο κάλυψης κατεπειγουσών αναγκών της δίχρονης προσχολικής εκπαίδευσης βάσει της παρ. 13 του αρ. 220 του Ν.4610/2019 (ΦΕΚ 70Α’)», γ) για ορισμό της τριμελούς Επιτροπής Διαπραγμάτευσης και δ) για πρόσκληση σε τρεις (3) οικονομικούς φορείς

ΑΠΟΦΑΣΗ_ΟΕ_2020_328

Έγκριση του 2ου πρακτικού του διαγωνισμού του έργου «Κατασκευή ραμπών και χώρων υγιεινής για την πρόσβαση και την εξυπηρέτηση ΑΜΕΑ στις σχολικές μονάδες του Δήμου»

ΑΠΟΦΑΣΗ_ΟΕ_2020_330

Λήψη απόφασης για την άσκηση ή μη ενδίκων μέσων (σχετ. η με αρ. 853/2020 απόφαση του Ειρηνοδικείου Αθηνών)

ΑΠΟΦΑΣΗ_ΟΕ_2020_327

Λήψη απόφασης επί του πρακτικού διενέργειας και αξιολόγησης, δικαιολογητικών, τεχνικών και οικονομικών προσφορών για την ανάδειξη προσωρινού αναδόχου για την εκτέλεση της υπηρεσίας/εργασίας με τίτλο «Εξωραϊσμός ακτών Δήμου Γλυφάδας»

ΑΠΟΦΑΣΗ_ΟΕ_2020_331

Ανάθεση υπόθεσης στο δικηγόρο Αθηνών Κων/νο Μυριούνη

ΑΠΟΦΑΣΗ_ΟΕ_2020_332

Ανάθεση υπόθεσης στη Δικηγόρο Αθηνών Θεοδώρα-Δήμητρα Ράλλη

ΑΠΟΦΑΣΗ_ΟΕ_2020_333

Ανάθεση υπόθεσης στη Δικηγόρο Αθηνών Θεοδώρα-Δήμητρα Ράλλη

ΑΠΟΦΑΣΗ_ΟΕ_2020_334

Ανάθεση σύνταξης γνωμοδότησης στον Δικηγόρο Αθηνών Κωνσταντίνο Λακαφώση

ΑΠΟΦΑΣΗ_ΟΕ_2020_313

Ανάθεση υπόθεσης στον δικηγόρο Αθηνών κ. Αναστάσιο Θωμαΐδη

ΑΠΟΦΑΣΗ_ΟΕ_2020_314

Παράταση χρονοδιαγράμματος του έργου «Προμήθεια τεσσάρων (4) προκατασκευασμένων αιθουσών προσχολικής εκπαίδευσης βάσει του αρ.220 του Ν.4610/2019 (ΦΕΚ 70Α)», αρ. μελ. 92/2020

ΑΠΟΦΑΣΗ_ΟΕ_2020_317

Λήψη απόφασης για την έγκριση της απόδοσης λογαριασμού διαχείρισης των ληφθέντων χρημάτων προς εξόφληση δαπάνης που αφορά έκδοση νέων πινακίδων και πιστοποίηση οχημάτων

ΑΠΟΦΑΣΗ_ΟΕ_2020_319

Ανάθεση υπόθεσης στον δικηγόρο Αθηνών κ. Απόστολο Γεωργούλα

ΑΠΟΦΑΣΗ_ΟΕ_2020_320

Ανάθεση σύνταξης γνωμοδότησης στον δικηγόρο Αθηνών κ. Απόστολο Γεωργούλα

ΑΠΟΦΑΣΗ_ΟΕ_2020_321

Συμπλήρωση – Τροποποίηση του Τεχνικού Προγράμματος του Δήμου έτους 2020

ΑΠΟΦΑΣΗ_ΟΕ_2020_315

Έγκριση του Πρακτικού οριστικού αναδόχου για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ ΣΩΜΑΤΟΣ ΣΕ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟ ΧΡΟΝΟ με τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, σύμφωνα με την υπ’αριθμ. 207/2020 απόφ. Ο.Ε. και τις διατάξεις των Π.Ν.Π 11 & 14/3/2020

ΑΠΟΦΑΣΗ_ΟΕ_2020_316

Λήψη απόφασης επί του πρακτικού αξιολόγησης δικαιολογητικών κατακύρωσης για την ανάδειξη οριστικού αναδόχου για την εκτέλεση της υπηρεσίας/εργασίας με τίτλο «ΔΑΠΑΝΕΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΕΚΣΚΑΦΩΝ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΕΩΝ (ΑΕΚΚ)

ΑΠΟΦΑΣΗ_ΟΕ_2020_318

Λήψη απόφασης για ακύρωση της 300/2020 απόφασης Οικονομικής Επιτροπής και εκ νέου λήψη απόφασης για λογιστική τακτοποίηση ποσού 350.069,84 € που αποδόθηκε από την ΤΡΑΠΕΖΑ ΕUROBANK A.E. με χρέωση τηρούμενου σε αυτή τραπεζικού λογαριασμού του Δήμου Γλυφάδας, δυνάμει του από 18.11.2019 Κατασχετηρίου του ΑΒΡΑΜΙΔΗ ΚΥΡΙΑΚΟΥ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ , εις χείρας της ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΕUROBANK A.E ως τρίτης. (10327/2019 πρώτoυ ( Α') εκτελεστού Απογράφου της με αρ. 227/2019 Απόφασης Μον. Εφετείου Αθηνών)

ΑΠΟΦΑΣΗ_ΟΕ_2020_322

Αναμόρφωση Προϋπολογισμού του Δήμου οικ. έτους 2020

ΑΠΟΦΑΣΗ_ΟΕ_2020_311

Λήψη απόφασης για αποστολή αιτημάτων πρόσληψης τακτικού προσωπικού στο δήμο μας , στα πλαίσια του ετήσιου προγραμματισμού προσλήψεων έτους 2021

ΑΠΟΦΑΣΗ_ΟΕ_2020_308

«Έγκριση της διενέργειας δαπάνης για την υπηρεσία ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΦΥΓΗ ΔΙΑΔΟΣΗΣ ΤΟΥ ΚΟΡΩΝΟΙΟΥ COVID-19 (Διενέργεια διαγνωστικών TEST COVID-19) , στο πλαίσιο μέτρων αποφυγής μιας ενδεχόμενης εξάπλωσης του Κορωνοϊου COVID-19, με τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, σύμφωνα με τις διατάξεις των Π.Ν.Π 11 & 14/3/2020

ΑΠΟΦΑΣΗ_ΟΕ_2020_309

Έγκριση της με αριθμ. 23065/25-08-2020 Σύμβασης με ΑΔΑΜ 20SYMV007220403 για την υπηρεσία ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΦΥΓΗ ΔΙΑΔΟΣΗΣ ΤΟΥ ΚΟΡΟΝΟΙΟΥ COVID-19 (Διενέργεια διαγνωστικών TEST COVID-19) στο πλαίσιο αντιμετώπισης μιας ενδεχόμενης εξάπλωσης του Κορωνοϊού COVID-19 με τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, σύμφωνα με την υπ’αριθμ. 308/2020 Απόφ. Ο.Ε. και τις διατάξεις των Π.Ν.Π 11& 14/3/2020

ΑΠΟΦΑΣΗ_ΟΕ_2020_310

«Έγκριση του από 25/08/2020 Πρακτικού οριστικού αναδόχου για την προμήθεια μασκών προστασίας στο πλαίσιο αντιμετώπισης μιας ενδεχόμενης εξάπλωσης του Κορωνοϊού COVID-19 με τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, σύμφωνα με την υπ’αριθμ. 278/2020 Απόφ. Ο.Ε. και τις διατάξεις των Π.Ν.Π 11& 14/3/2020

ΑΠΟΦΑΣΗ_ΟΕ_2020_312

«Έγκριση α) των όρων των τεχνικών προδιαγραφών της μελέτης και των σχετικών όρων της διακήρυξης που αφορά «Προμήθεια ολοκληρωμένου συστήματος εξ αποστάσεως μέτρησης της θερμοκρασίας σώματος σε πραγματικό χρόνο» β) για ορισμό της τριμελούς Επιτροπής Διαπραγμάτευσης και γ) για πρόσκληση σε τρεις (3) οικονομικούς φορείς»

ΑΠΟΦΑΣΗ_ΟΕ_2020_296

Συγκρότηση επιτροπής διεξαγωγής δημοπρασίας του έργου «Συντήρηση και αναβάθμιση αθλητικών χώρων» συνολικής, κατά τον προϋπολογισμό της υπ΄αριθμ. 10/2018 μελέτης, δαπάνης 810.000,00€ (με Φ.Π.Α)

ΑΠΟΦΑΣΗ_ΟΕ_2020_298

Λήψη απόφασης για την έγκριση της απόδοσης λογαριασμού της διαχείρισης των ληφθέντων χρημάτων προς κάλυψη δαπάνης που αφορά χορήγηση αντιγράφων στοιχείων υφιστάμενου δικτύου ύδρευσης και αποχέτευσης

ΑΠΟΦΑΣΗ_ΟΕ_2020_297

Λήψη απόφασης επί του πρακτικού διενέργειας και αξιολόγησης, δικαιολογητικών, τεχνικών και οικονομικών προσφορών για την ανάδειξη προσωρινού αναδόχου για την εκτέλεση της υπηρεσίας/εργασίας με τίτλο «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΨΕΚΑΣΜΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ»

ΑΠΟΦΑΣΗ_ΟΕ_2020_304

Ανάθεση υπόθεσης στο Δικηγόρο Αθηνών Κωσταντίνο Λακαφώση

ΑΠΟΦΑΣΗ_ΟΕ_2020_300

Λογιστική τακτοποίηση ποσού 333.165,36 € που αποδόθηκε από την ΤΡΑΠΕΖΑ ΕUROBANK A.E με χρέωση τηρούμενου σε αυτή τραπεζικού λογαριασμού του Δήμου Γλυφάδας, δυνάμει του από 18.11.2019 Κατασχετηρίου του ΑΒΡΑΜΙΔΗ ΚΥΡΙΑΚΟΥ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ , εις χείρας της ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΕUROBANK A.E ως τρίτης. (10327/2019 πρώτoυ ( Α') εκτελεστού Απογράφου της με αρ. 227/2019 Απόφασης Μον. Εφετείου Αθηνών

ΑΠΟΦΑΣΗ_ΟΕ_2020_301

Λογιστική τακτοποίηση ποσού 42.850,38 € που αποδόθηκε από την ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ A.E με χρέωση τηρούμενου σε αυτή τραπεζικού λογαριασμού του Δήμου Γλυφάδας, δυνάμει του από 5.4.2013 Κατασχετηρίου του ΕΤΑΑ – ΤΣΜΕΔΕ , εις χείρας τρίτου και ειδικότερα της ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ A.E ύστερα από τη 344/2020 Απόφαση Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών

ΑΠΟΦΑΣΗ_ΟΕ_2020_302

Ανάθεση υπόθεσης στη Δικηγόρο Αθηνών Θεοδώρα-Δήμητρα Ράλλη

ΑΠΟΦΑΣΗ_ΟΕ_2020_303

Ανάθεση υπόθεσης στη Δικηγόρο Αθηνών Θεοδώρα-Δήμητρα Ράλλη

ΑΠΟΦΑΣΗ_ΟΕ_2020_305

Λήψη απόφασης για την απευθείας μίσθωση κτιρίου για τη στέγαση μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης σύμφωνα με το άρθρο 24 του Ν. 4674/2020

ΑΠΟΦΑΣΗ_ΟΕ_2020_306

Λήψη απόφασης επί του πρακτικού αξιολόγησης δικαιολογητικών κατακύρωσης για την ανάδειξη οριστικού αναδόχου για την εκτέλεση της υπηρεσίας / εργασίας με τίτλο "Υπηρεσίες ψεκασμού περιβάλλοντος"

ΑΠΟΦΑΣΗ_ΟΕ_2020_307

Έγκριση του Πρακτικού οριστικού αναδόχου για την Mίσθωση container για αποθήκευση οικιακών απορριμμάτων με τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, σύμφωνα με την υπ’αριθμ. 284/2020 Απόφ. Ο.Ε. και τις διατάξεις των Π.Ν.Π 11& 14/3/2020

ΑΠΟΦΑΣΗ_ΟΕ_2020_279

Λήψη απόφασης για έκδοση εντάλματος προπληρωμής, προς εξόφληση της δαπάνης που αφορά Δαπάνες έκδοσης νέων πινακίδων και πιστοποίησης οχημάτων

ΑΠΟΦΑΣΗ_ΟΕ_2020_278

Eγκριση της διενέργειας δαπάνης για την προμήθεια α) μασκών προστασίας μιας χρήσης β) επαναχρησιμοποιούμενων μασκών προστασίας γ) αντισηπτικού τζελ χεριών και δ) γαντιών , στο πλαίσιο μέτρων αποφυγής μιας ενδεχόμενης εξάπλωσης του Κορωνοϊού COVID-19, με τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, σύμφωνα με τις διατάξεις των Π.Ν.Π 11& 14/3/2020

ΑΠΟΦΑΣΗ_ΟΕ_2020_280

Εισηγητική έκθεση Α’ εξαμήνου του έτους 2020 προς την Οικονομική Επιτροπή για την εκτέλεση του Προϋπολογισμού

ΑΠΟΦΑΣΗ_ΟΕ_2020_281

Αναμόρφωση Προϋπολογισμού του Δήμου οικ. έτους 2020

ΑΠΟΦΑΣΗ_ΟΕ_2020_282

Λήψη απόφασης για την έγκριση του 3ου Α.Π.Ε. του έργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ», με αρ. μελ. 72/2018, που εκτελείται από τον ανάδοχο ΖΙΤΑΚΑΤ ΑΤΕΒΕ

ΑΠΟΦΑΣΗ_ΟΕ_2020_283

Κατάρτιση των όρων δημοπράτησης της μελέτης με τίτλο: «ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΗΣ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ» συνολικής, κατά τον προϋπολογισμό της υπ’ αριθμ. 104/2020 μελέτης, δαπάνης 73.771,12 € (συμπ/νου ΦΠΑ)

ΑΠΟΦΑΣΗ_ΟΕ_2020_285

Λήψη απόφασης επί του πρακτικού αξιολόγησης δικαιολογητικών κατακύρωσης για την ανάδειξη οριστικού αναδόχου για την εκτέλεση της υπηρεσίας/εργασίας με τίτλο «ΔΑΠΑΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ - FIX MY CITY

ΑΠΟΦΑΣΗ_ΟΕ_2020_289

Λήψη απόφασης για έκδοση εντάλματος προπληρωμής, για την κάλυψη οδοιπορικών εξόδων (έκδοση ετήσιας κάρτας απεριορίστων διαδρομών) δύο (2) κλητήρων

ΑΠΟΦΑΣΗ_ΟΕ_2020_290

Λήψη απόφασης για έκδοση εντάλματος προπληρωμής, προς εξόφληση της δαπάνης που αφορά ταχυδρομικά τέλη

ΑΠΟΦΑΣΗ_ΟΕ_2020_291

Λήψη απόφασης συμπλήρωσης των με αρ. 42, 118, 139 και 235/2020 Αποφάσεων της Οικονομικής Επιτροπής, για τη σύσταση και συμπλήρωση πάγιας προκαταβολής

ΑΠΟΦΑΣΗ_ΟΕ_2020_284

Έγκριση της διενέργειας δαπάνης για την Μίσθωση container για αποθήκευση οικιακών απορριμμάτων, στο πλαίσιο μέτρων αποφυγής της διάδοσης του Κορονοϊού COVID-19, με τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, σύμφωνα με τις διατάξεις των Π.Ν.Π 11& 14/3/2020»

