Παράταση ημερομηνίας αποσφράγισης του Διεθνή διαγωνισμού για την προμήθεια με τίτλο «Προμήθεια μαρμάρινων στοιχείων Νέου Κοιμητηρίου», με αριθμ. πρωτ. 743/8-01-2019 Διακήρυξη και με συστημικό αριθμό στο ΕΣΗΔΗΣ 69366

copyrights © 2018 Evolution Projects