ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ εκδήλωσης ενδιαφέροντος για συμμετοχή στη Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης

ΑΔΑ :ΩΜΠΛΩ91-ΗΚΗ

 

Γλυφάδα, 20.7.2020

Αρ.Πρωτ. 19290

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

εκδήλωσης ενδιαφέροντος

για συμμετοχή στη Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης

 

Σε εφαρμογή του άρθρου 76 του Ν. 3852/10, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 78 του Ν. 4555/2018, ο Δήμος Γλυφάδας θα προβεί στη συγκρότηση της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης, οργάνου με συμβουλευτικές αρμοδιότητες, η οποία αποτελείται από εκπροσώπους των φορέων της τοπικής κοινωνίας και δημότες.

 

            Η Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης :

α) Γνωμοδοτεί στο δημοτικό συμβούλιο σχετικά με τα αναπτυξιακά προγράμματα και τα προγράμματα δράσης του δήμου, το επιχειρησιακό πρόγραμμα και το τεχνικό πρόγραμμα του δήμου.

β) Γνωμοδοτεί για θέματα γενικότερου τοπικού ενδιαφέροντος, που παραπέμπονται σε αυτή από το δημοτικό συμβούλιο ή τον δήμαρχο.

γ) Εξετάζει τα τοπικά προβλήματα και τις αναπτυξιακές δυνατότητες του δήμου και διατυπώνει γνώμη για την επίλυση των προβλημάτων και την αξιοποίηση των δυνατοτήτων αυτών.

δ) Μπορεί να διατυπώνει παρατηρήσεις επί του περιεχομένου των κανονιστικού χαρακτήρα αποφάσεων οι οποίες εκδίδονται σύμφωνα με το άρθρο 79 του Κ.Δ.Κ.

Η διατύπωση γνώμης από τη δημοτική επιτροπή διαβούλευσης δεν αποκλείει την παράλληλη ηλεκτρονική διαβούλευση με τους πολίτες, μέσω διαδικτύου. Οι προτάσεις της ηλεκτρονικής διαβούλευσης συγκεντρώνονται και συστηματοποιούνται από τις αρμόδιες υπηρεσίες του δήμου και παρουσιάζονται από τον πρόεδρο της δημοτικής επιτροπής διαβούλευσης κατά την αντίστοιχη συνεδρίασή της.

ε) Μπορεί να εισηγείται στο δημοτικό συμβούλιο τη διεξαγωγή δημοτικού δημοψηφίσματος.

στ) Διατυπώνει απλή γνώμη επί του προσχεδίου του προϋπολογισμού, σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 77 του ν. 4172/2013 (Α΄ 167).

 

Κατόπιν των ανωτέρω καλούνται:

 

  • Φορείς της τοπικής κοινωνίας, όπως

 

α) των τοπικών εμπορικών και επαγγελματικών συλλόγων και οργανώσεων,

β) των επιστημονικών συλλόγων και φορέων,

γ) των τοπικών οργανώσεων εργαζομένων και εργοδοτών,

δ) των εργαζομένων στο δήμο και τα νομικά του πρόσωπα,

ε) των ενώσεων και συλλόγων γονέων,

στ) των αθλητικών και πολιτιστικών συλλόγων και φορέων,

ζ) των εθελοντικών οργανώσεων και κινήσεων πολιτών,

η) άλλων οργανώσεων και φορέων της κοινωνίας των πολιτών,

θ) των τοπικών συμβουλίων νέων

 

που επιθυμούν τη συμμετοχή τους στην εν λόγω επιτροπή να εκφράσουν εγγράφως τη βούληση   τους μέσω σχετικής αίτησής τους δηλώνοντας έναν εκπρόσωπο καθώς και τον αναπληρωτή του

 

2) Δημότες που επιθυμούν τη συμμετοχή τους στην εν λόγω επιτροπή και είναι εγγεγραμμένοι στους εκλογικούς καταλόγους του δήμου να εκφράσουν εγγράφως τη βούληση τους μέσω σχετικής αίτησής τους για εγγραφή στον ειδικό κατάλογο που θα τηρηθεί στην υπηρεσία

 

έως την Πέμπτη 20 Αυγούστου 2020 στο κατάστημα του Δήμου Γλυφάδας, οδός Άλσους 15, 2ος όροφος, Τμήμα Δημοτικού Συμβουλίου, όπου θα παρέχονται οι σχετικές αιτήσεις καθώς και περισσότερες πληροφορίες  (τηλ. επικοινωνίας:213 2025232 -233- 234).

 

Η παρούσα να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου Γλυφάδας, στον ιστότοπο του προγράμματος «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» και στον πίνακα Ανακοινώσεων του Δημοτικού Καταστήματος.

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

 

 

      ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ

copyrights © 2018 Evolution Projects