ΑΠΟΦΑΣΗ_ΟΕ_2020_286

Λήψη απόφασης επί του πρακτικού αξιολόγησης, δικαιολογητικών-τεχνικών και οικονομικών προσφορών για την ανάδειξη οριστικού αναδόχου για την εκτέλεση της υπηρεσίας/εργασίας με τίτλο «Επείγουσες και απαιτούμενες εργασίες διαμόρφωσης μισθωμένων χώρων στέγασης Νηπιαγωγείων (στο πλαίσιο κάλυψης κατεπειγουσών αναγκών της δίχρονης προσχολικής εκπαίδευσης βάσει της παρ.13 του αρ. 220 του Ν. 4610/2019 (ΦΕΚ 70 Α’)

ΑΠΟΦΑΣΗ_ΟΕ_2020_287

Λήψη απόφασης επί του πρακτικού διενέργειας και αξιολόγησης, δικαιολογητικών, τεχνικών και οικονομικών προσφορών για την ανάδειξη προσωρινού αναδόχου για την εκτέλεση της υπηρεσίας/εργασίας με τίτλο ΔΑΠΑΝΕΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΕΚΣΚΑΦΩΝ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΕΩΝ (ΑΕΚΚ

ΑΠΟΦΑΣΗ_ΟΕ_2020_288

Λήψη απόφασης επί του πρακτικού διενέργειας και αξιολόγησης του συνοπτικού διαγωνισμού που αφορά στην προμήθεια με τίτλο «Προμήθεια Γραφικής Ύλης, Μικροαντικειμένων Γραφείου & Λοιπών Ειδών Αρχειοθέτησης Εγγράφων & Ξηρογραφικού Χαρτιού

ΑΠΟΦΑΣΗ_ΟΕ_2020_292

Λήψη απόφασης για την άσκηση ή μη ενδίκων μέσων (σχετ. η με αρ. Α
1658/2020 απόφαση του Διοικητικού Πρωτοδικείου Πειραιώς

ΑΠΟΦΑΣΗ_ΟΕ_2020_293

Λήψη απόφασης για την άσκηση ή μη ενδίκων μέσων (σχετ. η με αρ. 287/2020 απόφαση του Ειρηνοδικείου Αθηνών)

ΑΠΟΦΑΣΗ_ΟΕ_2020_294

Ανάθεση υπόθεσης στον δικηγόρο Αθηνών κ. Απόστολο Γεωργούλα

ΑΠΟΦΑΣΗ_ΟΕ_2020_295

Ανάθεση σύνταξης γνωμοδότησης στη Δικηγόρο Αθηνών Θεοδώρα-Δήμητρα Ράλλη

ΑΠΟΦΑΣΗ_ΟΕ_2020_234

«Έγκριση των όρων και των τεχνικών προδιαγραφών της μελέτης για τη διενέργεια διεθνή ανοιχτού διαγωνισμού της υπηρεσίας/εργασίας με τίτλο «Εξωραϊσμός ακτών Δήμου Γλυφάδας», συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης 487.506,00 € (συμπ/νου ΦΠΑ 24%)»

ΑΠΟΦΑΣΗ_ΟΕ_2020_266

Ανάθεση σύνταξης γνωμοδότησης στη δικηγόρο Αθηνών κ. Θεοδώρα – Δήμητρα Ράλλη

ΑΠΟΦΑΣΗ_ΟΕ_2020_267

Λήψη απόφασης για την απευθείας μίσθωση κτιρίων για τη στέγαση μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης σύμφωνα με το άρθρο 24 του Ν. 4674/2020»

ΑΠΟΦΑΣΗ_ΟΕ_2020_268

Έγκριση του 2ου Α.Π.Ε. του έργου «Συντήρηση Σχολείων», αρ. μελ. 67/2018

ΑΠΟΦΑΣΗ_ΟΕ_2020_269

Έγκριση των όρων και των τεχνικών προδιαγραφών της μελέτης για τη διενέργεια συνοπτικού διαγωνισμού που αφορά στην υπηρεσία/εργασία με τίτλο «Υπηρεσίες ψεκασμού περιβάλλοντος», συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης 24.800,00€ (συμπ/νου ΦΠΑ 24%)

ΑΠΟΦΑΣΗ_ΟΕ_2020_270

Λήψη απόφασης επί του πρακτικού αξιολόγησης δικαιολογητικών κατακύρωσης για την ανάδειξη οριστικού αναδόχου για την εκτέλεση της προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια καυσίμων μεταφορικών μέσων, πετρελαίου θέρμανσης και προσθέτων για το Δήμο Γλυφάδας, πετρελαίου θέρμανσης για τις Σχολικές Επιτροπές του Δήμου Γλυφάδας & πετρελαίου θέρμανσης για το Κ.Α.Π.ΠΑ. του Δήμου Γλυφάδας»,

ΑΠΟΦΑΣΗ_ΟΕ_2020_271

Λήψη απόφασης επί του πρακτικού αξιολόγησης, δικαιολογητικών-τεχνικών και οικονομικών προσφορών για την ανάδειξη οριστικού αναδόχου για την εκτέλεση της προμήθειας με τίτλο «ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΤΕΓΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΕΠΕΙΓΟΥΣΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΗΣ ΔΙΧΡΟΝΗΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΓΛΥΦΑΔΑΣ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΑΡ.220 ΤΟΥ Ν.4610/2019(ΦΕΚ 70 Α) (ΥΠΟΕΡΓΟ 1)»

ΑΠΟΦΑΣΗ_ΟΕ_2020_272

Λήψη απόφασης επί του πρακτικού αξιολόγησης, δικαιολογητικών-τεχνικών και οικονομικών προσφορών για την ανάδειξη οριστικού αναδόχου για την εκτέλεση της προμήθειας με τίτλο «ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΤΕΓΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΕΠΕΙΓΟΥΣΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΗΣ ΔΙΧΡΟΝΗΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΓΛΥΦΑΔΑΣ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΑΡ.220 ΤΟΥ Ν.4610/2019(ΦΕΚ 70 Α) (ΥΠΟΕΡΓΟ 2)»

ΑΠΟΦΑΣΗ_ΟΕ_2020_273

«Λήψη απόφασης επί του πρακτικού διενέργειας και αξιολόγησης,
δικαιολογητικών, τεχνικών και οικονομικών προσφορών για την ανάδειξη
προσωρινού αναδόχου για την εκτέλεση της υπηρεσίας/εργασίας με τίτλο
«ΔΑΠΑΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ - FIX MY CITY»

ΑΠΟΦΑΣΗ_ΟΕ_2020_274

Λήψη απόφασης επί του πρακτικού αξιολόγησης δικαιολογητικών κατακύρωσης για την ανάδειξη οριστικού αναδόχου για την εκτέλεση της υπηρεσίας/εργασίας με τίτλο «ΔΑΠΑΝΕΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΣΥΜΜΕΙΚΤΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ_ΟΕ_2020_275

Λήψη απόφασης για την άσκηση ή μη ενδίκων μέσων (Α2599/2020)

ΑΠΟΦΑΣΗ_ΟΕ_2020_276

Ανάθεση σύνταξης γνωμοδότησης στη δικηγόρο Αθηνών κ. Θεοδώρα – Δήμητρα Ράλλη

ΑΠΟΦΑΣΗ_ΟΕ_2020_277

«Έγκριση α) για προσφυγή στη διαδικασία με διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση (όπως ορίζεται στο μέρος Β παρ.1 του αρ. 24 του Ν. 4690/2020 και τις διατάξεις της παρ. γ’ της παρ. 2 του αρ. 32 του Ν. 4412/2016), β) των όρων των τεχνικών προδιαγραφών της μελέτης και των σχετικών όρων της διακήρυξης που αφορά «Επείγουσες και απαιτούμενες εργασίες διαμόρφωσης μισθωμένων χώρων στέγασης Νηπιαγωγείων (στο πλαίσιο κάλυψης κατεπειγουσών αναγκών της δίχρονης προσχολικής εκπαίδευσης βάσει της παρ.13 του αρ. 220 του Ν. 4610/2019 (ΦΕΚ 70 Α’)», γ) για ορισμό της τριμελούς Επιτροπής Διαπραγμάτευσης και δ) για πρόσκληση σε τρεις (3) οικονομικούς φορείς

ΑΠΟΦΑΣΗ_ΟΕ_2020_243

Ορισμός τριμελούς Επιτροπής με τους αναπληρωτές της για τη διενέργεια διαγωνισμού του έργου «Προμήθεια τεσσάρων (4) προκατασκευασμένων αιθουσών προσχολικής εκπαίδευσης βάσει του αρ. 220 του Ν. 4610/2019 (ΦΕΚ 70 Α)» σύμφωνα με τις διατάξεις του περ. γ της παρ. 2 του άρθρου 32 του Ν. 4412/16 και το άρθρο 24 του Ν. 4690/2020

ΑΠΟΦΑΣΗ_ΟΕ_2020_244

Έγκριση Α) για προσφυγή στη διαδικασία με διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση (όπως ορίζεται στο μέρος Β του αρθ. 24 του Ν.4690/2020 και τις διατάξεις της παρ. γ΄ της παρ. 2 του αρ. 32 του Ν.4412/2016) Β) των όρων των τεχνικών προδιαγραφών της μελέτης και των σχετικών όρων της διακήρυξης που αφορά «Προμήθεια τεσσάρων (4) προκατασκευασμένων αιθουσών προσχολικής εκπαίδευσης ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΑΡ.220 ΤΟΥ Ν.4610/2019 (ΦΕΚ 70 Α)

ΑΠΟΦΑΣΗ_ΟΕ_2020_245

Έγκριση της διενέργειας δαπάνης για την προμήθεια Κλιματιστικών μηχανημάτων διαιρούμενου τύπου κατηγορίας α) ντουλάπας και β) σπλιτ, στο πλαίσιο μέτρων αποφυγής μιας ενδεχόμενης εξάπλωσης του κορωνοϊού COVID-19, με τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, σύμφωνα με τις διατάξεις των Π.Ν.Π 11& 14/3/2020

ΑΠΟΦΑΣΗ_ΟΕ_2020_249

Έγκριση του 2ου Α.Π.Ε και της 1η Σ.Σ.Ε του έργου «Αποκαταστάσεις και κατασκευές πεζοδρομίων» με αρ.μελ 72/2018 που εκτελείται από τον ανάδοχο “ΖΙΤΑΚΑΤ ΑΤΕΒΕ

ΑΠΟΦΑΣΗ_ΟΕ_2020_250

Επιστροφή χρημάτων που καταβλήθηκαν αχρεώστητα

ΑΠΟΦΑΣΗ_ΟΕ_2020_251

Ανάθεση υπόθεσης στον δικηγόρο Αθηνών κ. Κων/νο Λακαφώση

ΑΠΟΦΑΣΗ_ΟΕ_2020_252

Ανάθεση υπόθεσης στον δικηγόρο Αθηνών κ. Κων/νο Λακαφώση

ΑΠΟΦΑΣΗ_ΟΕ_2020_246

Έγκριση της διενέργειας δαπάνης για την ειδική συντήρηση χημικού καθαρισμού και απολυμαντικής δράσης των κλιματιστικών και τοποθέτηση ενεργού άνθρακα, στο πλαίσιο μέτρων αποφυγής μιας ενδεχόμενης εξάπλωσης του κορωνοϊού COVID-19, με τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, σύμφωνα με τις διατάξεις των Π.Ν.Π 11& 14/3/2020

ΑΠΟΦΑΣΗ_ΟΕ_2020_247

Λήψη απόφασης επί του πρακτικού διενέργειας και αξιολόγησης, δικαιολογητικών, τεχνικών και οικονομικών προσφορών για την ανάδειξη προσωρινού αναδόχου για την εκτέλεση της προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια καυσίμων μεταφορικών μέσων, πετρελαίου θέρμανσης και προσθέτων για το Δήμο Γλυφάδας, πετρελαίου θέρμανσης για τις Σχολικές Επιτροπές του Δήμου Γλυφάδας & πετρελαίου θέρμανσης για το Κ.Α.Π.ΠΑ. του Δήμου Γλυφάδας

ΑΠΟΦΑΣΗ_ΟΕ_2020_248

Λήψη απόφασης επί του πρακτικού διενέργειας και αξιολόγησης, δικαιολογητικών, τεχνικών και οικονομικών προσφορών για την ανάδειξη προσωρινού αναδόχου για την εκτέλεση της υπηρεσίας/εργασίας με τίτλο «ΔΑΠΑΝΕΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΣΥΜΜΕΙΚΤΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ_ΟΕ_2020_253

Ανάθεση σύνταξης γνωμοδότησης στη δικηγόρο Αθηνών κ. Θεοδώρα-Δήμητρα Ράλλη

ΑΠΟΦΑΣΗ_ΟΕ_2020_254

Λήψη απόφασης για την άσκηση ή μη ενδίκων μέσων (υπ’ αρ. Α2504/2020 απόφαση του Διοικητικού Πρωτοδικείου Πειραιά)

ΑΠΟΦΑΣΗ_ΟΕ_2020_255

Λήψη απόφασης για την άσκηση ή μη ενδίκων μέσων (υπ’ αρ. Α2869/2020 απόφαση του Διοικητικού Πρωτοδικείου Πειραιά)

ΑΠΟΦΑΣΗ_ΟΕ_2020_256

Έγκριση του πρακτικού του έργου «Προμήθεια τεσσάρων (4) προκατασκευασμένων αιθουσών προσχολικής εκπαίδευσης βάσει του άρ.220 του Ν.4610/2019 (ΦΕΚ 70 Α)

ΑΠΟΦΑΣΗ_ΟΕ_2020_257

Έγκριση του 1ου πρακτικού του διαγωνισμού του έργου «Κατασκευή ραμπών και χώρων υγιεινής για την πρόσβαση και την εξυπηρέτηση ΑμεΑ στις σχολικές μονάδες του Δήμου Γλυφάδας

ΑΠΟΦΑΣΗ_ΟΕ_2020_258

Έγκριση του 1ου πρακτικού του διαγωνισμού του έργου «Κατασκευές διακλαδώσεων αποχέτευσης ακαθάρτων

ΑΠΟΦΑΣΗ_ΟΕ_2020_259

Συμπλήρωση – Τροποποίηση του Τεχνικού Προγράμματος του Δήμου έτους 2020

ΑΠΟΦΑΣΗ_ΟΕ_2020_260

Αναμόρφωση Προϋπολογισμού του Δήμου οικ. έτους 2020

ΑΠΟΦΑΣΗ_ΟΕ_2020_261

Ανάθεση υπόθεσης στον δικηγόρο Αθηνών κ. Απόστολο Γεωργούλα

ΑΠΟΦΑΣΗ_ΟΕ_2020_263

Λήψη απόφασης για συμβιβαστική επίλυση που αφορά πρόταση εξώδικου συμβιβασμού της Αικατερίνης Αυγερινού σε απαίτηση της περί αποζημίωσης για ζημιά που υπέστη εξ αιτίας ατυχήματος

ΑΠΟΦΑΣΗ_ΟΕ_2020_264

Έγκριση α) για προσφυγή στη διαδικασία με διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση (όπως ορίζεται στο μέρος Β του αρθ. 24 του Ν.4690/2020 και τις διατάξεις της παρ. γ΄της παρ. 2 του αρ. 32 του Ν.4412/2016), β) των όρων των τεχνικών προδιαγραφών της μελέτης και των σχετικών όρων της διακήρυξης που αφορά «ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΤΕΓΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΕΠΕΙΓΟΥΣΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΗΣ ΔΙΧΡΟΝΗΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΓΛΥΦΑΔΑΣ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΑΡ.220 ΤΟΥ Ν.4610/2019(ΦΕΚ 70 Α) (ΥΠΟΕΡΓΟ 1)», γ) για ορισμό της τριμελούς Επιτροπής Διαπραγμάτευσης και δ) για πρόσκληση σε τρεις (3) οικονομικούς φορείς

ΑΠΟΦΑΣΗ_ΟΕ_2020_265

«Έγκριση α) για προσφυγή στη διαδικασία με διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση (όπως ορίζεται στο μέρος Β του αρθ. 24 του Ν.4690/2020 και τις διατάξεις της παρ. γ΄της παρ. 2 του αρ. 32 του Ν.4412/2016), β) των όρων των τεχνικών προδιαγραφών της μελέτης και των σχετικών όρων της διακήρυξης που αφορά «ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΤΕΓΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΕΠΕΙΓΟΥΣΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΗΣ ΔΙΧΡΟΝΗΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΓΛΥΦΑΔΑΣ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΑΡ.220 ΤΟΥ Ν.4610/2019(ΦΕΚ 70 Α) (ΥΠΟΕΡΓΟ 2)», γ) για ορισμό της τριμελούς Επιτροπής Διαπραγμάτευσης και δ) για πρόσκληση σε τρεις (3) οικονομικούς φορείς

ΑΠΟΦΑΣΗ_ΟΕ_2020_214

Έγκριση των όρων και των τεχνικών προδιαγραφών της μελέτης για τη διενέργεια ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού της υπηρεσίας/εργασίας με τίτλο «ΚΛΑΔΕΜΑ ΨΗΛΩΝ ΔΕΝΤΡΩΝ»

ΑΠΟΦΑΣΗ_ΟΕ_2020_228

Κατάρτιση των όρων δημοπράτησης του έργου «Συντήρηση και αναβάθμιση αθλητικών χώρων», συνολικής, κατά τον προϋπολογισμό της υπ’αριθμ. 10/2018 μελέτης, δαπάνης 810.000,00€ (συμ/νου Φ.Π.Α.)

ΑΠΟΦΑΣΗ_ΟΕ_2020_229

Κατάρτιση των όρων δημοπράτησης του έργου «Κατασκευή ραμπών και χώρων υγιεινής για την πρόσβαση και την εξυπηρέτηση ΑΜΕΑ στις σχολικές μονάδες του Δήμου Γλυφάδας», συνολικής, κατά τον προϋπολογισμό της υπ’ αριθμ. 72/2020 μελέτης, δαπάνης 74.355,00 € (πλέον Φ.Π.Α.)

ΑΠΟΦΑΣΗ_ΟΕ_2020_230

Ανάθεση υπόθεσης στη δικηγόρο Αθηνών κ. Χριστίνα Ζήση

ΑΠΟΦΑΣΗ_ΟΕ_2020_231

Ανάθεση υπόθεσης στη δικηγόρο Αθηνών κ. Χριστίνα Ζήση

ΑΠΟΦΑΣΗ_ΟΕ_2020_225

Λήψη απόφασης επί του πρακτικού αξιολόγησης, δικαιολογητικών-τεχνικών και οικονομικών προσφορών για την ανάδειξη οριστικού αναδόχου για την εκτέλεση της προμήθειας με τίτλο «ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΤΕΓΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΕΠΕΙΓΟΥΣΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΗΣ ΔΙΧΡΟΝΗΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΓΛΥΦΑΔΑΣ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΑΡ.220 ΤΟΥ Ν.4610/2019 (ΦΕΚ 70 Α)

ΑΠΟΦΑΣΗ_ΟΕ_2020_226

Έγκριση των όρων και των τεχνικών προδιαγραφών της μελέτης για τη διενέργεια συνοπτικού διαγωνισμού που αφορά στην υπηρεσία/εργασία με τίτλο «ΔΑΠΑΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ - FIX MY CITY», συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης 74.400,00€ (συμπ/νου ΦΠΑ 24%)

ΑΠΟΦΑΣΗ_ΟΕ_2020_227

Έγκριση των όρων και των τεχνικών προδιαγραφών της μελέτης για τη διενέργεια ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού της υπηρεσίας/εργασίας με τίτλο «ΔΑΠΑΝΕΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΕΚΣΚΑΦΩΝ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΕΩΝ (ΑΕΚΚ)» συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης 19.939,20€ (συμ/νου ΦΠΑ 24%)

ΑΠΟΦΑΣΗ_ΟΕ_2020_232

Ανάθεση υπόθεσης στο Δικηγόρο Αθηνών κ. Νικόλαο Πινάτση

ΑΠΟΦΑΣΗ_ΟΕ_2020_233

Λήψη απόφασης για την αναμόρφωση του προϋπολογισμού του ΝΠΔΔ με την ονομασία «Κοινωνική, Αθλητική και Πολιτιστική Παρέμβαση Δήμου Γλυφάδας (με το διακριτικό τίτλο Κ.Α.Π.ΠΑ.) οικ. έτους 2020

ΑΠΟΦΑΣΗ_ΟΕ_2020_235

Λήψη απόφασης συμπλήρωσης των με αρ. 42, 118 και 139/2020 Αποφάσεων της Οικονομικής Επιτροπής, για τη σύσταση και συμπλήρωση πάγιας προκαταβολής

ΑΠΟΦΑΣΗ_ΟΕ_2020_237

Ανάθεση υπόθεσης στη δικηγόρο Αθηνών κ. Χριστίνα Ζήση

ΑΠΟΦΑΣΗ_ΟΕ_2020_238

Ανάθεση υπόθεσης στη δικηγόρο Αθηνών κ. Θεοδώρα-Δήμητρα Ράλλη

ΑΠΟΦΑΣΗ_ΟΕ_2020_239

Ανάθεση υπόθεσης στον δικηγόρο Αθηνών κ. Απόστολο Γεωργούλα

ΑΠΟΦΑΣΗ_ΟΕ_2020_240

Ανάθεση σύνταξης γνωμοδότησης στη δικηγόρο Αθηνών κ. Χριστίνα Ζήση

ΑΠΟΦΑΣΗ_ΟΕ_2020_241

Ανάθεση σύνταξης γνωμοδότησης στη δικηγόρο Αθηνών κ. Θεοδώρα – Δήμητρα Ράλλη

ΑΠΟΦΑΣΗ_ΟΕ_2020_212

«Ανάθεση υπόθεσης στη δικηγόρο Αθηνών κ. Θεοδώρα – Δήμητρα Ράλλη»

ΑΠΟΦΑΣΗ_ΟΕ_2020_213

«Ανάθεση υπόθεσης στη δικηγόρο Αθηνών κ. Θεοδώρα – Δήμητρα Ράλλη»

ΑΠΟΦΑΣΗ_ΟΕ_2020_218

«Λήψη απόφασης για την κάλυψη από ιδίους πόρους του Δήμου επιπλέον ποσού στο πλαίσιο υποβολής στο Πράσινο Ταμείο της πρότασης με τίτλο «Δημιουργία βιοκλιματικού πάρκου κυκλοφοριακής αγωγής στο Ο.Τ. 477»

ΑΠΟΦΑΣΗ_ΟΕ_2020_216

«Λήψη απόφασης για την υποβολή πρότασης για χρηματοδότηση πράξης στο πλαίσιο της υπ’ αρ. πρωτ. 7035/02.12.2019 πρόσκλησης του Πράσινου Ταμείου στον Άξονα Προτεραιότητας 1 “Αστική Αναζωογόνηση 2019” του Χρηματοδοτικού Προγράμματος: “Δράσεις Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου 2019-2020”

ΑΠΟΦΑΣΗ_ΟΕ_2020_217

«Λήψη απόφασης για την παραλαβή της με αρ. 85/2020 μελέτης έργου με τίτλο: «Δημιουργία βιοκλιματικού πάρκου κυκλοφοριακής αγωγής στο Ο.Τ. 477» στο πλαίσιο της υποβολής πρότασης για χρηματοδότηση πράξης σύμφωνα με τα οριζόμενα στην υπ’ αρ. πρωτ 7035/02.12.2019 πρόσκληση του Πράσινου Ταμείου στον Άξονα Προτεραιότητας 1 “Αστική Αναζωογόνηση 2019” του Χρηματοδοτικού Προγράμματος: “Δράσεις Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου 2019-2020"

ΑΠΟΦΑΣΗ_ΟΕ_2020_219

«Έγκριση παράτασης ολοκλήρωσης του έργου «Συντηρήσεις οδών» (με αρ.μελ. 99/2017)»

ΑΠΟΦΑΣΗ_ΟΕ_2020_220

«Λήψη απόφασης για έκδοση εντάλματος προπληρωμής, προς εξόφληση της δαπάνης που αφορά χορήγηση αντιγράφων στοιχείων υφιστάμενου δικτύου ύδρευσης και αποχέτευσης»

ΑΠΟΦΑΣΗ_ΟΕ_2020_221

«Λήψη απόφασης για την άσκηση ή μη ενδίκων μέσων (σχετ. η με αρ. Α 1280/2020 απόφαση του Διοικητικού Πρωτοδικείου Πειραιώς)

ΑΠΟΦΑΣΗ_ΟΕ_2020_222

«Ανάθεση υπόθεσης στο δικηγόρο Αθηνών κ. Απόστολο Γεωργούλα»,

ΑΠΟΦΑΣΗ_ΟΕ_2020_223

«Ανάθεση υπόθεσης στο δικηγόρο Αθηνών κ. Απόστολο Γεωργούλα»,

ΑΠΟΦΑΣΗ_ΟΕ_2020_224

«Έγκριση για προσφυγή στη διαδικασία με διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση (όπως ορίζεται στο μέρος Β του αρθ. 24 του Ν.4690/2020 και τις διατάξεις της παρ. γ΄ της παρ. 2 του αρ. 32 του Ν.4412/2016). Εκ νέου έγκριση των όρων των τεχνικών προδιαγραφών της μελέτης και των σχετικών όρων της διακήρυξης της προμήθειας με τίτλο «ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΤΕΓΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΕΠΕΙΓΟΥΣΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΗΣ ΔΙΧΡΟΝΗΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΓΛΥΦΑΔΑΣ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΑΡ.220 ΤΟΥ Ν.4610/2019 (ΦΕΚ 70 Α)» και ορισμός της τριμελούς Επιτροπής Διαπραγμάτευσης»

ΑΠΟΦΑΣΗ_ΟΕ_2020_204

«Λήψη απόφασης επί του πρακτικού αξιολόγησης δικαιολογητικών κατακύρωσης για την ανάδειξη οριστικού αναδόχου για την εκτέλεση της προμήθειας με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΕΝΔΡΩΝ»

ΑΠΟΦΑΣΗ_ΟΕ_2020_205

«Λήψη απόφασης επί του πρακτικού αξιολόγησης δικαιολογητικών κατακύρωσης για την ανάδειξη οριστικού αναδόχου για την εκτέλεση της υπηρεσίας εργασίας με τίτλο «Παροχή ναυαγοσωστικών υπηρεσιών στις παραλίες του Δήμου»

ΑΠΟΦΑΣΗ_ΟΕ_2020_206

«Έγκριση των όρων και των τεχνικών προδιαγραφών της μελέτης για τη διενέργεια συνοπτικού διαγωνισμού που αφορά στην προμήθεια με τίτλο «Προμήθεια Γραφικής Ύλης, Μικροαντικειμένων Γραφείου & Λοιπών Ειδών Αρχειοθέτησης Εγγράφων & Ξηρογραφικού Χαρτιού», συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης 49.871,10€»

ΑΠΟΦΑΣΗ_ΟΕ_2020_207

«Έγκριση της διενέργειας δαπάνης για την προμήθεια ολοκληρωμένου συστήματος εξ’αποστάσεως μέτρησης της θερμοκρασίας σώματος σε πραγματικό χρόνο, στο πλαίσιο μέτρων αποφυγής μιας ενδεχόμενης εξάπλωσης του Κορωνοϊού COVID-19, με τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, σύμφωνα με τις διατάξεις των Π.Ν.Π 11& 14/3/2020»,

ΑΠΟΦΑΣΗ_ΟΕ_2020_208

«Λήψη απόφασης εκ νέου για τον ορισμό Προέδρου της Επιτροπής Διαγωνισμού έργων με εκτιμώμενη αξία ίσης ή κατώτερης των 60.000€ (χωρίς Φ.Π.Α) για το έτος 2020 βάσει των διατάξεων του Ν.4412/2016

ΑΠΟΦΑΣΗ_ΟΕ_2020_209

«Ανάθεση υπόθεσης στη δικηγόρο Αθηνών κ. Θεοδώρα – Δήμητρα Ράλλη"

ΑΠΟΦΑΣΗ_ΟΕ_2020_210

Ανάθεση υπόθεσης στη δικηγόρο Αθηνών κ. Θεοδώρα – Δήμητρα Ράλλη

ΑΠΟΦΑΣΗ_ΟΕ_2020_211

Ανάθεση σύνταξης γνωμοδότησης στον Δικηγόρο Αθηνών Αναστάσιο Θωμαΐδη

ΑΠΟΦΑΣΗ_ΟΕ_2020_199

«Λήψη απόφασης επί του πρακτικού διενέργειας και αξιολόγησης, δικαιολογητικών, τεχνικών και οικονομικών προσφορών για την ανάδειξη προσωρινού αναδόχου για την εκτέλεση της υπηρεσίας/εργασίας με τίτλο «ΠΑΡΟΧΗ ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΤΙΣ ΠΑΡΑΛΙΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ»

ΑΠΟΦΑΣΗ_ΟΕ_2020_200

«Λήψη απόφασης επί του πρακτικού διενέργειας και αξιολόγησης, δικαιολογητικών, τεχνικών και οικονομικών προσφορών για την ανάδειξη προσωρινού αναδόχου για την εκτέλεση της προμήθειας με τίτλο « ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΕΝΔΡΩΝ»,

ΑΠΟΦΑΣΗ_ΟΕ_2020_201

«Ανάθεση υπόθεσης στο δικηγόρο Αθηνών κ. Απόστολο Γεωργούλα »

ΑΠΟΦΑΣΗ_ΟΕ_2020_202

«Ανάθεση σύνταξης γνωμοδότησης στη δικηγόρο Αθηνών κ. Θεοδώρα- Δήμητρα Ράλλη»

ΑΠΟΦΑΣΗ_ΟΕ_2020_203

«Λήψη απόφασης για την άσκηση ή μη ενδίκων μέσων»

ΑΠΟΦΑΣΗ_ΟΕ_2020_178

Λήψη απόφασης για την έγκριση του 2ου πρακτικού δημοπρασίας του έργου «Επέκταση δημοτικού φωτισμού» και την ανάδειξη οριστικού αναδόχου

ΑΠΟΦΑΣΗ_ΟΕ_2020_180

Λήψη απόφασης επί της χρονικής παράτασης των Συμβάσεων μέχρι εξαντλήσεως του συμβατικού οικονομικού αντικειμένου και ανάλογη αύξηση των ποσοτήτων, σχετικά με την προμήθεια:
α) Πετρελαίου κίνησης (DIESEL),
β) Βελτιωτικού πετρελαιοκίνησης τύπου AdBlue
γ) Αμόλυβδης βενζίνης 95RON και
δ) Πετρελαίου Θέρμανσης

ΑΠΟΦΑΣΗ_ΟΕ_2020_182

Έγκριση των όρων και των τεχνικών προδιαγραφών της μελέτης για τη διενέργεια ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού της υπηρεσίας/εργασίας με τίτλο «ΔΑΠΑΝΕΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΣΥΜΜΕΙΚΤΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ» συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης 52.972,00€ (συμ/νου ΦΠΑ 24%)»

ΑΠΟΦΑΣΗ_ΟΕ_2020_184

Λήψη Απόφασης για έγκριση 2ου Πρακτικού Δημοπρασίας του Έργου «Ανάπλαση και δημιουργία αθλητικών εγκαταστάσεων Δήμου Γλυφάδας», συνολικής προϋπολογιζόμενης δαπάνης 2.302.419,36€ € (πλέον ΦΠΑ)», σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 24/2018 μελέτη

ΑΠΟΦΑΣΗ_ΟΕ_2020_185

«Ανάθεση σύνταξης γνωμοδότησης στον Δικηγόρο Αθηνών Απόστολο Γεωργούλα»,

ΑΠΟΦΑΣΗ_ΟΕ_2020_186

Ανάθεση σύνταξης γνωμοδότησης στον Δικηγόρο Αθηνών Απόστολο Γεωργούλα

ΑΠΟΦΑΣΗ_ΟΕ_2020_187

Ανάθεση υπόθεσης στον Δικηγόρο Αθηνών Απόστολο Γεωργούλα

ΑΠΟΦΑΣΗ_ΟΕ_2020_188

Λήψη απόφασης για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου ορισμένου χρόνου για την πυροπροστασία και πυρασφάλεια διάρκειας τεσσάρων (4) μηνών

ΑΠΟΦΑΣΗ_ΟΕ_2020_189

Λήψη απόφασης για την αναμόρφωση του προϋπολογισμού του ΝΠΔΔ με την ονομασία «Κοινωνική, Αθλητική και Πολιτιστική Παρέμβαση Δήμου Γλυφάδας (με το διακριτικό τίτλο Κ.Α.Π.ΠΑ.) οικ. έτους 2020

ΑΠΟΦΑΣΗ_ΟΕ_2020_192

Ανάθεση υπόθεσης στο δικηγόρο Αθηνών κ. Κων/νο Λακαφώση

ΑΠΟΦΑΣΗ_ΟΕ_2020_190

Λήψη απόφασης για συμβιβαστική επίλυση που αφορά πρόταση εξώδικου συμβιβασμού της «ΑΦΟΙ ΚΟΝΤΑΞΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ » και με το δ.τ. «ΑΦΟΙ ΚΟΝΤΑΞΗ ΑΚΙΝΗΤΑ Α.Ε» σε απαίτησή της που αναφέρεται στην υπ’ αριθμ. πρωτ. 12210/13-5-2020 αίτησή της

ΑΠΟΦΑΣΗ_ΟΕ_2020_191

Λήψη απόφασης για την παροχή πληρεξουσιότητας σε Δικηγόρο για την ενδοδικαστική επίλυση της διαφοράς που περιέχεται στην με αριθμό καταχώρισης ΑΓ426/2019 αγωγή κατά του Δήμου Γλυφάδας ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Πειραιά

ΑΠΟΦΑΣΗ_ΟΕ_2020_193

Ανάθεση υπόθεσης στη δικηγόρο Αθηνών κ. Θεοδώρα – Δήμητρα Ράλλη

ΑΠΟΦΑΣΗ_ΟΕ_2020_194

Ανάθεση υπόθεσης στη δικηγόρο Αθηνών κ. Θεοδώρα – Δήμητρα Ράλλη

ΑΠΟΦΑΣΗ_ΟΕ_2020_195

Ανάθεση υπόθεσης στη δικηγόρο Αθηνών κ. Θεοδώρα – Δήμητρα Ράλλη

ΑΠΟΦΑΣΗ_ΟΕ_2020_196

Λήψη απόφασης για την άσκηση ή μη ενδίκων μέσων

ΑΠΟΦΑΣΗ_ΟΕ_2020_197

Συμπλήρωση – Τροποποίηση του Τεχνικού Προγράμματος του Δήμου έτους 2020

ΑΠΟΦΑΣΗ_ΟΕ_2020_198

Αναμόρφωση Προϋπολογισμού του Δήμου οικ. έτους 2020

ΑΠΟΦΑΣΗ_ΟΕ_2020_174

Έγκριση των όρων και των τεχνικών προδιαγραφών της μελέτης για τη διενέργεια συνοπτικού διαγωνισμού που αφορά στην υπηρεσία με τίτλο «ΠΑΡΟΧΗ ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΤΙΣ ΠΑΡΑΛΙΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ»

ΑΠΟΦΑΣΗ_ΟΕ_2020_175

Έγκριση του Πρακτικού οριστικού αναδόχου για την προμήθεια Σετ Ειδικού Εξοπλισμού Θερμομέτρησης με τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, σύμφωνα με την υπ’αριθμ. 165/2020 Απόφ. Ο.Ε. και τις διατάξεις των Π.Ν.Π 11& 14/3/2020

ΑΠΟΦΑΣΗ_ΕΠΖ_2020_177

Λήψη απόφασης για την έγκριση του 2ου πρακτικού δημοπρασίας του έργου «Αποκαταστάσεις και κατασκευές πεζοδρομίων» και την ανάδειξη οριστικού αναδόχου

ΑΠΟΦΑΣΗ_ΕΠΖ_2020_178

Λήψη απόφασης για την έγκριση του 2ου πρακτικού δημοπρασίας του έργου «Επέκταση δημοτικού φωτισμού» και την ανάδειξη οριστικού αναδόχου

ΑΠΟΦΑΣΗ_ΟΕ_2020_176

Έγκριση του Πρακτικού οριστικού αναδόχου για την Διαμόρφωση Ειδικών Χώρων Εργασίας για το προσωπικό του Δήμου με τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, σύμφωνα με την υπ’αριθμ. 164/2020 Απόφ. Ο.Ε. και τις διατάξεις των Π.Ν.Π 11& 14/3/2020

ΑΠΟΦΑΣΗ_ΟΕ_2020_154

Εισηγητική έκθεση Α’ τριμήνου του έτους 2020 προς την Οικονομική Επιτροπή για την εκτέλεση του Προϋπολογισμού

ΑΠΟΦΑΣΗ_ΟΕ_2020_155

Αναμόρφωση Προϋπολογισμού του Δήμου οικ. έτους 2020

ΑΠΟΦΑΣΗ_ΟΕ_2020_157

Λήψη απόφασης επί του πρακτικού αξιολόγησης δικαιολογητικών κατακύρωσης για την ανάδειξη οριστικών αναδόχων για την εκτέλεση της υπηρεσίας/εργασίας με τίτλο ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ_ΟΕ_2020_160

Λήψη απόφασης επί του πρακτικού διενέργειας και αξιολόγησης προσφορών για την ανάδειξη προσωρινού αναδόχου για την εκτέλεση της προμήθειας με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ»,

ΑΠΟΦΑΣΗ_ΟΕ_2020_162

«Λήψη απόφασης για την άσκηση ή μη ενδίκων μέσων αναφορικά με την υπ’ αρ. 7/2020 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών

ΑΠΟΦΑΣΗ_ΟΕ_2020_156

Λήψη απόφασης για πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (ΙΔΟΧ) διάρκειας τεσσάρων μηνών για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών, εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών και συγκεκριμένα στα πλαίσια της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού Covid-19

ΑΠΟΦΑΣΗ_ΟΕ_2020_158

Έγκριση των όρων και των τεχνικών προδιαγραφών της μελέτης για τη διενέργεια ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού της προμήθειας με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΕΝΔΡΩΝ» συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης 225.661,00€ (συμ/νου ΦΠΑ 13%)

ΑΠΟΦΑΣΗ_ΟΕ_2020_159

Λήψη απόφασης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 221 του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α΄147), για τον ορισμό μελών στις Επιτροπές: Α) Διενέργειας και Αξιολόγησης Διαγωνισμών Προμηθειών Β) Διενέργειας και Αξιολόγησης Διαγωνισμών Παροχής γενικών Υπηρεσιών/Εργασιών Γ) Εξέτασης και Αξιολόγησης Ενστάσεων Προμηθειών και Παροχής γενικών Υπηρεσιών/Εργασιών, Δ) Παραλαβής Προμηθειών και Ε) Παραλαβής Παροχής γενικών Υπηρεσιών/Εργασιών

ΑΠΟΦΑΣΗ_ΟΕ_2020_161

Έγκριση του Πρακτικού οριστικού αναδόχου για την Προμήθεια τροφής για τη σίτιση αδέσποτων ζώων με τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, σύμφωνα με την υπ’αριθμ. 145/2020 Απόφ. Ο.Ε. και τις διατάξεις των Π.Ν.Π 11& 14/3/2020

ΑΠΟΦΑΣΗ_ΟΕ_2020_163

Έγκριση της διενέργειας δαπάνης για την προμήθεια Ειδικού Εξοπλισμού για τη διενέργεια τηλεδιασκέψεων, στο πλαίσιο μέτρων αποφυγής μιας ενδεχόμενης εξάπλωσης του Κορωνοϊού COVID-19, με τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, σύμφωνα με τις διατάξεις των Π.Ν.Π 11& 14/3/2020

ΑΠΟΦΑΣΗ_ΟΕ_2020_164

Έγκριση της διενέργειας δαπάνης για τη Διαμόρφωση Ειδικών Χώρων Εργασίας για το προσωπικό του Δήμου, στο πλαίσιο μέτρων αποφυγής μιας ενδεχόμενης εξάπλωσης του Κορωνοϊού COVID-19 με τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, σύμφωνα με τις διατάξεις των Π.Ν.Π 11& 14/3/2020

ΑΠΟΦΑΣΗ_ΟΕ_2020_167

Λήψη απόφασης επί του πρακτικού αξιολόγησης δικαιολογητικών κατακύρωσης για την ανάδειξη οριστικού αναδόχου για την εκτέλεση της προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια ελαστικών μεταφορικών μέσων καθαριότητας»

ΑΠΟΦΑΣΗ_ΟΕ_2020_165

Έγκριση της διενέργειας δαπάνης για την προμήθεια Σετ Ειδικού Εξοπλισμού Θερμομέτρησης, στο πλαίσιο μέτρων αποφυγής μιας ενδεχόμενης εξάπλωσης του Κορωνοϊού COVID-19, με τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, σύμφωνα με τις διατάξεις των Π.Ν.Π 11& 14/3/2020

ΑΠΟΦΑΣΗ_ΟΕ_2020_166

Έγκριση των όρων των τεχνικών προδιαγραφών, της μελέτης και των σχετικών όρων της διακήρυξης, για τη διενέργεια Διεθνή ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού της προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια καυσίμων μεταφορικών μέσων, πετρελαίου θέρμανσης και προσθέτων για το Δήμο Γλυφάδας, πετρελαίου θέρμανσης για τις Σχολικές Επιτροπές του Δήμου Γλυφάδας και πετρελαίου θέρμανσης για το Κ.Α.Π.ΠΑ του Δήμου Γλυφάδας»

ΑΠΟΦΑΣΗ_ΟΕ_2020_169

Ανάθεση υπόθεσης στο δικηγόρο Αθηνών κ.Κων/νο Λακαφώση

ΑΠΟΦΑΣΗ_ΟΕ_2020_170

Ανάθεση υπόθεσης στο δικηγόρο Αθηνών κ.Κων/νο Λακαφώση

ΑΠΟΦΑΣΗ_ΟΕ_2020_171

Ανάθεση υπόθεσης στο δικηγόρο Αθηνών κ.Κων/νο Λακαφώση

ΑΠΟΦΑΣΗ_ΟΕ_2020_172

Λήψη απόφασης για την άσκηση ή μη ενδίκων μέσων

ΑΠΟΦΑΣΗ_ΟΕ_2020_173

Λήψη απόφασης για συμβιβαστική επίλυση που αφορά πρόταση εξώδικου συμβιβασμού

ΑΠΟΦΑΣΗ_ΟΕ_2020_145

Έγκριση της διενέργειας δαπάνης για την προμήθεια τροφής για τη σίτιση αδέσποτων ζώων στο πλαίσιο με τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, σύμφωνα με τις διατάξεις των Π.Ν.Π 11 & 14/3/2020

ΑΠΟΦΑΣΗ_ΟΕ_2020_146

Συγκρότηση επιτροπής διαγωνισμού έργων, με εκτιμώμενη αξία ίσης ή κατώτερης των 60.000€ (χωρίς Φ.Π.Α)» για το έτος 2020 ,βάση των διατάξεων του Ν.4412/2016

ΑΠΟΦΑΣΗ_ΟΕ_2020_147

Λήψη απόφασης για την παράταση υποβολής δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου του έργου «Ανάπλαση και δημιουργία αθλητικών εγκαταστάσεων δήμου Γλυφάδας»

ΑΠΟΦΑΣΗ_ΟΕ_2020_148

Λήψη απόφασης για πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (ΙΔΟΧ) διάρκειας τεσσάρων μηνών για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών, εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών και συγκεκριμένα στα πλαίσια της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού Covid-19

ΑΠΟΦΑΣΗ_ΟΕ_2020_149

Έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών της μελέτης και κατάρτιση των όρων της σχετικής διακήρυξης, για τη διενέργεια ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού της προμήθειας με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ» για το Δήμο Γλυφάδας και το ΚΑΠΠΑ

ΑΠΟΦΑΣΗ_ΟΕ_2020_150

Έγκριση του από 9/04/2020 Πρακτικού οριστικού αναδόχου για την προμήθεια μασκών προστασίας στο πλαίσιο αντιμετώπισης μιας ενδεχόμενης εξάπλωσης του Κορωνοϊού COVID-19 με τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, σύμφωνα με την υπ’αριθμ. 144/2020 Απόφ. Ο.Ε. και τις διατάξεις των Π.Ν.Π 11& 14/3/2020

ΑΠΟΦΑΣΗ_ΟΕ_2020_151

Έγκριση του από 9/04/2020 Πρακτικού οριστικού αναδόχου για την προμήθεια γαντιών προστασίας στο πλαίσιο αντιμετώπισης μιας ενδεχόμενης εξάπλωσης του Κορωνοϊού COVID-19 με τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, σύμφωνα με την υπ’αριθμ. 143/2020 Απόφ. Ο.Ε. και τις διατάξεις των Π.Ν.Π 11& 14/3/2020

ΑΠΟΦΑΣΗ_ΟΕ_2020_152

Έγκριση των όρων των τεχνικών προδιαγραφών, της μελέτης και των σχετικών όρων της διακήρυξης, για τη διενέργεια Διεθνή ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού της προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια καυσίμων μεταφορικών μέσων, πετρελαίου θέρμανσης και προσθέτων για το Δήμο Γλυφάδας, πετρελαίου θέρμανσης για τις Σχολικές Επιτροπές του Δήμου Γλυφάδας και πετρελαίου θέρμανσης για το Κ.Α.Π.ΠΑ του Δήμου Γλυφάδας»

ΑΠΟΦΑΣΗ_ΟΕ_2020_153

Έγκριση του από 10/04/2020 Πρακτικού οριστικού αναδόχου για τη μίσθωση μηχανήματος διασποράς απολυμαντικού υγρού στο πλαίσιο αντιμετώπισης μιας ενδεχόμενης εξάπλωσης του Κορωνοϊού COVID-19 με τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, σύμφωνα με την υπ’αριθμ. 140/2020 Απόφ. Ο.Ε. και τις διατάξεις των Π.Ν.Π 11& 14/3/2020

ΑΠΟΦΑΣΗ_ΟΕ_2020_139

Λήψη απόφασης συμπλήρωσης της με αρ. 42/2020 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής , που αφορά τη σύσταση της πάγιας προκαταβολής

ΑΠΟΦΑΣΗ_ΟΕ_2020_140

Έγκριση της διενέργειας δαπάνης για τη Μίσθωση μηχανήματος διασποράς απολυμαντικού υγρού στο πλαίσιο αντιμετώπισης μιας ενδεχόμενης εξάπλωσης του Κορωνοϊού COVID-19 με τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, σύμφωνα με τις διατάξεις των Π.Ν.Π 11 & 14/3/2020

ΑΠΟΦΑΣΗ_ΟΕ_2020_141

Έγκριση της διενέργειας δαπάνης για την Προμήθεια απολυμαντικού υγρού στο πλαίσιο αντιμετώπισης μιας ενδεχόμενης εξάπλωσης του Κορωνοϊού COVID-19 με τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, σύμφωνα με τις διατάξεις των Π.Ν.Π 11 & 14/3/2020

ΑΠΟΦΑΣΗ_ΟΕ_2020_142

Λήψη απόφασης επί του πρακτικού αξιολόγησης δικαιολογητικών κατακύρωσης για την ανάδειξη οριστικού αναδόχου για την εκτέλεση της υπηρεσίας/εργασίας με τίτλο «Συντήρηση πρασίνου

ΑΠΟΦΑΣΗ_ΟΕ_2020_143

Έγκριση της διενέργειας δαπάνης για την Προμήθεια γαντιών στο πλαίσιο αντιμετώπισης μιας ενδεχόμενης εξάπλωσης του Κορωνοϊού COVID-19 με τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, σύμφωνα με τις διατάξεις των Π.Ν.Π 11 & 14/3/2020

ΑΠΟΦΑΣΗ_ΟΕ_2020_144

Έγκριση της διενέργειας δαπάνης για την Προμήθεια μασκών προστασίας στο πλαίσιο αντιμετώπισης μιας ενδεχόμενης εξάπλωσης του Κορωνοϊού COVID-19 με τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, σύμφωνα με τις διατάξεις των Π.Ν.Π 11 & 14/3/2020

ΑΠΟΦΑΣΗ_ΟΕ_2020_118

Λήψη απόφασης συμπλήρωσης της με αρ. 42/2020 Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής, για τη σύσταση πάγιας προκαταβολής

ΑΠΟΦΑΣΗ_ΟΕ_2020_119

Ανάθεση υπόθεσης στον Δικηγόρο Αθηνών Απόστολο Γεωργούλα

ΑΠΟΦΑΣΗ_ΟΕ_2020_120

Προγραμματισμός προσλήψεων έκτακτου προσωπικού έτους 2020 –
Πρόσληψη προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου με κάλυψη από
τους ΚΑΠ

ΑΠΟΦΑΣΗ_ΟΕ_2020_121

Προγραμματισμός προσλήψεων έκτακτου προσωπικού έτους 2020 –Πρόσληψη προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου με τη μορφή λοιπών αντικαταβολών

ΑΠΟΦΑΣΗ_ΟΕ_2020_123

Λήψη απόφασης επί του πρακτικού αξιολόγησης δικαιολογητικών κατακύρωσης για την ανάδειξη οριστικού αναδόχου για την εκτέλεση της υπηρεσίας/εργασίας με τίτλο «ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ_ΟΕ_2020_124

Λήψη απόφασης επί του πρακτικού διενέργειας και αξιολόγησης οικονομικών προσφορών για την ανάδειξη προσωρινού αναδόχου για την εκτέλεση της υπηρεσίας/εργασίας με τίτλο «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΡΑΣΙΝΟΥ»,

ΑΠΟΦΑΣΗ_ΟΕ_2020_125

«Λήψη απόφασης για την έγκριση του 1ου πρακτικού δημοπρασίας του έργου «Επέκταση δημοτικού φωτισμού» και την ανάδειξη προσωρινού αναδόχου»

ΑΠΟΦΑΣΗ_ΟΕ_2020_126

«Ανάκληση της υπ΄αρ. 74/2020 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής και λήψη εκ νέου απόφασης για την άσκηση ή μη ενδίκων μέσων (σχετ. η με αρ. Α 4198/2019 απόφαση του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών)

ΑΠΟΦΑΣΗ_ΟΕ_2020_127

Ανάθεση υπόθεσης στον Δικηγόρο Αθηνών Κωνσταντίνο Λακαφώση

ΑΠΟΦΑΣΗ_ΟΕ_2020_128

Ανάθεση υπόθεσης στον Δικηγόρο Αθηνών Κωνσταντίνο Λακαφώση

ΑΠΟΦΑΣΗ_ΟΕ_2020_129

Λήψη απόφασης για την έγκριση της εξειδίκευσης της εγγεγραμμένης στον Κ.Α. 00.6443.0001 πίστωσης του προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2020 με τίτλο « Δαπάνες πραγματοποίησης εκδήλωσης εορτασμού της 25ης Μαρτίου 1821, έτους 2020

ΑΠΟΦΑΣΗ_ΟΕ_2020_130

Λήψη απόφασης για Α)Έγκριση της εξειδίκευσης της εγγεγραμμένης στον Κ.Α. 20.6279.0001 πίστωσης του προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2020 με τίτλο «Αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών», σχετικά με την Προμήθεια υλικών για την καταπολέμηση ιών και αντιμετώπιση μιας ενδεχόμενης εξάπλωσης του Κορωνοϊού COVID-19, συνολική πρ/σας δαπάνης 24.800,00€ συμπ. ΦΠΑ (24%) και Β) Έγκριση του τρόπου διενέργειας και εκτέλεση της υπηρεσίας αυτής, με διαδικασίες διαπραγμάτευσης (εξαιρετική ή απευθείας ανάθεση), σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 58 παρ. 2 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α)

ΑΠΟΦΑΣΗ_ΟΕ_2020_131

Έγκριση του 1ου Α.Π.Ε. του 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου «Κατασκευές διακλαδώσεων αποχέτευσης ακαθάρτων(αρ.μελ. 30/2019)»

ΑΠΟΦΑΣΗ_ΟΕ_2020_132

Kατάρτιση των όρων δημοπράτησης του έργου «Κατασκευές διακλαδώσεων αποχέτευσης ακαθάρτων» συνολικής πρ/μενης δαπάνης 74.400,00 € (συμ/νου ΦΠΑ) , σύμφωνα με την υπ΄αρ. 2/2020 μελέτη

ΑΠΟΦΑΣΗ_ΟΕ_2020_133

Έγκριση των όρων και των τεχνικών προδιαγραφών της μελέτης για τη διενέργεια συνοπτικού διαγωνισμού που αφορά στην προμήθεια με τίτλο «Προμήθεια ελαστικών μεταφορικών μέσων καθαριότητας

ΑΠΟΦΑΣΗ_ΟΕ_2020_134

Λήψη απόφασης επί του πρακτικού αξιολόγησης δικαιολογητικών κατακύρωσης για την ανάδειξη οριστικού αναδόχου για την εκτέλεση της υπηρεσίας/εργασίας με τίτλο «Δαπάνες Λειτουργίας Δημοτικής Συγκοινωνίας

ΑΠΟΦΑΣΗ_ΟΕ_2020_135

Λήψη απόφασης για την έγκριση παράτασης της σύμβασης που αφορά την προμήθεια με τίτλο «Προμήθεια εξοπλισμού παιδικών χαρών

ΑΠΟΦΑΣΗ_ΟΕ_2020_137

«Λήψη απόφασης για την έγκριση του 2ου πρακτικού δημοπρασίας του έργου «Συντηρήσεις οδών», με αρ. μελ. 110/2019 και την ανάδειξη οριστικού αναδόχου

ΑΠΟΦΑΣΗ_ΟΕ_2020_138

Ανάθεση υπόθεσης στο δικηγόρο Αθηνών Απόστολο Γεωργούλα

ΑΠΟΦΑΣΗ_ΟΕ_2020_136

Λήψη απόφασης επί του πρακτικού διενέργειας και αξιολόγησης, δικαιολογητικών, τεχνικών και οικονομικών προσφορών για την ανάδειξη προσωρινού αναδόχου για την εκτέλεση της υπηρεσίας/εργασίας με τίτλο «ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ_ΟΕ_2020_81

Λήψη απόφασης επί του πρακτικού εξέτασης ένστασης για την υπηρεσία/εργασία με τίτλο «Ανακατασκευή συστήματος εξαερισμού και αερισμού Δημοτικού Αθλητικού Κέντρου

ΑΠΟΦΑΣΗ_ΟΕ_2020_82

Συμπλήρωση – Τροποποίηση του Τεχνικού Προγράμματος του Δήμου έτους 2020

ΑΠΟΦΑΣΗ_ΟΕ_2020_83

Αναμόρφωση Προϋπολογισμού του Δήμου οικ. έτους 2020

ΑΠΟΦΑΣΗ_ΟΕ_2020_84

Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 751/2018 Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής περί Καθορισμού Τελών και Δικαιωμάτων των Κοιμητηρίων Δήμου Γλυφάδας

ΑΠΟΦΑΣΗ_ΟΕ_2020_85

Λήψη απόφασης για την αναμόρφωση του προϋπολογισμού του ΝΠΔΔ με την ονομασία «Κοινωνική, Αθλητική και Πολιτιστική Παρέμβαση Δήμου Γλυφάδας (με το διακριτικό τίτλο Κ.Α.Π.ΠΑ.) οικ. έτους 2020

ΑΠΟΦΑΣΗ_ΟΕ_2020_86

Λήψη απόφασης επί του πρακτικού διενέργειας και αξιολόγησης οικονομικών προσφορών για την ανάδειξη προσωρινού αναδόχου για την εκτέλεση της υπηρεσίας/εργασίας με τίτλο «Ανακατασκευή συστήματος εξαερισμού και αερισμού Δημοτικού Αθλητικού Κέντρου

ΑΠΟΦΑΣΗ_ΟΕ_2020_87

Λήψη απόφασης επί του πρακτικού αξιολόγησης δικαιολογητικών κατακύρωσης για την ανάδειξη οριστικού αναδόχου για την εκτέλεση της προμήθειας με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΡΡΟΦΗΤΙΚΟΥ ΣΑΡΩΘΡΟΥ

ΑΠΟΦΑΣΗ_ΟΕ_2020_88

Λήψη Απόφασης για έγκριση 1ου Πρακτικού Δημοπρασίας του Έργου «Ανάπλαση και δημιουργία αθλητικών εγκαταστάσεων Δήμου Γλυφάδας», συνολικής προϋπολογιζόμενης δαπάνης 2.302.419,36€ (πλέον ΦΠΑ)», σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 24/2018 μελέτη

ΑΠΟΦΑΣΗ_ΟΕ_2020_89

Λήψη απόφασης περί αποδοχής δωρεάς Υδραυλικής Μελέτης με τίτλο: «Αγωγοί ομβρίων σε οδούς της περιοχής Τερψιθέας του Δήμου Γλυφάδας

ΑΠΟΦΑΣΗ_ΟΕ_2020_90

Έγκριση υδραυλικής μελέτης με τίτλο: «Αγωγοί ομβρίων σε οδούς της περιοχής Τερψιθέας του Δήμου Γλυφάδας»,

ΑΠΟΦΑΣΗ_ΟΕ_2020_91

«Λήψη απόφασης για την άσκηση ή μη ενδίκων μέσων (σχετ. η με αρ. 1223/2019 απόφαση Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών)

ΑΠΟΦΑΣΗ_ΟΕ_2020_92

Λήψη απόφασης για την άσκηση ή μη ενδίκων μέσων (σχετ. η με αρ. Α6089/2019 απόφαση Διοικητικού Πρωτοδικείου Πειραιά)

ΑΠΟΦΑΣΗ_ΟΕ_2020_93

Ανάθεση σύνταξης γνωμοδότησης στη δικηγόρο Αθηνών κ. Θεοδώρα – Δήμητρα Ράλλη

ΑΠΟΦΑΣΗ_ΟΕ_2020_94

Ανάθεση σύνταξης γνωμοδότησης στο δικηγόρο Αθηνών κ. Αναστάσιο Θωμαΐδη

ΑΠΟΦΑΣΗ_ΟΕ_2020_95

Ανάθεση σύνταξης γνωμοδότησης στο δικηγόρο Αθηνών κ. Αναστάσιο Θωμαΐδη

ΑΠΟΦΑΣΗ_ΟΕ_2020_96

Ανάθεση υπόθεσης στον Δικηγόρο Αθηνών Κωνσταντίνο Λακαφώση

ΑΠΟΦΑΣΗ_ΟΕ_2020_97

Ανάθεση υπόθεσης στον Δικηγόρο Αθηνών Κωνσταντίνο Λακαφώση

ΑΠΟΦΑΣΗ_ΟΕ_2020_98

Ανάθεση υπόθεσης στον Δικηγόρο Αθηνών Κωνσταντίνο Λακαφώση

ΑΠΟΦΑΣΗ_ΟΕ_2020_99

Ανάθεση υπόθεσης στον Δικηγόρο Αθηνών Απόστολο Γεωργούλα

ΑΠΟΦΑΣΗ_ΟΕ_2020_100

Ανάθεση υπόθεσης στον Δικηγόρο Αθηνών Απόστολο Γεωργούλα

ΑΠΟΦΑΣΗ_ΟΕ_2020_101

A) Έγκριση της εξειδίκευσης της εγγεγραμμένης στον Κ.Α. 20.6279.0001 πίστωσης του προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2020 με τίτλο «Αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών», σχετικά με την εκτέλεση υγειονομικών υπηρεσιών για την καταπολέμηση ιών και αντιμετώπιση μιας ενδεχόμενης εξάπλωσης του Κορωνοϊού COVID-19, συνολική πρ/σας δαπάνης 20.856,80€ συμπ. ΦΠΑ (24%) και Β) Έγκριση του τρόπου διενέργειας και εκτέλεση της υπηρεσίας αυτής, με διαδικασίες διαπραγμάτευσης (εξαιρετική ή απευθείας ανάθεση), σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 58 παρ. 2 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α΄)

ΑΠΟΦΑΣΗ_ΟΕ_2020_102

Εισηγητική έκθεση Δ’ τριμήνου του έτους 2019 προς την Οικονομική Επιτροπή για την εκτέλεση του Προϋπολογισμού

ΑΠΟΦΑΣΗ_ΟΕ_2020_105

Λήψη απόφασης για την έγκριση του 1ου πρακτικού δημοπρασίας του έργου «Αποκαταστάσεις και κατασκευές πεζοδρομιών» με αρ. μελέτης 125/2019 και την ανάδειξη προσωρινού αναδόχου

ΑΠΟΦΑΣΗ_ΟΕ_2020_103

Λογιστική τακτοποίηση ποσού 333.165,36 που αποδόθηκε από την τράπεζα Πειραιώς με χρέωση τηρούμενου σε αυτή τραπεζικού λογαριασμού του Δήμου Γλυφάδας, δυνάμει του από 13.12.2019 κατασχετηρίου του Αβραμίδη Κυριάκου του Δημητρίου, εις χείρας της τράπεζας Πειραιώς Α.Ε ως τρίτης. (770/2019, 769/2019 πρώτα (Α΄) εκτελεστά Απόγραφα των με αρ. 9117/2018 και 9118/2018 αποφάσεων Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών οι οποίες κατέστησαν αμετάκλητες

ΑΠΟΦΑΣΗ_ΟΕ_2020_104

Λήψη απόφασης επί του πρακτικού διενέργειας και αξιολόγησης, δικαιολογητικών, τεχνικών και οικονομικών προσφορών για την ανάδειξη προσωρινού αναδόχου για την εκτέλεση της υπηρεσίας/εργασίας με τίτλο «Δαπάνες Λειτουργίας Δημοτικής Συγκοινωνίας

ΑΠΟΦΑΣΗ_ΟΕ_2020_106

Επιστροφή χρημάτων που καταβλήθηκαν αχρεώστητα

ΑΠΟΦΑΣΗ_ΟΕ_2020_107

Λήψη απόφασης για την άσκηση ή μη ενδίκων μέσων (σχετ. η με αρ. Α6683/2019 απόφαση Διοικητικού Πρωτοδικείου Πειραιά

ΑΠΟΦΑΣΗ_ΟΕ_2020_108

Λήψη απόφασης για την άσκηση ή μη ενδίκων μέσων (σχετ. η με αρ.
Α182/2019 απόφαση Διοικητικού Πρωτοδικείου Πειραιά

ΑΠΟΦΑΣΗ_ΟΕ_2020_109

Ανάθεση σύνταξης γνωμοδότησης στον δικηγόρο Αθηνών κ. Αριστείδη Καραμπασιάδη

ΑΠΟΦΑΣΗ_ΟΕ_2020_110

Ανάθεση υπόθεσης στον Δικηγόρο Αθηνών Απόστολο Γεωργούλα

ΑΠΟΦΑΣΗ_ΟΕ_2020_111

Ανάθεση υπόθεσης στον Δικηγόρο Αθηνών Κωνσταντίνο Λακαφώση

ΑΠΟΦΑΣΗ_ΟΕ_2020_112

Ανάθεση υπόθεσης στον Δικηγόρο Αθηνών Κωνσταντίνο Λακαφώση

ΑΠΟΦΑΣΗ_ΟΕ_2020_113

Ανάθεση υπόθεσης στον Δικηγόρο Αθηνών Κωνσταντίνο Λακαφώση

ΑΠΟΦΑΣΗ_ΟΕ_2020_114

Ανάθεση υπόθεσης στη Δικηγόρο Αθηνών Θεοδώρα-Δήμητρα Ράλλη

ΑΠΟΦΑΣΗ_ΟΕ_2020_115

Ανάθεση υπόθεσης στο Δικηγόρο Αθηνών Δημήτριο Αναστασόπουλο

ΑΠΟΦΑΣΗ_ΟΕ_2020_116

Ανάθεση υπόθεσης στο Δικηγόρο Αθηνών Αριστείδη Καραμπασιάδη

ΑΠΟΦΑΣΗ_ΟΕ_2020_117

Ανάθεση υπόθεσης στη Δικηγόρο Αθηνών Χριστίνα Ζήση

ΑΠΟΦΑΣΗ_ΟΕ_2020_70

Λήψη απόφασης επί του πρακτικού διενέργειας και αξιολόγησης, δικαιολογητικών, τεχνικών και οικονομικών προσφορών για την ανάδειξη προσωρινού αναδόχου για την εκτέλεση της υπηρεσίας/εργασίας με τίτλο «Xρωματισμοί επιφανειών σχολικών κτιρίων"

ΑΠΟΦΑΣΗ_ΟΕ_2020_71

Λήψη απόφασης επί του πρακτικού διενέργειας και αξιολόγησης, δικαιολογητικών και τεχνικών προσφορών για την εκτέλεση της υπηρεσίας/εργασίας με τίτλο «Συντήρηση πρασίνου

ΑΠΟΦΑΣΗ_ΟΕ_2020_72

Λήψη απόφασης για την έγκριση της εξειδίκευσης της εγγεγραμμένης στον Κ.Α. 00.6443.0001 πίστωσης του προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2020 με τίτλο «Δαπάνες διοργάνωσης εκδήλωσης για την κοπή της πρωτοχρονιάτικης πίτας των εργαζομένων του Δήμου και των νομικών του προσώπων

ΑΠΟΦΑΣΗ_ΟΕ_2020_73

Ανάθεση σύνταξης γνωμοδότησης στη δικηγόρο Αθηνών κ. Μαρία-Αναστασία Δίβαρη

ΑΠΟΦΑΣΗ_ΟΕ_2020_74

Λήψη απόφασης για την άσκηση ή μη ενδίκων μέσων (4198/2019 απόφαση του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών)

ΑΠΟΦΑΣΗ_ΟΕ_2020_75

Ανάθεση υπόθεσης στον Δικηγόρο Αθηνών Αριστείδη Καραμπασιάδη

ΑΠΟΦΑΣΗ_ΟΕ_2020_76

Ανάθεση υπόθεσης στον Δικηγόρο Αθηνών Αριστείδη Καραμπασιάδη

ΑΠΟΦΑΣΗ_ΟΕ_2020_77

Ανάθεση υπόθεσης στον Δικηγόρο Αθηνών Κωνσταντίνο Λακαφώση

ΑΠΟΦΑΣΗ_ΟΕ_2020_78

Ανάθεση υπόθεσης στον Δικηγόρο Αθηνών Κωνσταντίνο Λακαφώση

ΑΠΟΦΑΣΗ_ΟΕ_2020_79

Ανάθεση υπόθεσης στον Δικηγόρο Αθηνών Κωνσταντίνο Μυριούνη

ΑΠΟΦΑΣΗ_ΟΕ_2020_80

Ανάθεση υπόθεσης στη δικηγόρο Αθηνών Φωτεινή-Δήμητρα Βετούλη»

ΑΠΟΦΑΣΗ_ΟΕ_2020_44

Επιστροφή χρημάτων που καταβλήθηκαν αχρεώστητα

ΑΠΟΦΑΣΗ_ΟΕ_2020_57

Λήψη απόφασης επί του πρακτικού διενέργειας και αξιολόγησης οικονομικών προσφορών για την ανάδειξη προσωρινού αναδόχου για την εκτέλεση της προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια αναρροφητικού σαρώθρου

ΑΠΟΦΑΣΗ_ΟΕ_2020_50

Έγκριση των όρων και των τεχνικών προδιαγραφών της μελέτης για τη διενέργεια ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού της υπηρεσίας /εργασίας με τίτλο «ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ » συνολικής πρ/σας δαπάνης 84.070,00 € (συμ/νων όλων των επιβαρύνσεων)

ΑΠΟΦΑΣΗ_ΟΕ_2020_56

Λήψη απόφασης επί του πρακτικού αξιολόγησης δικαιολογητικών κατακύρωσης για την ανάδειξη οριστικού αναδόχου για την εκτέλεση της υπηρεσίας/εργασίας με τίτλο «Δαπάνες μεταφοράς υπολειμμάτων πρασίνου

ΑΠΟΦΑΣΗ_ΟΕ_2020_58

Λήψη απόφασης επί του πρακτικού αξιολόγησης δικαιολογητικών κατακύρωσης για την ανάδειξη οριστικού αναδόχου για την εκτέλεση της προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού

ΑΠΟΦΑΣΗ_ΟΕ_2020_52

Λήψη απόφασης για την παροχή πληρεξουσιότητας σε Δικηγόρο για την ενδοδικαστική επίλυση της διαφοράς που περιέχεται στην με αριθμό καταχώρισης ΑΓ216/12.06.2019 αγωγή κατά του Δήμου Γλυφάδας ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Πειραιά

ΑΠΟΦΑΣΗ_ΟΕ_2020_59

Λήψη απόφασης επί του πρακτικού διενέργειας και αξιολόγησης, δικαιολογητικών, και τεχνικών προσφορών για την εκτέλεση της υπηρεσίας/εργασίας με τίτλο «ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΞΑΕΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΕΡΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ

ΑΠΟΦΑΣΗ_ΟΕ_2020_60

Λήψη απόφασης για την παράταση προγραμματικής σύμβασης Δήμου Γλυφάδας – Ο.ΣΥ.Α.Ε. για τη χρήση λεωφορείων της Δημοτικής Συγκοινωνίας

ΑΠΟΦΑΣΗ_ΟΕ_2020_61

Ανάθεση υπόθεσης στο δικηγόρο Αθηνών κ. Απόστολο Γεωργούλα

ΑΠΟΦΑΣΗ_ΟΕ_2020_62

Ανάθεση υπόθεσης στο δικηγόρο Αθηνών κ. Απόστολο Γεωργούλα

ΑΠΟΦΑΣΗ_ΟΕ_2020_63

Ανάθεση υπόθεσης στο δικηγόρο Αθηνών κ. Αναστάσιο Θωμαΐδη

ΑΠΟΦΑΣΗ_ΟΕ_2020_64

Ανάθεση υπόθεσης στο δικηγόρο Αθηνών κ. Αναστάσιο Θωμαΐδη

ΑΠΟΦΑΣΗ_ΟΕ_2020_65

Ανάθεση υπόθεσης στο δικηγόρο Αθηνών κ. Αναστάσιο Θωμαΐδη

ΑΠΟΦΑΣΗ_ΟΕ_2020_66

Ανάθεση υπόθεσης στο δικηγόρο Αθηνών κ. Αριστείδη Καραμπασιάδη

ΑΠΟΦΑΣΗ_ΟΕ_2020_67

Ανάθεση υπόθεσης στο δικηγόρο Αθηνών κ. Αριστείδη Καραμπασιάδη

ΑΠΟΦΑΣΗ_ΟΕ_2020_68

Ανάθεση υπόθεσης στο δικηγόρο Αθηνών κ. Αριστείδη Καραμπασιάδη

ΑΠΟΦΑΣΗ_ΟΕ_2020_69

Ανάθεση υπόθεσης στο δικηγόρο Αθηνών κ. Κωσταντίνο Μυριούνη

ΑΠΟΦΑΣΗ_ΟΕ_2020_41

Ανάθεση υπόθεσης στον Δικηγόρο Αθηνών Απόστολο Γεωργούλα

ΑΠΟΦΑΣΗ_ΟΕ_2020_42

«Λήψη απόφασης για τη σύσταση και διαχείριση πάγιας προκαταβολής έτους 2020»

ΑΠΟΦΑΣΗ_ΟΕ_2020_43

Επιστροφή χρημάτων που καταβλήθηκαν αχρεώστητα»

ΑΠΟΦΑΣΗ_ΟΕ_2020_45

Λήψη απόφασης επί της παράτασης τελικής προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: «Απαιτούμενες εργασίες για την πιστοποίηση των παιδικών χαρών Δήμου Γλυφάδας

ΑΠΟΦΑΣΗ_ΟΕ_2020_46

Λήψη απόφασης επί του πρακτικού διενέργειας της φανερής μειοδοτικής δημοπρασίας με τίτλο: «Μίσθωση ακινήτου προς στέγαση Υπηρεσιών του Δήμου και Πολιτιστικών Δραστηριοτήτων

ΑΠΟΦΑΣΗ_ΟΕ_2020_47

Λήψη απόφασης επί του πρακτικού αξιολόγησης δικαιολογητικών κατακύρωσης για την ανάδειξη οριστικού αναδόχου για την εκτέλεση της προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια πινακίδων , στύλων σήμανσης, πινακίδων ονοματοθεσίας οδών και εμποδίων αποτροπής στάθμευσης

ΑΠΟΦΑΣΗ_ΟΕ_2020_48

ΑΠΟΦΑΣΗ_ΟΕ_2020_49

Έγκριση των όρων και των τεχνικών προδιαγραφών της μελέτης για τη διενέργεια ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού της υπηρεσίας /εργασίας με τίτλο «Δαπάνες λειτουργίας Δημοτικής Συγκοινωνίας» συνολικής πρ/σας δαπάνης 247.317,50 € (συμ/νου ΦΠΑ)

ΑΠΟΦΑΣΗ_ΟΕ_2020_51

Λήψη απόφασης για συμβιβαστική επίλυση που αφορά πρόταση εξώδικου συμβιβασμού του κου Τόγκα Αθανασίου σε απαίτησή του περί αποζημίωσης των υλικών ζημιών του δικύκλου του

ΑΠΟΦΑΣΗ_ΟΕ_2020_53

Ανάθεση υπόθεσης στο δικηγόρο Αθηνών κ. Κωνσταντίνο Λακαφώση

ΑΠΟΦΑΣΗ_ΟΕ_2020_54

Ανάθεση υπόθεσης στο δικηγόρο Αθηνών κ. Κωνσταντίνο Λακαφώση

ΑΠΟΦΑΣΗ_ΟΕ_2020_55

Ανάθεση υπόθεσης στο δικηγόρο Αθηνών κ. Κωνσταντίνο Λακαφώση

ΑΠΟΦΑΣΗ_ΟΕ_2020_16

«ΟΡΙΣΜΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΚΑΙ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ», ΜΕ ΑΡ.ΜΕΛ. 12/17»

ΑΠΟΦΑΣΗ_ΟΕ_2020_29

«Ανάθεση σύνταξης γνωμοδότησης στο Δικηγόρο Αθηνών κ. Απόστολο Γεωργούλα»

ΑΠΟΦΑΣΗ_ΟΕ_2020_30

«Συγκρότηση επιτροπής διεξαγωγής δημοπρασίας του έργου «Eπέκταση δημοτικού φωτισμού», συνολικής, κατά τον προϋπολογισμό της υπ’ αριθμ. 117/2019 μελέτης, δαπάνης 2.419.000,00 € (μη συμ/νου Φ.Π.Α.)

ΑΠΟΦΑΣΗ_OE_2020_31

Έγκριση του 1ου Α.Π.Ε. του έργου «Απαιτούμενες εργασίες για την πιστοποίηση των παιδικών χαρών Δήμου Γλυφάδας

ΑΠΟΦΑΣΗ_ΟΕ_2020_35

Λήψη απόφασης επί του Πρακτικού Διενέργειας της φανερής πλειοδοτικής δημοπρασίας με τίτλο: «Περισυλλογή εγκαταλελειμμένων οχημάτων και μεταφορά τους σε εγκεκριμένο σύστημα συλλογής οχημάτων τέλους Ζωής (ΟΤΚΖ)

ΑΠΟΦΑΣΗ_ΟΕ_2020_32

Λήψη απόφασης επί του πρακτικού διενέργειας και αξιολόγησης, δικαιολογητικών, τεχνικών και οικονομικών προσφορών για την ανάδειξη προσωρινού αναδόχου για την εκτέλεση της υπηρεσίας/εργασίας με τίτλο «Δαπάνες μεταφοράς υπολειμμάτων πρασίνου

ΑΠΟΦΑΣΗ_ΟΕ_2020_33

Λήψη απόφασης επί του πρακτικού διενέργειας και αξιολόγησης , δικαιολογητικών, τεχνικών και οικονομικών προσφορών για τη ανάδειξη προσωρινού αναδόχου για την εκτέλεση της προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού

ΑΠΟΦΑΣΗ_ΟΕ_2020_34

Λήψη απόφασης επί του Πρακτικού Διενέργειας της φανερής πλειοδοτικής επαναληπτικής δημοπρασίας με τίτλο: «Εκποίηση κινητών πραγμάτων, σύμφωνα με την υπ’αριθμ. 247/2018 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου, για τις Ομάδες 2,3,4 και 5

ΑΠΟΦΑΣΗ_ΟΕ_2020_36

Λήψη απόφασης επί του πρακτικού αξιολόγησης δικαιολογητικών κατακύρωσης για την ανάδειξη οριστικού αναδόχου για την εκτέλεση της υπηρεσίας/εργασίας με τίτλο «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ FIXMYCITY ΚΑΙ FIXMYSCHOOL

ΑΠΟΦΑΣΗ_ΟΕ_2020_37

Ανάθεση υπόθεσης στη δικηγόρο Αθηνών κ. Μαρία – Αναστασία Δίβαρη

ΑΠΟΦΑΣΗ_ΟΕ_2020_38

Ανάθεση υπόθεσης στη δικηγόρο Αθηνών κ. Μαρία – Αναστασία Δίβαρη

ΑΠΟΦΑΣΗ_ΟΕ_2020_39

Ανάθεση σύνταξης γνωμοδότησης στη δικηγόρο Αθηνών κ. Θεοδώρα – Δήμητρα Ράλλη

ΑΠΟΦΑΣΗ_ΟΕ_2020_40

Ανάθεση σύνταξης γνωμοδότησης στο Δικηγόρο Αθηνών κ. Κωσταντίνο Λακαφώση

ΑΠΟΦΑΣΗ_ΟΕ_2020_14

Συγκρότηση επιτροπής διεξαγωγής δημοπρασίας του έργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ», με αρ. μελ. 125/2019 και προϋπολογισμό 5.500.000€ (συμπ/νου ΦΠΑ)

ΑΠΟΦΑΣΗ_ΟΕ_2020_15

Συγκρότηση επιτροπής διεξαγωγής δημοπρασίας του έργου «Ανάπλαση και δημιουργία αθλητικών εγκαταστάσεων Δήμου Γλυφάδας», συνολικής, κατά τον προϋπολογισμό της υπ’ αριθμ. 24/2018 μελέτης, δαπάνης 2.855.000,00€ (με Φ.Π.Α.)

ΑΠΟΦΑΣΗ_ΟΕ_2020_17

Λήψη απόφασης επί του πρακτικού αξιολόγησης δικαιολογητικών και βαθμολόγησης τεχνικών προσφορών για την εκτέλεση της προμήθειας με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΡΡΟΦΗΤΙΚΟΥ ΣΑΡΩΘΡΟΥ

ΑΠΟΦΑΣΗ_ΟΕ_2020_20

Έγκριση της υπ΄αρ. 65/2020 απόφασης Δημάρχου που αφορά την ανάθεση υπόθεσης στο δικηγόρο Αθηνών κ. Κων/νο Μυριούνη

ΑΠΟΦΑΣΗ_ΟΕ_2020_21

Έγκριση της υπ΄αρ. 106/2020 απόφασης Δημάρχου που αφορά την ανάθεση υπόθεσης στο δικηγόρο Αθηνών κ. Νικόλαο Πινάτση

ΑΠΟΦΑΣΗ_ΟΕ_2020_22

Ανάθεση σύνταξης γνωμοδότησης στο δικηγόρο Αθηνών κ. Απόστολο Γεωργούλα

ΑΠΟΦΑΣΗ_ΟΕ_2020_23

Ανάθεση υπόθεσης στο δικηγόρο Αθηνών κ. Κων/νο Λακαφώση

ΑΠΟΦΑΣΗ_ΟΕ_2020_18

Λήψη απόφασης επί του πρακτικού διενέργειας και αξιολόγησης, δικαιολογητικών, τεχνικών και οικονομικών προσφορών για την ανάδειξη προσωρινού αναδόχου για την εκτέλεση της υπηρεσίας/εργασίας με τίτλο «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ FIXMYCITY ΚΑΙ FIXMYSCHOOL

ΑΠΟΦΑΣΗ_ΟΕ_2020_19

Λήψη απόφασης επί του πρακτικού διενέργειας και αξιολόγησης, δειγμάτων, δικαιολογητικών, τεχνικών και οικονομικών προσφορών για την ανάδειξη προσωρινού αναδόχου για την εκτέλεση της προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια πινακίδων, στύλων σήμανσης, πινακίδων ονοματοθεσίας οδών και εμποδίων αποτροπής στάθμευσης»

ΑΠΟΦΑΣΗ_ΟΕ_2019_24

Ανάθεση υπόθεσης στο δικηγόρο Αθηνών Αριστείδη Καραμπασιάδη

ΑΠΟΦΑΣΗ_ΟΕ_2020_25

Ανάθεση υπόθεσης στο δικηγόρο Αθηνών Αριστείδη Καραμπασιάδη

ΑΠΟΦΑΣΗ_ΟΕ_2020_26

Ανάθεση υπόθεσης στο δικηγόρο Αθηνών Απόστολο Γεωργούλα»

ΑΠΟΦΑΣΗ_ΟΕ_2020_27

Ανάθεση υπόθεσης στο δικηγόρο Αθηνών Απόστολο Γεωργούλα»

ΑΠΟΦΑΣΗ_ΟΕ_2020_28

Ανάθεση υπόθεσης στο δικηγόρο Αθηνών Απόστολο Γεωργούλα»

ΑΠΟΦΑΣΗ_ΟΕ_2020_1

«Λήψη απόφασης για την επιστροφή της πάγιας προκαταβολής οικ. έτους 2019 και απαλλαγή υπολόγου

ΑΠΟΦΑΣΗ_ΟΕ_2020_2

Λήψη απόφασης επί του από 10/12/2019 Πρακτικού Διενέργειας της φανερής μειοδοτικής δημοπρασίας με τίτλο: «Μίσθωση ακινήτου προς στέγαση Υπηρεσιών του Δήμου και Πολιτιστικών Δραστηριοτήτω»

ΑΠΟΦΑΣΗ_ΟΕ_2020_3

«Λήψη απόφασης επί του πρακτικού αξιολόγησης δικαιολογητικών κατακύρωσης για την ανάδειξη οριστικού αναδόχου για την εκτέλεση της υπηρεσίας/εργασίας με τίτλο «Εργασίες κατασκευής και συντήρησης ξύλινου αστικού εξοπλισμού»

ΑΠΟΦΑΣΗ_ΟΕ_2020_4

«Λήψη απόφασης επί του πρακτικού αξιολόγησης δικαιολογητικών κατακύρωσης για την ανάδειξη οριστικού αναδόχου για την εκτέλεση της προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια υλικών για συντήρηση και αποκατάσταση κοινόχρηστων χώρων

ΑΠΟΦΑΣΗ_ΟΕ_2020_5

«Λήψη απόφασης για έγκριση του 1ου Πρακτικού Δημοπρασίας του Έργου «Συντηρήσεις
οδών» με αρ.μελ. 110/2019 και την ανάδειξη προσωρινού αναδόχου

ΑΠΟΦΑΣΗ_ΟΕ_2020_6

«Λήψη απόφασης για έγκριση του 2ου Πρακτικού Δημοπρασίας του Έργου «Μελέτη Νέου Δημοτικού Ωδείου Γλυφάδας» συνολικής πρ/μενης δαπάνης 220.999,11 € (πλέον ΦΠΑ) , σύμφωνα με την υπ΄αρ. 28/2018 μελέτη»,

ΑΠΟΦΑΣΗ_ΟΕ_2020_7

«Ανάθεση υπόθεσης στη δικηγόρο Αθηνών Χριστίνα Ζήση

ΑΠΟΦΑΣΗ_ΟΕ_2020_8

«Ανάθεση υπόθεσης στη δικηγόρο Αθηνών Χριστίνα Ζήση»,

ΑΠΟΦΑΣΗ_ΟΕ_2020_9

«Ανάθεση υπόθεσης στο δικηγόρο Αθηνών Κωνσταντίνο Λακαφώση»

ΑΠΟΦΑΣΗ_ΟΕ_2020_10

«Ανάθεση υπόθεσης στο δικηγόρο Αθηνών Κωνσταντίνο Λακαφώση»

ΑΠΟΦΑΣΗ_ΟΕ_2020_11

«Ανάθεση υπόθεσης στο δικηγόρο Αθηνών Γεωργούλα Απόστολο»

ΑΠΟΦΑΣΗ_ΟΕ_2020_12

«Ανάθεση υπόθεσης στο δικηγόρο Αθηνών Γεωργούλα Απόστολο

ΑΠΟΦΑΣΗ_ΟΕ_2020_13

«Ανάθεση υπόθεσης στο δικηγόρο Αθηνών Γεωργούλα Απόστολο»,

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ_ΟΕ_2019_141

Αναμόρφωση Προϋπολογισμού του Δήμου οικ. έτους 2019

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ_ΟΕ_2019_140

Συμπλήρωση – Τροποποίηση του Τεχνικού Προγράμματος του Δήμου έτους 2019

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ_ΟΕ_2019_138

Ανάθεση υπόθεσης στο Δικηγόρο Αθηνών Χαράλαμπο Μπουκουβάλα

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ_ΟΕ_2019_137

Ανάθεση σύνταξης γνωμοδότησης στο Δικηγόρο Αθηνών Κωνσταντίνο Λακαφώση

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ_ΟΕ_2019_136

Ανάθεση σύνταξης γνωμοδότησης στο Δικηγόρο Αθηνών Κωνσταντίνο Λακαφώση

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ_ΟΕ_2019_135

Έγκριση της υπ’ αριθμ. 1345/2019 απόφασης Δημάρχου που αφορά σε ανάθεση σύνταξης γνωμοδότησης στο Δικηγόρο Αθηνών Κωνσταντίνο Λακαφώση

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ_ΟΕ_2019_134

Λήψη απόφασης επί του 2ου πρακτικού δημοπρασίας εκτέλεσης του έργου «Απαιτούμενες εργασίες για την πιστοποίηση παιδικών χαρών Δήμου Γλυφάδας

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ_ΟΕ_2019_133

Έγκριση των όρων και των τεχνικών προδιαγραφών της μελέτης για τη διενέργεια συνοπτικού διαγωνισμού που αφορά στην υπηρεσία/εργασία με τίτλο «ΠΑΡΟΧΗ ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΤΙΣ ΠΑΡΑΛΙΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ_ΟΕ_2019_132

Λήψη απόφασης επί του πρακτικού διενέργειας και αξιολόγησης, δικαιολογητικών, τεχνικών και οικονομικών προσφορών για την ανάδειξη προσωρινού αναδόχου για την εκτέλεση της προμήθειας «Δημιουργία ολοκληρωμένων τουριστικών προσβάσιμων θαλάσσιων προορισμών Δήμου Γλυφάδας

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ_ΟΕ_2019_131

Λήψη απόφασης επί του πρακτικού διενέργειας και αξιολόγησης, δικαιολογητικών, τεχνικών και οικονομικών προσφορών για την ανάδειξη προσωρινού αναδόχου για την εκτέλεση της υπηρεσίας/εργασίας με τίτλο «Κλάδεμα ψηλών δέντρων

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ_ΟΕ_2019_130

Λήψη απόφασης επί του πρακτικού διενέργειας και αξιολόγησης, δικαιολογητικών, τεχνικών και οικονομικών προσφορών για την ανάδειξη προσωρινού αναδόχου για την εκτέλεση της υπηρεσίας/εργασίας με τίτλο «ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ_ΟΕ_2019_129

Ανάθεση υπόθεσης στο Δικηγόρο Αθηνών Παπαρρηγόπουλο Ανδρέα

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ_ΟΕ_2019_128

Ανάθεση υπόθεσης στο Δικηγόρο Αθηνών Παπαρρηγόπουλο Ανδρέα

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ_ΟΕ_2019_127

Ανάθεση υπόθεσης στο Δικηγόρο Αθηνών Απόστολο Γεωργούλα

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ_ΟΕ_2019_126

Λήψη απόφασης για συμβιβαστική επίλυση που αφορά πρόταση εξώδικου συμβιβασμού του κου KΩΤΙΔΗ ΚΩΝ/ΝΟΥ σε απαίτησή του περί αποζημίωσης των υλικών ζημιών οχήματός του

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ_ΟΕ_2019_125

Έγκριση των όρων και των τεχνικών προδιαγραφών της μελέτης για τη διενέργεια ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού της υπηρεσίας/εργασίας με τίτλο «Δαπάνες λειτουργίας εφαρμογών «FIX MY CITY» και «FIX MY SCHOOL»   συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης 107.136,00€ (συμ/νου ΦΠΑ 24%)

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ_ΟΕ_2019_124

Ανάθεση υπόθεσης στο Δικηγόρο Αθηνών Κωνσταντίνο Λακαφώση

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ_ΟΕ_2019_123

Ανάθεση υπόθεσης στο Δικηγόρο Αθηνών Κωνσταντίνο Λακαφώση

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ_ΟΕ_2019_122

Ανάθεση υπόθεσης στη Δικηγόρο Αθηνών Θεοδώρα-Δήμητρα Ράλλη

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ_ΟΕ_2019_121

Ανάθεση υπόθεσης στο Δικηγόρο Αθηνών Απόστολο Γεωργούλα

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ_ΟΕ_2019_120

Ανάθεση σύνταξης γνωμοδότησης στο Δικηγόρο Αθηνών Απόστολο Γεωργούλα

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ_ΟΕ_2019_119

Λήψη απόφασης για συμβιβαστική επίλυση που αφορά πρόταση εξώδικου συμβιβασμού του κου ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΓΙΑΤΡΑ σε απαίτησή του περί αποζημίωσης των υλικών ζημιών οχήματός του

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ_ΟΕ_2019_118

Λήψη απόφασης επί του πρακτικού διενέργειας και αξιολόγησης, δικαιολογητικών, τεχνικών και οικονομικών προσφορών για την ανάδειξη προσωρινού αναδόχου για την εκτέλεση της υπηρεσίας/εργασίας με τίτλο «Αποψιλώσεις, καθαρισμοί και λοιπές εργασίες πολιτικής προστασίας

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ_ΟΕ_2019_117

Έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών της μελέτης και κατάρτιση των όρων της σχετικής διακήρυξης για τη διενέργεια διεθνή ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού της προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια ειδικών επιδαπέδιων κάδων ανακύκλωσης συσκευασιών

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ_ΟΕ_2019_116

Έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών της μελέτης για τη διενέργεια συνοπτικού διαγωνισμού που αφορά στην προμήθεια με τίτλο «Προμήθεια γραφικής  ύλης , μικροαντικειμένων γραφείου & λοιπών ειδών αρχειοθέτησης εγγράφων και ξηρογραφικού χαρτιού

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ_ΟΕ_2019_115

Λήψη απόφασης για συγκρότηση επιτροπής διαγωνισμών έργων, με εκτιμώμενη αξία ίσης ή κατώτερης των 60.000,00 € (χωρίς ΦΠΑ) για το έτος 2019, βάσει των διατάξεων του Ν. 4412/2016

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ_ΟΕ_2019_114

Ανάθεση σύνταξης γνωμοδότησης στη δικηγόρο Αθηνών κ. Θεοδώρα – Δήμητρα Ράλλη

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ_ΟΕ_2019_113

Ανάθεση υπόθεσης στο δικηγόρο Αθηνών κ. Νικόλαο Πινάτση

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ_ΟΕ_2019_112

Ανάθεση υπόθεσης στη δικηγόρο Αθηνών κ. Μαρία – Αναστασία Δίβαρη

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ_ΟΕ_2019_111

Ανάθεση υπόθεσης στο δικηγόρο Αθηνών κ. Απόστολο Γεωργούλα

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ_ΟΕ_2019_110

Λήψη απόφασης για την άσκηση ή μη ενδίκων μέσων κατά της υπ΄αρ. 227/2019 απόφασης του Μονομελούς Εφετείου Αθηνών

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ_ΟΕ_2019_109

Λήψη απόφασης για την άσκηση ή μη ενδίκων μέσων κατά της υπ΄αρ. Α2387/2018 απόφασης του Διοικητικού Εφετείου Πειραιά

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ_ΟΕ_2019_108

Λήψη απόφασης για συμβιβαστική επίλυση που αφορά πρόταση εξώδικου συμβιβασμού της κ. Χρονοπούλου Μαρίας σε απαίτησή της περί αποζημίωσης των υλικών ζημιών του οχήματός τη

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ_ΟΕ_2019_107

Λήψη απόφασης επί του πρακτικού αξιολόγησης δικαιολογητικών κατακύρωσης  για την ανάδειξη οριστικού αναδόχου για την εκτέλεση της υπηρεσίας/εργασίας με τίτλο «Δαπάνες Λειτουργίας Δημοτικής Συγκοινωνίας

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ_ΟΕ_2019_106

Λήψη απόφασης επί του πρακτικού αξιολόγησης δικαιολογητικών κατακύρωσης  για την ανάδειξη οριστικού αναδόχου για την εκτέλεση της προμήθειας με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΑΡΜΑΡΙΝΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΝΕΟΥ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟΥ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ_ΟΕ_2019_105

Λήψη απόφασης επί του πρακτικού αξιολόγησης δικαιολογητικών κατακύρωσης για την ανάδειξη οριστικού αναδόχου για την εκτέλεση της προμήθειας με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΝΕΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΤΩΝ ΒΙΟΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΓΛΥΦΑΔΑΣ» ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ «ΔΡΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΓΛΥΦΑΔΑΣ» (MIS 5001853)

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ_ΟΕ_2019_104

Λήψη απόφασης για έκδοση εντάλματος προπληρωμής , προς εξόφληση της δαπάνης που αφορά νέες παροχές ισχύος για τη σύνδεση στο δίκτυο χαμηλής τάσης του/της ακινήτου /εγκατάστασης στις διευθύνσεις ΑΓ.ΝΕΚΤΑΡΙΟΥ 207 – Δ.ΠΑΥΛΟΥ 22 και ΚΥΠΡΟΥ και ΛΑΜΠΡΑΚΗ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ_ΟΕ_2019_102

Ανάθεση σύνταξης γνωμοδότησης στο Δικηγόρο Αθηνών Ανδρέα Παπαρρηγόπουλο

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ_ΟΕ_2019_101

Ανάθεση σύνταξης γνωμοδότησης στη Δικηγόρο Αθηνών Θεοδώρα-Δήμητρα Ράλλη

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ_ΟΕ_2019_100

Ανάθεση σύνταξης γνωμοδότησης στη Δικηγόρο Αθηνών Θεοδώρα-Δήμητρα Ράλλ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ_ΟΕ_2019_99

Λήψη απόφασης για ανάθεση υπόθεσης στο Δικηγόρο Αθηνών Απόστολο Γεωργούλα

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ_ΟΕ_2019_98

Λήψη απόφασης για την άσκηση ή μη ενδίκων μέσων κατά της υπ’ αριθμ.  503/2019 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Πειραιώς

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ_ΟΕ_2019_97

Λήψη απόφασης για συμβιβαστική επίλυση που αφορά πρόταση εξώδικου συμβιβασμού της κας MUZHZHUKINA HANNA σε απαίτησή της περί αποζημίωσης των υλικών ζημιών οχήματός της

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ_ΟΕ_2019_96

Λήψη απόφασης για συμβιβαστική επίλυση που αφορά πρόταση εξώδικου συμβιβασμού του κου ΑΤΙΕ ΑΜΠΝΤΑΛΛΑ-ΦΩΤΙΟΥ σε απαίτησή του περί αποζημίωσης των υλικών ζημιών οχήματός του

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ_ΟΕ_2019_94

Έγκριση των όρων και των τεχνικών προδιαγραφών της μελέτης για τη διενέργεια συνοπτικού διαγωνισμού που αφορά στην υπηρεσία με τίτλο «ΚΛΑΔΕΜΑ ΨΗΛΩΝ ΔΕΝΤΡΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ_ΟΕ_2019_93

Λήψη απόφασης επί του πρακτικού αξιολόγησης δικαιολογητικών κατακύρωσης  για την ανάδειξη οριστικού αναδόχου για την εκτέλεση της προμήθειας με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ  ΝΕΟΥ  ΡΕΥΜΑΤΟΣ  ΣΥΛΛΟΓΗΣ  ΤΩΝ ΒΙΟΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΓΛΥΦΑΔΑΣ» ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ «ΔΡΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΓΛΥΦΑΔΑΣ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ_ΟΕ_2019_92

Λήψη απόφασης για ανάθεση υπόθεσης στο Δικηγόρο Αθηνών Απόστολο Γεωργούλα

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ_ΟΕ_2019_91

Ανάθεση σύνταξης γνωμοδότησης στη Δικηγόρο Αθηνών Θεοδώρα-Δήμητρα Ράλλη

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ_ΟΕ_2019_90

Ανάθεση σύνταξης γνωμοδότησης στο Δικηγόρο Αθηνών Απόστολο Γεωργούλα

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ_ΟΕ_2019_89

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ_ΟΕ_2019_88

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ_ΟΕ_2019_87

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ_ΟΕ_2019_86

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ_ΟΕ_2019_85

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ_ΟΕ_2019_84

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ_ΟΕ_2019_83

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ_ΟΕ_2019_82

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ_ΟΕ_2019_81

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ_ΟΕ_2019_80

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ_ΟΕ_2019_79

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ_ΟΕ_2019_78

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ_ΟΕ_2019_77

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ_ΟΕ_2019_76

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ_ΟΕ_2019_75

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ_ΟΕ_2019_74

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ_ΟΕ_2019_73

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ_ΟΕ_2019_72

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ_ΟΕ_2019_71

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ_ΟΕ_2019_70

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ_ΟΕ_2019_69

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ_ΟΕ_2019_68

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ_ΟΕ_2019_67

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ_ΟΕ_2019_66

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ_ΟΕ_2019_65

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ_ΟΕ_2019_64

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ_ΟΕ_2019_63

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ_ΟΕ_2019_62

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ_ΟΕ_2019_61

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ_ΟΕ_2019_60

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ_ΟΕ_2019_59

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ_ΟΕ_2019_58

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ_ΟΕ_2019_57

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ_ΟΕ_2019_56

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ_ΟΕ_2019_55

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ_ΟΕ_2019_54

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ_ΟΕ_2019_53

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ_ΟΕ_2019_52

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ_ΟΕ_2019_51

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ_ΟΕ_2019_50

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ_ΟΕ_2019_49

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ_ΟΕ_2019_48

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ_ΟΕ_2019_47

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ_ΟΕ_2019_46

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ_ΟΕ_2019_45

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ_ΟΕ_2019_44

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ_ΟΕ_2019_43

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ_ΟΕ_2019_42

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ_ΟΕ_2019_41

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ_ΟΕ_2019_40

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ_ΟΕ_2019_39

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ_ΟΕ_2019_38

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ_ΟΕ_2019_37

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ_ΟΕ_2019_36

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ_ΟΕ_2019_35

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ_ΟΕ_2019_34

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ_ΟΕ_2019_33

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ_ΟΕ_2019_32

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ_ΟΕ_2019_31

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ_ΟΕ_2019_30

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ_ΟΕ_2019_29

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ_ΟΕ_2019_28

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ_ΟΕ_2019_27

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ_ΟΕ_2019_26

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ_ΟΕ_2019_25

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ_ΟΕ_2019_24

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ_ΟΕ_2019_23

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ_ΟΕ_2019_22

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ_ΟΕ_2019_21

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ_ΟΕ_2019_20

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ_ΟΕ_2019_19

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ_ΟΕ_2019_18

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ_ΟΕ_2019_17

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ_ΟΕ_2019_16

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ_ΟΕ_2019_15

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ_ΟΕ_2019_14

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ_ΟΕ_2019_13

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ_ΟΕ_2019_12

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ_ΟΕ_2019_11

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ_ΟΕ_2019_10

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ_ΟΕ_2019_9

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ_ΟΕ_2019_8

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ_ΟΕ_2019_7

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ_ΟΕ_2019_6

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ_ΟΕ_2019_5

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ_ΟΕ_2019_4

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ_ΟΕ_2019_3

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ_ΟΕ_2019_2

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ_ΟΕ_2019_1

ΑΠΟΦΑΣΗ_ΟΕ_2020_382

Υποβολή Λογαριασμού Διαχείρισης Δήμου οικον. έτους 2018 προς σύνταξη σχετικής Έκθεσης για τον έλεγχο του Απολογισμού του Δήμου οικον. έτους 2018

ΑΠΟΦΑΣΗ_ΟΕ_2019_376

Αίτηση παράτασης του Έργου «Εγκατάσταση Συνθετικού Τάπητα Στίβου και Σχετικών Έργων αποστράγγισης

ΑΠΟΦΑΣΗ_ΟΕ_2019_377

Λήψη απόφασης για την παράταση τελικής προθεσμίας εκτέλεσης του έργου «Απαιτούμενες εργασίες για την πιστοποίηση των παιδικών χαρών Δήμου Γλυφάδας

ΑΠΟΦΑΣΗ_ΟΕ_2019_378

Επιστροφή χρημάτων που καταβλήθηκαν αχρεώστητα

ΑΠΟΦΑΣΗ_ΟΕ_2019_384

Ορθή επανάληψη των όρων της διακήρυξης προφορικής- πλειοδοτικής δημοπρασίας για «Περισυλλογή εγκαταλελειμμένων οχημάτων και μεταφορά τους σε εγκεκριμένο σύστημα συλλογής οχημάτων τέλους Ζωής (ΟΤΚΖ)

ΑΠΟΦΑΣΗ_ΟΕ_2019_385

Λήψη απόφασης για την άσκηση ή μη ενδίκων μέσων

ΑΠΟΦΑΣΗ_ΟΕ_2019_375

Λήψη απόφασης για έγκριση λογιστικής τακτοποίησης ποσού 59.084,68€  που αποδόθηκε από την ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIES Α.Ε με χρέωση τηρούμενου σε αυτή τραπεζικού λογαριασμού του Δήμου Γλυφάδας, δυνάμει του από 20.11.2019 Κατασχετηρίου εις χείρας της ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIES Α.Ε ως τρίτης, για την ικανοποίηση απαίτησης του Κυριάκου Αβραμίδη του Δημητρίου απορρέουσα από τις 1068/2016 οριστικής απόφασης Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, 350/2018 απόφασης Εφετείου Αθηνών, 5479/2017 και 5481/2017 τελεσίδικες αποφάσεις Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών

ΑΠΟΦΑΣΗ_ΟΕ_2019_379

Λήψη απόφασης επί του πρακτικού αξιολόγησης δικαιολογητικών κατακύρωσης για την ανάδειξη οριστικού αναδόχου για την εκτέλεση της υπηρεσίας/εργασίας με τίτλο «ΔΑΠΑΝΕΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΕΚΣΚΑΦΩΝ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΕΩΝ (ΑΕΚΚ)

ΑΠΟΦΑΣΗ_ΟΕ_2019_380

Έγκριση των όρων και των τεχνικών προδιαγραφών της μελέτης για τη διενέργεια συνοπτικού διαγωνισμού που αφορά στην υπηρεσία/εργασία με τίτλο «Ανακατασκευή συστήματος εξαερισμού και αερισμού Δημοτικού Αθλητικού Κέντρου», συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης 74.400,00€ (συμπ/νου ΦΠΑ 24%),

ΑΠΟΦΑΣΗ_ΟΕ_2019_381

Έγκριση των όρων και των τεχνικών προδιαγραφών της μελέτης για τη διενέργεια συνοπτικού διαγωνισμού που αφορά στην υπηρεσία/εργασία με τίτλο «Υπηρεσίες συντήρησης και αναβάθμισης των πληροφοριακών συστημάτων Fix my City & Fix my school"

ΑΠΟΦΑΣΗ_ΟΕ_2019_382

Λήψη απόφασης επί του πρακτικού διενέργειας και αξιολόγησης, δικαιολογητικών, τεχνικών και οικονομικών προσφορών για την ανάδειξη προσωρινού αναδόχου για την εκτέλεση της προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια υλικών για συντήρηση και αποκατάσταση κοινόχρηστων χώρων

ΑΠΟΦΑΣΗ_ΟΕ_2019_386

Ανάθεση υπόθεσης στη δικηγόρο Αθηνών Χριστίνα Ζήση

ΑΠΟΦΑΣΗ_ΟΕ_2019_387

Ανάθεση υπόθεσης στη δικηγόρο Αθηνών Χριστίνα Ζήση

ΑΠΟΦΑΣΗ_ΟΕ_2019_388

Ανάθεση υπόθεσης στο δικηγόρο Αθηνών Κωνσταντίνο Λακαφώση

ΑΠΟΦΑΣΗ_ΟΕ_2019_389

Ανάθεση υπόθεσης στο δικηγόρο Αθηνών Κωνσταντίνο Μυριούνη

ΑΠΟΦΑΣΗ_ΟΕ_2019_390

Ανάθεση υπόθεσης στο δικηγόρο Αθηνών Ανδρέα Παπαρρηγόπουλο

ΑΠΟΦΑΣΗ_ΟΕ_2019_383

Έγκριση των όρων και των τεχνικών προδιαγραφών της μελέτης για τη διενέργεια Διεθνή Ανοιχτού Ηλεκτρονικού διαγωνισμού που αφορά στην υπηρεσία/εργασία με τίτλο «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΡΑΣΙΝΟΥ» συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης 720.000,00€ (πλέον ΦΠΑ 24%),

ΑΠΟΦΑΣΗ_ΟΕ_2019_391

Ανάθεση υπόθεσης στη δικηγόρο Αθηνών Αναστασία Δίβαρη

ΑΠΟΦΑΣΗ_ΟΕ_2019_392

Ανάθεση υπόθεσης στη δικηγόρο Αθηνών Αναστασία Δίβαρη

ΑΠΟΦΑΣΗ_ΟΕ_2019_393

Ανάθεση υπόθεσης στη δικηγόρο Αθηνών Θεοδώρα-Δήμητρα Ράλλη

ΑΠΟΦΑΣΗ_ΟΕ_2019_370

Ανάθεση υπόθεσης στο δικηγόρο Αθηνών Κωνσταντίνο Λακαφώση

ΑΠΟΦΑΣΗ_ΟΕ_2019_371

Ανάθεση υπόθεσης στο δικηγόρο Αθηνών Κωνσταντίνο Λακαφώση

ΑΠΟΦΑΣΗ_ΟΕ_2019_372

Ανάθεση υπόθεσης στο δικηγόρο Αθηνών Κωνσταντίνο Λακαφώση

ΑΠΟΦΑΣΗ_ΔΣ_2019_359

Υποβολή Λογαριασμού Διαχείρισης Δήμου οικον. έτους 2017 προς σύνταξη σχετικής Έκθεσης για τον έλεγχο του Απολογισμού του Δήμου οικον. έτους 2017

ΑΠΟΦΑΣΗ_ΟΕ_2019_360

Έγκριση δαπανών που πληρώθηκαν από την πάγια προκαταβολή και έκδοση τακτοποιητικών ενταλμάτων

ΑΠΟΦΑΣΗ_ΟΕ_2019_361

Κατάρτιση των όρων δημοπράτησης του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ», συνολικής, κατά τον προϋπολογισμό της υπ’ αριθμ. 125/2019 μελέτης, δαπάνης 5.500.000,00 € (συμ/νου ΦΠΑ)

ΑΠΟΦΑΣΗ_ΟΕ_2019_362

Κατάρτιση των όρων δημοπράτησης του έργου «ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ», συνολικής, κατά τον προϋπολογισμό της υπ΄αριθμ. 117/2019 μελέτης, δαπάνης 2.419.000,00€ (μη συμπ/νου Φ.Π.Α),

ΑΠΟΦΑΣΗ_ΟΕ_2019_363

Κατάρτιση των όρων δημοπράτησης του έργου «Ανάπλαση και δημιουργία αθλητικών εγκαταστάσεων», συνολικής, κατά τον προϋπολογισμό της υπ’ αριθμ. 24/2018 μελέτης, δαπάνης 2.302.419,36 € (πλέον ΦΠΑ)